25.5.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oraz określa zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ta określa również zasady współpracy międzynarodowej właściwych organów w zakresie świadczenia usług.

Prawa osób zagranicznych do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP

Osoby zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Chodzi o działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć w Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo oferować bądź świadczyć usługę, na zasadach określonych w ustawie.

"Oddział" oznacza przy tym wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

"Osoba zagraniczna" oznacza zaś:

 • osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,
 • osobę prawną z siedzibą za granicą,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Działalność gospodarcza osób zagranicznych

Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. "Państwo członkowskie" to inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy także obywatele innych państw niż państwa członkowskie, którzy:

 1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na pobyt stały, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 (tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach), art. 159 ust. 1 (tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 (tj. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub zamiarem podjęcia lub kontynuowania na terytorium RP studia lub szkolenie zawodowe, lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też w związku z tym, iż cudzoziemiec jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa wcześniej, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, d) status uchodźcy, e) ochronę uzupełniającą, f) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 2. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

 3. posiadają ważną Kartę Polaka,

 4. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. małżonek obywatela UE, bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka bądź bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka), dołączającymi do obywateli państw UE lub przebywającymi z nimi,

 5. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 (tj. po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy) lub art. 206 ust. 1 pkt 2 (tj. po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie wskazanej w pkt 1 lit. c i g.

Natomiast osoby zagraniczne inne niż wymienione wyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, osoby zagranicznej, do której odnoszą się umowy międzynarodowe, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak ta osoba zagranicznaZa członka rodziny uważa się:

 1. osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;
 2. małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;
 3. małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;
 4. małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.

Ww. członek rodziny posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.

Właściwy organ, dokonując oceny spełnienia wymogów niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje wymogi, jakie spełnił przedsiębiorca zagraniczny (tzn. osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą bądź obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą) z państwa członkowskiego, aby na terytorium tego państwa mógł podjąć lub wykonywać działalność gospodarczą, w szczególności uznaje certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, które potwierdzają spełnienie warunków podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej.

Właściwy organ uznaje ubezpieczenia i gwarancje odpowiedzialności zawodowej wydane w państwach członkowskich, w zakresie, w jakim spełniają warunki określone w przepisach odrębnych ustaw.

"Właściwy organ" to właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia świadczenia usługi organ administracji publicznej, organ samorządu zawodowego oraz inny organ władzy publicznej.

Porady prawne

Transgraniczna działalność usługowa

Możność czasowego świadczenia usług przez usługodawcę z państwa członkowskiego

Usługodawca z państwa członkowskiego może czasowo świadczyć usługi na zasadach określonych w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czasowe świadczenie usług przez usługodawcę z państwa członkowskiego może wiązać się z obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej, certyfikatu lub inną formą reglamentacji, o ile przepisy odrębnych ustaw nakładają taki obowiązek ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa, zdrowie publiczne lub ochronę środowiska naturalnego.

Osoby zagraniczne inne niż określone wyżej mogą świadczyć usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w wiążących Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych lub - w braku takich umów - na zasadzie wzajemności.

Definicje:

 • "usługa" - świadczenie wykonywane przez usługodawcę z państwa członkowskiego na własny rachunek, zwykle za wynagrodzeniem, w szczególności usługi budowlane, handlowe oraz usługi świadczone w ramach wykonywanego zawodu;
 • "usługobiorca" - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą lub zamierzającą skorzystać z usługi świadczonej przez usługodawcę z państwa członkowskiego;
 • "usługodawca z państwa członkowskiego" - przedsiębiorcę zagranicznego z państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę.

Zakaz stosowania wymogów ograniczających korzystanie z usług transgranicznych

Właściwy organ nie może nakładać na usługobiorcę wymogów, które ograniczają korzystanie z usług świadczonych przez usługodawcę z państwa członkowskiego, w szczególności:

 • obowiązku uzyskania zezwolenia na korzystanie z usługi;
 • ograniczeń stanowiących dyskryminację w zakresie przyznawania pomocy finansowej.

Właściwy organ nie może nakładać na usługobiorcę wymogów dyskryminujących ze względu na pochodzenie lub miejsce zamieszkania.

