Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

3.2.2015

Agata Przystalska

Agata Przystalska

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, aby treść orzeczenia zapadłego w konkretnej sprawie mogła zostać w przyszłości wykonana bez przeszkód.

Porady prawne

Z wnioskiem o zabezpieczenie może wystąpić każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli tylko uprawdopodobni istnienie roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Co istotne, strona żądająca zabezpieczenia musi spełnić obie ze wskazanych wyżej przesłanek, niespełnienie jednej z nich z reguły prowadzić będzie do oddalenia wniosku o zabezpieczenie. Wyjątkiem od tej zasady jest między innymi sprawa o zasądzenie alimentów, w której to powód aby uzyskać zabezpieczenie nie musi wykazywać interesu prawnego. W takiej sprawie wystarczające jest uprawdopodobnienie roszczenia. Chodzi tutaj o uprawdopodobnienie, a nie nie udowodnienie. Nie jest to zatem tak rygorystycznie badane przez sąd jak w przypadku już końcowego orzekania w danej sprawie, gdzie strona musi już udowodnić istnienie podstaw swojego roszczenia. Dla ułatwienia rozumienia pojęcia interesu prawnego ustawodawca wprowadził niejako jego definicję, która zawiera się w przepisie art. 7301 § 2 k.p.c., zgodnie z którym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Należy również pamiętać, że sąd udzieli zabezpieczenia zazwyczaj na wniosek strony. Z urzędu w tym zakresie sąd może działać jedynie w sprawach, które wszczęte zostały z urzędu. Warto zatem przy wnoszeniu do sądu pisma inicjującego postępowanie rozważyć zasadność zgłoszenia takiego wniosku. Roszczenie takie można zgłości już w treści pozwu czy wniosku lub dopiero w toku sprawy. Natomiast po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia ale tylko wtedy, gdy ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. Z punktu widzenia finansowego korzystniej jest wystąpić o zabezpieczenie wraz z pozwem czy wnioskiem ponieważ wówczas nie jesteśmy zobligowani do uiszczenia stosownej opłaty sądowej od tego wniosku. Jeśli zaś zdecydujemy się na zgłoszenie wniosku o zabezpieczenie w toku sprawy musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł w przypadku zabezpieczenia roszczeń niemajątkowych (np. w sprawach o władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów) i 100 zł w przypadku roszczeń pieniężnych (np. w sprawach o zapłatę, o alimenty). Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji, z kilkoma wyjątkami o których mowa w art. 734 k.p.c.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Jeżeli wniosek składamy przed wszczęciem postępowania, należy również zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. Istotne jest i to, że określona suma zabezpieczenia (w przypadku roszczeń pieniężnych) nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta może obejmować także przewidywane koszty postępowania. Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, jednak zasada ta nie obowiązuje w sprawach o alimenty. W tym przypadku strona może bowiem żądać aby sąd do czasu zakończenia sprawy zasądził na rzecz uprawnionego alimenty np. w kwocie po 600 zł miesięcznie mimo, iż strona ta domaga się aby sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie również zasądził od obowiązanego kwotę po 600 zł. Nigdy zaś nie można żadać zabezpieczenia na poziomie 600 zł w sytuacji gdy nasze roszczenie główne to np. 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Z praktyki sądowej stawierdzić jednak można, że niestety niejednokrotnie wnioski te rozpoznawane są w późniejszym terminie niż te kodeksowe, co pewnie spowodowane jest w dużej mierze bardzo dużą ilością spraw prowadzonych przed danym sądem.

Sąd rozstrzyga o zabezpieczeniu w pormie postanowienia. Na takie postanowienie sądu pierwszej instancji przysługuje zażalenie tej stronie, która nie jest zadowolona z roztrzygnięcia. Może dojść zatem do takiej sytuacji kiedy i uprawniony i obowiązany wniosą co do jednego postanowienia zażalenia. Będzie taki właście w sprawie o alimenty kiedy osoba, na rzecz której ma nastąpić płatność alimentów stwierdzi, że zasądzono na jego rzecz zbyt małą sumę. Ten zaś, który ma zapłacić te alimenty uważać będzie, że zasądzona tytułem zabezpieczenia suma jest zbyt wysoka. Sąd odwoławczy będzie musiał rozpoznać oba zażalenia jeśli oczywiście spełniono przy ich wniesieniu wszystkie warunki formalne.

Warto również zwrócić uwagę na to, iż to, że w sprawie istnieje konkretnej treści zabezpieczenie nie oznacza automatycznie, że taki stan będzie utrzymywał się aż do wydania przez sąd końcowego rozstrzygnięcia. Obowiązany może bowiem w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy tylko wykaże, że odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia.

Odnosząc się już konkretnie do treści żadań zgłaszanych przez strony co do zabezpieczenia to zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili obecnej zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić przez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego; obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową; ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu; obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską; ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego. Jeśli zaś chodzi konkretnie o sprawy alimentacyjne to zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W tych zaś sprawach, w których przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania; ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem; zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia; uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem; nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.

Z punktu widzenia praktyki warto również zaznaczyć, że jeśli sąd w sprawie o alimenty udzielił zabezpieczenia uprawniony w przypadku nieotrzymywania od obowiązanego stosownych kwot wbrew postanowieniu sądu może skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.
Częste pytania Klientów dotyczą też tego czy wniesienie zażalenia tamuje wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – otóż nie. Obowiązany nie może się zatem tłumaczyć względem uprawnionego, że nie płaci alimentów zasądzonych w ramach zabezpieczenia z uwagi na fakt, że zaskarżył takie orzeczenie. Nie ma to żadnego wpływu na jego obowiązek ich uiszczania. Z praktyki sądowej stwierdzić też można, że sądy w wyrokach kończących sprawy o alimenty zazwyczaj nie orzekają kwot niższych niż suma udzielonego zabezpieczenia – są to kwoty te same lub wyższe. Nie jest to jednak reguła. Dochodzi bowiem do takich sytuacji, kiedy np. obowiązny, po udzieleniu zabezpieczenia, przedstawi przed sądem dowody ukazujące złą sytuację materialną i małe możliwości zarobkowe, które w konsekwencji nie pozwalają na zasądzenie w wyroku kwoty alimentów w takiej wysokości jak suma udzielonego zabezpieczenia. Orzekają wówczas kwotę niższą. Należy również pamiętać, że w sprawach o alimenty nie ma żadenj reguły kwotowej i żadnego przedziału kwot, w obrebie których sądy ustanawiają konkretne sumy zabezpieczenia w sprawie o alimenty. Każda sprawa jest bowiem inna tak pod względem potrzeb uprawnionego jak i sytuacji finansowej oraz możliwości zarobkowych obowiązanego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrola jakości produktów żywnościowych

Kontrola jakości produktów żywnościowych

6 lutego 2003r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu. Rozporzadzenie to zostało wydane na podstawie art. 32 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   21 grudnia 1960 r. w umowie notarialnej o dział spadku, mój wuj zobowiązał się do spłaty mojego ojca, na każde jego żądanie, w kwocie 50 000 zł. Na zabezpieczenie powyższej sumy ustanowiono hipotekę na nieruchomości będącej własnością wuja. Sprawy nigdy mnie rozstrzygnięto – mój ojciec nigdy nie wezwał brata do zapłaty. Obecnie pozostali (...)

Pozwy zbiorowe - nowy sposób na szybsze postępowanie

Pozwy zbiorowe - nowy sposób na szybsze postępowanie

Nowa metoda na sprawne postępowanie O nadmiernej długości postępowań sądowych w Polsce da się słyszeć niemal przy każdej okazji poruszania tematów polskiego wymiaru sprawiedliwości. Często podawanymi powodami są niewystarczająca ilość sędziów, ich przeciążenie błahymi sprawami kancelaryjnymi lub zbyt skomplikowane procedury. Rozwiązaniu tej ostatniej kwestii ma służyć rządowy (...)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej ochrony każdemu, jeżeli tylko tego wymaga ochrona jego praw. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie rozpoznawana jest konkretna sprawa, procesowym, nieprocesowym czy przed sądem polubownym. Uprawniony może żądać zabezpieczenia każdego roszczenia, niezależnie od jego charakteru. Zabezpieczenia można zatem (...)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej i tymczasowej ochrony prawnej podmiotom uprawnionym. Postępowanie zabezpieczające ze swego założenia ma być postępowaniem pomocniczym w stosunku do innych rodzajów postępowań uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego, tak aby postępowanie w danej sprawie mogło osiągnąć swój zamierzony (...)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Sposób, w jaki możemy żądać zabezpieczenia przysługującego nam roszczenia zależy przede wszystkim od jego charakteru. Wśród roszczeń najdonioślejszą rolę odgrywają roszczenia pieniężne. Przedmiotem tego typu roszczeń jest oznaczona suma pieniężna, którą wierzyciel dochodzi od dłużnika. Sposób zabezpieczenia tego rodzaju roszczeń został wyliczony (...)