Świadczenie usług transgranicznych samodzielnie lub z innymi usługodawcami

Usługodawca z państwa członkowskiego może świadczyć usługi różnego rodzaju samodzielnie lub łącznie z innymi usługodawcami z państwa członkowskiego.

Wprowadzenie wyjątku od tej zasady może nastąpić w odrębnych ustawach i jest dopuszczalne wyłącznie w celu:
 • zapewnienia niezależności i bezstronności wykonywania zawodu regulowanego, jak również zagwarantowania zgodności z etyką zawodową i zasadami postępowania zawodowego;
 • zagwarantowania niezależności i bezstronności świadczenia usług w zakresie certyfikacji, akredytacji, nadzoru technicznego, wykonywania badań lub prób.
Powyższe zasady nie wyłączają stosowania przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 650).

Informacje udostępniane na wniosek usługobiorcy

Na wniosek usługobiorcy usługodawca z państwa członkowskiego jest obowiązany udostępnić informacje o prowadzonej działalności związanej bezpośrednio z oferowaną usługą, o spółkach, w których uczestniczy, które są bezpośrednio powiązane ze świadczoną usługą, oraz o środkach podjętych w celu uniknięcia konfliktu interesów.

Informacje te usługodawca z państwa członkowskiego podaje także w dokumentach zawierających opis oferowanych przez niego usług.

Rozpowszechnianie informacji o usłudze świadczonej przez usługodawcę wykonującego zawód regulowany

Usługodawca z państwa członkowskiego wykonujący zawód regulowany może rozpowszechniać informacje o świadczonej usłudze mające na celu promowanie towarów, usług lub wizerunku, jeżeli informacje te są zgodne z zasadami wykonywania tego zawodu.

"Zawód regulowany" oznacza przy tym zawód regulowany w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650), czyli zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania określonych w przepisach regulacyjnych formalnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tych czynności zawodowych oraz, o ile jest to wymagane, od spełnienia innych warunków określonych w tych przepisach.

Wprowadzanie ograniczeń w zakresie rozpowszechniania informacji jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy ograniczenia te nie prowadzą do dyskryminacji, są proporcjonalne i uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym. 

"Nadrzędny interes publiczny" to znaczy wartość podlegającą ochronie, w szczególności porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochrona konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochrona środowiska naturalnego i miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualna, cele polityki społecznej i kulturalnej oraz ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i artystycznego.

Zakaz dyskryminacji usługobiorców 

Zgodnie z ustawą, usługodawca z państwa członkowskiego zapewnia, aby ogólne warunki dostępu do usługi nie dyskryminowały usługobiorcy ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania.

Jakie są obowiązki informacyjne wobec usługobiorców przed zawarciem umowy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi?

Usługodawca z państwa członkowskiego, przed zawarciem umowy w formie pisemnej, a w przypadku braku pisemnej umowy - przed rozpoczęciem świadczenia usługi, jest obowiązany, w sposób jednoznaczny, podać usługobiorcy następujące informacje:

 1. firmę, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania i głównego miejsca wykonywania działalności;
 2. organ rejestrowy i numer w rejestrze, w którym usługodawca z państwa członkowskiego jest zarejestrowany jako przedsiębiorca, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. adres poczty elektronicznej lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt z usługodawcą z państwa członkowskiego;
 4. wskazanie:

a) organu lub podmiotu, który wydał koncesję, zezwolenie lub certyfikat, lub dokonał wpisu do rejestru albo wydał inny dokument uprawniający usługodawcę z państwa członkowskiego do świadczenia usługi, lub

b) pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36) właściwego dla usługodawcy;

5.   wskazanie samorządu zawodowego, do którego należy usługodawca z państwa członkowskiego, tytułu zawodowego oraz państwa, w którym przyznano ten tytuł;

6.   główne cechy usługi;

7.   cenę usługi, jeżeli została ustalona;

8.   stosowane przez usługodawcę z państwa członkowskiego wzorce umów oraz postanowienia umowne określające prawo właściwe dla danej umowy lub sąd albo inny organ właściwy do rozstrzygania sporów;

9.   numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer identyfikacyjny, którym usługodawca z państwa członkowskiego jest obowiązany posługiwać się na potrzeby podatku od towarów i usług;

10.  o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia lub gwarancji finansowej, wraz z danymi ubezpieczyciela lub gwaranta, oraz o zasięgu terytorialnym ubezpieczenia;

11.  o gwarancjach jakości wykonanej usługi, które nie są wymagane przepisami prawa.