Jak można zabezpieczyć swoje należności przed uzyskaniem wyroku?

Jak można zabezpieczyć swoje należności przed uzyskaniem wyroku?

Wyczerpujące przeprowadzenie postępowania sądowego, w tym dokładne wyjaśnienie całej sprawy, trwa często znaczny okres czasu. Tym samym uzyskanie pozytywnego dla Nas rozstrzygnięcia może być czasami naszym "pyrrusowym zwycięstwem", albowiem po tak znacznym okresie czasu sytuacja materialna naszego dłużnika może ulec znacznemu pogorszeniu - uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie skutecznej (...)

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

500+ też dla samotnych rodziców Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Dowiedz się, co samotni rodzice powinni zrobić, żeby otrzymać świadczenie z programu „Rodzina (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

Aby alimenty dla dorosłej osoby nie stanowiły przychodu opodatkowanego PIT-em, muszą być zasądzone przez sąd, a ich wysokość nie może przekraczać 700 zł miesięcznie. Kwoty alimentów wpłaconych nieterminowo nie sumuje się do limitu. Alimenty wypłacane na dzieci nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli natomiast alimenty otrzymuje dorosła (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans zmiany pracy na legalną i nieźle płatną, nie skorzystał z okazji, twierdząc, że praca "na czarno" (...)

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Stan faktyczny Zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy żony, na co ona się nie zgadza. Żona od 1,5 roku  utrzymuje kontakty z innym mężczyzną  (systematyczne spotkania, niekiedy wspólne wyjazdy z noclegami, setki rozmów i SMS-ów miesięcznie, o czym świadczą billingi). Przewiduję, że żona zakwestionuje swoją wyłączną winę w oparciu o nieudany, ponad (...)

Sprawa o rozwód i separację a władza rodzicielska

Sprawa o rozwód i separację a władza rodzicielska

Art. 4451 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej, stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym. Sąd Najwyższy stwierdził, że postępowanie (...)

Kiedy zmiana powództwa jest niedopuszczalna?

Kiedy zmiana powództwa jest niedopuszczalna?

Art. 439 § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne. Natomiast § 2 stanowi, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Zaś § 3, że strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w (...)

Czy apelacja od wadliwego wyroku rozwodowego po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez jednego z rozwodzących się małżonków jest dopuszczalna?

Czy apelacja od wadliwego wyroku rozwodowego po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez jednego z rozwodzących się małżonków jest dopuszczalna?

Artykuł 400 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński. Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli po wadliwie stwierdzonej prawomocności wyroku (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację kosztów). Nieruchomości posiadane: Działka zakupiona 25.05.2001 r. w ramach współwłasności (...)

Jaką wnieść opłatę, gdy apelacja dotyczy braku rozłożenia zasądzonej kwoty na raty?

Jaką wnieść opłatę, gdy apelacja dotyczy braku rozłożenia zasądzonej kwoty na raty?

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę pieniężną. Pozwany wniósł apelację, w której zarzucił, iż Sąd Okręgowy nie rozłożył zasądzonej kwoty na raty. Sąd Apelacyjny, który rozpatrywał apelację, powziął wątpliwość, jaką w takiej sytuacji należy pobrać opłatę. Sprawa na skutek pytania prawnego trafiła do Sądu Najwyższego, który (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w którym prowadzę gastronomię. Lokal znajduje się w patio budynku postawionego na planie litery U. Patio jest podniesione w stosunku do ulicy o pół piętra. Wejście do lokalu jest tylko z wewnątrz patio, nie ma bezpośredniego wejścia z ulicy. Tak samo jedyna droga zaopatrzenia możliwa jest tylko przez wjazd (...)

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

Dochodzenie roszczeń pracowniczych na gruncie postępowania cywilnego wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych ustanowionych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.). Do wymogów takich zaliczyć należy prawidłowe sporządzenie pozwu, któremu będzie możliwe nadanie dalszego biegu. Zgodnie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Mój mąż pracuje jako kierowca w międzynarodowej firmie transportowej. Jego pracodawca aby zmniejszyć obciążenia pracownicze wypłaca mu wynagrodzenie poprzez wypłatę wynagrodzenia podstawowego (...)

Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

Jestem w trakcie rozwodu. Mąż jest wspólnikiem spółki jawnej, która została przekształcona na mocy ustawy ze spółki cywilnej (przekroczenie obrotów 400.000 euro). Wkłady do spółki wniesione (...)

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

W lipcu 2008 zleciłem wykonanie ogrodzenia mojej posesji firmie D, która w zakresie swojej działalności prowadzi takie prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót firma otrzymała ode mnie wyrys z (...)

Różnice pomiędzy przewłaszczeniem i zastawem

Różnice pomiędzy przewłaszczeniem i zastawem

Mam do wyboru 2 możliwości zabezpieczenia kredytu samochodowego: przewłaszczenie i zastaw rejestrowy. Jakie są między nimi różnice i który z nich będzie dla mnie korzystniejszy? Przy którym rodzaju (...)

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Bardzo proszę o poradę. Mój mąż odszedł od nas 10 lat temu, pozostawiając mnie i naszego syna. Teraz mój syn skończył 19-lat, dostał się na dobre studia, pracuje generalnie bardzo dobrze radzi (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

Sposób zabezpieczenia i opłata od wniosku

Sposób zabezpieczenia i opłata od wniosku

Dłużnik nie korzysta ze znanego wierzycielowi konta bankowego i ten nie ma możliwości jego ustalenia. Założył nowe konto i tam gromadzi środki z działalności. Tworzy też kreatywną księgowość (...)

Zabezpieczenie roszczenia

Zabezpieczenie roszczenia

Firma wystąpiła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 116.500,00 z odsetkami ustawowymi od 1 lipca 2003 r. oraz kwotę 5.471,30 tytułem kosztów (...)

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu karnym

Czy prokuratura, policja może (na wniosek pokrzywdzonego) dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika, wobec którego wszczęto dochodzenie o popełnieniu przez niego oszustwa (wyłudzenia towaru)? Zgodnie (...)

Zabezpieczenie w procesie o rozwód

Zabezpieczenie w procesie o rozwód

W jaki sposób i kiedy mogę zabezpieczyć roszczenie z powództwa o rozwód? Zaznaczam, że zamierzam dopiero wnieść sprawę o rozwód i podejrzewam, że mogę mieć później trudności z wyegzekwowaniem (...)

Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

1 lipca 2001 r. żona założyła mi sprawę o alimenty na córkę i siebie (sygnatura akt x). Sprawa się odbyła w sądzie rejonowym, gdzie sąd orzekł o zabezpieczeniu na rzecz córki 400 zł. Następnie (...)

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Gdzie znajdę wzór pozwu o alimenty, który musi sporządzić pełnoletni syn (18 lat, uczy się w liceum)? Alimenty zostały zasądzone przy rozwodzie, ale ojciec dziecka uchyla się od ich płacenia (...)

Alimenty dla rozwiedzionego małżonka

Alimenty dla rozwiedzionego małżonka

W jakim przypadku stronie po rozwodzie mogą przysługiwać alimenty, a kiedy takie alimenty nie przysługują? Jakiej wysokości są takie alimenty i na jak długo są one przyznawane? Kiedy można żądać (...)

Dożywotnie alimenty po rozwodzie

Dożywotnie alimenty po rozwodzie

Mam 61 lat i przyznane sądownie alimenty, które wypłaca mi mój mąż. Nie mam innych dochodów, po zawarciu małżeństwa nie pracowałam zawodowo. Dodatkowo mój stan zdrowia nie pozwala mi na podjęcie (...)

Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Jak Państwo napisali w swojej odpowiedzi, mimo iż sprawa rozwodowa jest toku, zakaz wszczynania postępowania o alimenty nie dotyczy dziecka pełnoletniego. Tak też dziecko pełnoletnie wzniosło do (...)

Rozkład pożycia a zgoda na rozwód

Rozkład pożycia a zgoda na rozwód

Jestem w trakcie rozwodu. Mam dwoje dzieci w wieku 7 i 9 lat. Od żony odszedłem 5 lat temu. Od 4, 5 roku jestem z inną kobietą, z którą chciałbym zawrzeć związek małżeński. Żona nie zgadza (...)

Żądanie rozwodu przez winnego małżonka

Żądanie rozwodu przez winnego małżonka

W 2002 roku wystąpiłem o rozwód bez orzekania o winie, sad uznał, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, że zachodzą pozytywne przesłanki do orzeczenia rozwodu, ale z powodu, że rozkład pożycia (...)