Na wniosek usługobiorcy usługodawca z państwa członkowskiego udostępnia następujące informacje dodatkowe:

 1. o sposobie kalkulacji ceny za usługę, jeżeli cena nie została wcześniej ustalona lub gdy nie ma możliwości podania dokładnej ceny;
 2. o regulacjach prawnych dotyczących wykonywanego przez usługodawcę z państwa członkowskiego zawodu regulowanego oraz sposobu, w jaki można uzyskać dostęp do tych uregulowań;
 3. o kodeksach dobrych praktyk, którym usługodawca z państwa członkowskiego podlega, wraz ze wskazaniem miejsca ich publikacji;
 4. o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów z tym usługodawcą, jak również określa sposób, w jaki można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących charakterystyki i warunków korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności w przypadku gdy usługodawca z państwa członkowskiego podlega przepisom kodeksu dobrych praktyk lub jest członkiem stowarzyszenia handlowego lub zrzeszenia zawodowego, które przewiduje odwołanie do pozasądowego rozstrzygania sporów.

Wymienione informacje, usługodawca z państwa członkowskiego jest obowiązany udostępnić w sposób zapewniający zapoznanie się przez usługobiorcę z tymi informacjami, w szczególności:

 • w miejscu, w którym świadczona jest usługa;
 • w miejscu zawarcia umowy;
 • na swojej stronie internetowej;
 • w dokumentach informacyjnych dostarczonych usługobiorcy.

Jakie usługi wyłączone spod regulacji?

Omawianych przepisów dotyczących transgranicznej działalności usługowej oraz przepisów dotyczących współpracy międzynarodowej właściwych organów w zakresie świadczenia usług z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w:

 1. ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983);
 2. ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398);
 3. ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650);
 4. ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r. poz. 617 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia podyplomowego;
 5. ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933);
 6. art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) - tj. produkcji tablic rejestracyjnych;
 7. ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650);
 8. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910 oraz z 2018 r. poz. 398);
 9. ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128);
 10. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650) - tj. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, bądź obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 11. art. 5 ust. 1 i art. 5b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138 i 650) - tj. wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bądź wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką, jak też wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 12. ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650);
 13. ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650);
 14. ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług polegających na szkoleniu personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz usług innych niż przewóz lotniczy;
 15. ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650);
 16. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy (tj. określonej działalności odpłatnej pożytku publicznego), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy (tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników);
 17. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650), z wyłączeniem świadczenia usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 67 tej ustawy (tj. prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę), oraz usług świadczonych osobom potrzebującym przez podmioty niepubliczne wyłonione przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze zamówień publicznych;
 18. ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650);
 19. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);
 20. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. z 2018 r. poz. 597);
 21. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650);
 22. ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);
 23. ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650);
 24. ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 435 i 650);
 25. ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 i 650);
 26. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650);
 27. ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 123 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia podyplomowego;
 28. ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 181);
 29. ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 169 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie prowadzenia kursów;
 30. ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650), w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych;
 31. ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2018 r. poz. 616);
 32. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), z wyłączeniem działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2 (tj. działalności oświatowej nieobejmującej prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 tej ustawy, lub innej formy wychowania przedszkolnego) tej ustawy, oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
 33. ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) w zakresie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz świadczenia usług przez firmy audytorskie związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej.
Przedstawionych w tym rozdziale przepisów dotyczących transgranicznej działalności usługowej z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się w zakresie:
 1. regulowanym ustawami podatkowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.);
 2. regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady przywozu i wywozu towarów do Unii Europejskiej lub z Unii Europejskiej w zakresie realizowanym przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności związanymi z realizacją polityki rolnej i handlowej.
Przepisów dotyczących transgranicznej działalności usługowej z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się do:
 • usług finansowych świadczonych przez podmioty wykonujące działalność na rynku finansowym na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 621 i 650);
 • usług finansowych, takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o których mowa w załączniku nr I do dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności podlegających wzajemnemu uznawaniu.
Omawiane przepisy dotyczące transgranicznej działalności usługowej nie wyłączają stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W sprawach dotyczących transgranicznej działalności usługowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 6 i 7 niniejszej ustawy, art. 27-32 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przepisy działu III ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647).

Prawo przedsiębiorców zagranicznych do tworzenia oddziałów przedsiębiorców zagranicznych

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorcy zagraniczni inni niż określeni wyżej mogą, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany:

 1. jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy złożyć kopie tych dokumentów oraz wskazać ten oddział, w którego aktach złożono oryginały tych dokumentów, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze;
 2. jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy złożyć kopie tych dokumentów oraz wskazać ten oddział, w którego aktach złożono oryginały tych dokumentów, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze.

Przedsiębiorca zagraniczny, który już utworzył oddział, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce";
 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • zgłaszać ministrowi (tzn. ministrowi właściwemu do spraw gospodarki) wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie tej okoliczności, że nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w przypadku gdy:

 1. przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza prawo polskie;
 2. nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;
 3. działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu;
 4. przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wskazanego we wpisie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedsiębiorców.

W przypadku wydania decyzji na podstawie ww. pkt 1-3, minister zawiadamia przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni. Odpis takiej decyzji minister przesyła do właściwego sądu rejestrowego. Do postępowania likwidacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650) o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W razie zaś wydania decyzji na podstawie ww. pkt 4, minister zawiadamia o tym osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, wskazaną we wpisie oddziału w rejestrze przedsiębiorcówDoręczenia takiej decyzji dokonuje się na adres siedziby oddziału wskazany we wpisie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w rejestrze przedsiębiorców.

Powyższych zasad nie stosuje się do przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich.

Uprawnienie przedsiębiorców zagranicznych do tworzenia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.

Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu państwa ich siedziby do promocji gospodarki tego państwa, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego państwa. Do takiego przedstawicielstwa omawiane tu przepisy o przedstawicjelstwach stosuje się odpowiednio.

Utworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej "rejestrem przedstawicielstw", prowadzonego przez ministra. Z kolei utworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (DzU. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.) nie wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw.

Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wpis do rejestru dokonywany jest na okres 2 lat od dnia dokonania wpisu (obowiązywanie wpisu). Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego - złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu - wpis zostaje przedłużony na kolejny okres 2 lat. Wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw jest sporządzany w języku polskim i musi zawierać:
 • nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
 • przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
 • adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
 2. poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 1, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;
 3. dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, zawierający imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

Jeśli wniosek zawiera braki formalne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek przedsiębiorcy zagranicznego złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty załączane do wniosku sporządzone w języku obcym, przedstawia się wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1505), lub przez tłumacza przysięgłego z państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Dołączony do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, poświadcza się przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.

Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa.

Rejestr przedstawicielstw jest jawny. Rejestr przedstawicielstw zawiera dane wymienione we wniosku o wpis, a także numer wpisu do rejestru przedstawicielstw, datę dokonania wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu oraz datę wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw oraz o każdej zmianie wpisu, w tym przedłużeniu jego obowiązywania, minister wydaje przedsiębiorcy zagranicznemu z urzędu zaświadczenie. 

 Minister udostępnia dane zawarte w rejestrze w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra. Dane udostępnia się przez okres obowiązywania wpisu przedstawicielstwa w rejestrze oraz przez okres 5 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. Minister usuwa z rejestru te dane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru.

Minister odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru przedstawicielstw, jeśli:

 1. utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu; odmowa wpisu z tych przyczyn nie wymaga uzasadnienia faktycznego;
 2. wniosek o wpis dotyczy działalności wykraczającej poza zakres dopuszczalny dla takich przedstawicielstw.
Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:
 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce";
 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych wymienionych we wniosku o wpis, oraz wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, gdy nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia; do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy dot. składania wniosku.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący przedstawicielstwo jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Minister wydaje, z urzędu, decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru, w przypadku gdy:

 • przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza prawo polskie;
 • nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, których adres wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa;
 • nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;
 • działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu;
 • przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wydającego dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego. 