Umowny podział majątku z zastrzeżeniem

Umowny podział majątku z zastrzeżeniem

Żona chce wnieść pozew o rozwód. Mówi, że nie będzie rościć żadnych roszczeń fnansowych. Czy możliwe jest sporządzenie umowy mówiącej o dokonaniu (faktycznym) podziału majątku ruchomego (...)

Złożenie pozwu o rozwód do sądu

Złożenie pozwu o rozwód do sądu

Obie strony chcą rozwodu. Przyczyną jest brak trwały pożycia małżeńskiego. Żona poprosiła o rozwód. Nie jest związana z osobą trzecią. Mąż czyni awantury, straszy odebraniem dziecka, znęca (...)

Pozew o odsetki

Pozew o odsetki

Wygrałem sprawę sądową o zapłatę z tytułu umowy najmu lokalu. Niestety w pozwie nie ująłem roszczenia o odsetki ustawowe. Jaki tryb będzie najprostszy i najtańszy w dochodzeniu roszczenia o (...)

Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

Pan X i Pani Y w lutym 2007 prawomocnym wyrokiem otrzymali rozwód, majątek natomiast podzielili umową o wiele wcześniej przed rozwodem, w skład majątku wspólnego wchodziło mieszkanie własnościowe (...)

Definicja zachowku według kodeksu cywilnego

Definicja zachowku według kodeksu cywilnego

Często słyszę o zachowku, czym on jest tak dokładnie? Instytucja zachowku uregulowana została w art. 991 - 1011 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Obowiązywanie zasady swobody testowania oznacza, że (...)

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Witam, mam pytanie dotyczące tego, jakiej wysokości alimentów mogę oczekiwać od mojego męża na moją crókę. Dodam że jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, oraz że mąż pracuje za granicą, (...)

Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Opłata za zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Komornik zażądał 2500 zł za dokonanie czynności zabezpieczenia roszczenia pieniężnego w kwocie 110 tys. zł w sprawie gospodarczej. To nie jest jeszcze egzekucja. W innym rejonie i w sprawie z innego (...)

FORUM PRAWNE

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Szkoła zaoczna, a alimenty

Szkoła zaoczna, a alimenty Chciałbym poruszyć na Forum problem, który nie jest uregulowany tak do końca prawem, a nawet w wypowiedziach SN czy innych wykładni jest raczej pomijany. Nie proszę (...)

Zabezpieczenie roszczenia

Zabezpieczenie roszczenia Sąd udzielił mi zgodę na zabezpieczenie się na majątku pozwanej firmy w postaci hipoteki przymusowej. Wpis w KW został dokonany. Czy sąd może zmienić przedmiot na którym (...)

czy we wniosku o zabezpieczenie roszczenia trzeba wskazać numer konta?

czy we wniosku o zabezpieczenie roszczenia trzeba wskazać numer konta? czy we wniosku o zabezpieczenie roszczenia trzeba wskazać numer konta?

Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem Mam pytanko. Czy w sytuacji gdy jeden z rodzicow nie zyje to pelnoletni brat takze jest prawnym opiekunem dziecka?? (kolo) Brat nie może być opiekunem gdy żyje jeden z rodziców. (...)

Komornik - kto ponosi koszta prowadzenia sprawy?

Komornik - kto ponosi koszta prowadzenia sprawy? Witam, piszę jako wierzyciel już po swojej sprawie. Może państwa zdziwić że nie tylko dłużnik ponosi koszta sprawy egzekucji komorniczej. Ale również (...)

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód W pozwie chcę wnieść również o alimenty, czy do tego pozwu muszę dołączyć arkusz kalkulacyjny dotyczący utrzymania dziecka? Czy wystarczy że napisze kwotę? Czy 600 zł. na 4 (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

ILE TRWA ROZWÓD ???

ILE TRWA ROZWÓD ??? Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu

adwokat z Łodzi do trudnego rozwodu Po 10 latach małżeństwa chcę się rozwieść z mężem. Chcę to załatwić w miarę szybko i bezboleśnie, ale on póki co tworzy same problemy... Wynajął adwokata (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Zachowek od spadku

Zachowek od spadku Witam, 3 lata temu mój brat odziedziczył mieszkanie po rodzicach. Jest to w postanowieniu sądu. Za niedługo upłynie 3-letni okres przedawnienia dla ubiegania się o zachowek. Ja (...)

Porady prawne