Minister wydaje decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru, także w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, a niezgłoszona zmiana ma charakter istotny.

Doręczenia decyzji o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru dokonuje się na adres siedziby przedstawicielstwa, wskazany w rejestrze przedstawicielstw. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny nie dokona zmiany wpisu w rejestrze w przypadku zmiany adresu siedziby przedstawicielstwa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem siedziby ma skutek prawny. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w sytuacji doręczenia decyzji, gdy przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wydającego dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego.

Poza tym możliwe jest, oczywiście, wkreślenie przedstawicielstwa z rejestru na wniosek. Mianowicie minister wykreśla przedstawicielstwo z rejestru na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego. Do wykreślenia stosuje się wówczas przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) o postępowaniu uproszczonym.

Współpraca międzynarodowa właściwych organów w zakresie świadczenia usług

 

Minister (tzn. minister właściwy do spraw gospodarki) monitoruje i koordynuje współpracę między właściwymi organami w zakresie uregulowanym w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca ta odbywa się w szczególności przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych udostępnionych przez Komisję Europejską.

 

Właściwe organy są obowiązane do współpracy z właściwymi organami państw członkowskich oraz z Komisją Europejską. Współpraca polega w szczególności na:

 1. wymianie informacji dotyczących usługodawców z państwa członkowskiego i świadczonych przez nich usług;
 2. przeprowadzaniu kontroli działalności usługodawców z państwa członkowskiego;
 3. występowaniu z wnioskami, o których mowa w niniejszym rozdziale, a także udzielaniu odpowiedzi na takie wnioski.

Właściwy organ niezwłocznie informuje wnioskodawcę oraz ministra o przeszkodach w realizacji wniosku złożonego przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Właściwym organom z państw członkowskich zapewnia się dostęp do rejestrów zawierających informacje, o których mowa w ww. pkt 1, na takich samych zasadach, jak właściwym organom krajowym.

 

Właściwy organ, na wniosek właściwego organu z innego państwa członkowskiego, udziela informacji oraz przeprowadza kontrolę usługodawcy z państwa członkowskiego na zasadach określonych przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, oraz przepisami ustaw odrębnych. Właściwy organ informuje wnioskodawcę o wynikach przeprowadzonej kontroli oraz o działaniach podjętych wobec usługodawcy z państwa członkowskiego.

 

Właściwy organ, na wniosek właściwego organu z państwa członkowskiego, przekazuje informacje dotyczące:

 

 • postępowań dyscyplinarnych, karnych i administracyjnych,
 • rozstrzygnięć dotyczących niewypłacalności lub upadłości usługodawcy związanych z nadużyciami finansowymi
- w zakresie, w jakim odnoszą się one bezpośrednio do kompetencji usługodawcy z państwa członkowskiego lub jego wiarygodności zawodowej. W razie konieczności przekazania takich informacji przed uprawomocnieniem się wyroku lub decyzji, właściwy organ informuje wnioskującego o przysługujących usługodawcy środkach odwoławczych. Właściwy organ niezwłocznie powiadamia usługodawcę z państwa członkowskiego o przekazaniu powyższych informacji.

 

Jeżeli działalność usługodawcy z państwa członkowskiego stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego, właściwy organ występuje z wnioskiem do właściwego organu państwa, w którym usługodawca z państwa członkowskiego ma siedzibę albo - w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia. Organ wnioskujący niezwłocznie informuje ministra o wystąpieniu z wnioskiem.

Jeśli właściwy organ państwa członkowskiego, który został poinformowany, nie podjął działań zmierzających do usunięcia stwierdzonego zagrożenia albo podjął działania niewystarczające, organ wnioskujący zawiadamia ministra, adresata wniosku oraz Komisję Europejską o zamiarze podjęcia działań wobec usługodawcy z państwa członkowskiego. Zawiadomienie to zawiera uzasadnienie prawne i faktyczne zamierzonych działań. W takiej sytuacji właściwy organ może podjąć działania niezbędne do usunięcia zagrożenia nie wcześniej niż po upływie 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia, jeżeli przepisy prawa polskiego:

 • przewidują wyższy poziom ochrony usługobiorcy niż przepisy prawa państwa, w którym usługodawca z państwa członkowskiego ma siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • zgodnie z którymi zamierza się podjąć działania niezbędne do usunięcia zagrożenia, nie zostały poddane harmonizacji wspólnotowej w dziedzinie bezpieczeństwa usług.

Jeżeli usunięcie zagrożenia wymaga podjęcia działań przed upływem ww. terminu, właściwy organ może podjąć niezwłocznie działania, nie stosując wskazanej procedury. W takim przypadku właściwy organ niezwłocznie zawiadamia o podjętych działaniach właściwy organ państwa, w którym usługodawca z państwa członkowskiego ma siedzibę albo - w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, Komisję Europejską oraz ministra. Zawiadomienie to zawiera uzasadnienie podjęcia działań w trybie pilnym.

 

W razie otrzymania wniosku o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego, wobec usługodawcy mającego siedzibę albo - w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który czasowo świadczy usługi na terytorium państwa wnioskującego, właściwy organ informuje o tym ministra i niezwłocznie podejmuje działania mające na celu usunięcie zagrożenia. Właściwy organ niezwłocznie informuje też organ wnioskujący o podjętych działaniach albo o przyczynach, dla których nie podjął takich działań.

W przypadku uzyskania informacji o działalności usługodawcy z państwa członkowskiego, która może wyrządzić szkodę dla zdrowia lub środowiska naturalnego lub stanowi zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego, właściwy organ niezwłocznie przekazuje tę informację ministrowi, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę albo - w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, Komisji Europejskiej, a także właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich.

 

Wnioski, zawiadomienia i informacje, o których mowa wyżej, są przekazywane niezwłocznie w postaci elektronicznej. Informacje przekazywane w ramach współpracy międzynarodowej nie mogą być wykorzystane w innym celu niż określony we wniosku.

Właściwy organ może wystąpić do właściwego organu z państwa członkowskiego z wnioskami w zakresie, o którym mowa w niniejszym rozdziale.

Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem zadań organów wykonujących tę współpracę oraz określeniem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do jej realizacji, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji swobody świadczenia usług.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie omawianych przepisów?

Kto, będąc usługodawcą z państwa członkowskiego, nie dopełnia obowiązku podania usługobiorcy informacji, o których mowa w art. 8 (tj. informacji udostępnianych na wniosek usługobiorcy) i art. 11 (tj. obowiązków informacyjnych wobec usługobiorców przed zawarciem umowy lub przed rozpoczęciem świadczenia usług) ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo podaje informacje nieprawdziwe, podlega karze grzywny.

Orzekanie w takich sprawach określonych następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646); 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września (...)

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

Konstytucja Biznesu ze zgodą Sejmu Posłowie przyjęli pakiet 5 ustaw, zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmiany obejmą prawie (...)

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; ustawę (...)

Konstytucja Biznesu weszła w życie

Konstytucja Biznesu weszła w życie

Co reguluje tzw. Konstytucja Biznesu? Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. To pakiet 5 ustaw, które mają przede wszystkim pomóc zbudować (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz (...)

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Czego dotyczą zmiany? Posłowie uchwalili pakiet ustaw, zmieniających polską rzeczywistość biznesową, składających się na Konstytucję Biznesu. Ich wprowadzenie będzie najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, aby po wystąpieniu tego państwa z Unii Europejskiej móc legalnie przebywać, pracować lub prowadzić firmę w Polsce. ##baner## Dwie grupy obywateli Wielkiej Brytanii 31 (...)

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Czemu służy zezwolenie dewizowe? Ustawa Prawo dewizowe wymaga uzyskania ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego dla odstąpienia od: I. następujących ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju: 1) w ustalaniu oraz (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych. Wejdzie ono w życie 3 października 2007 r.  Konieczność wydania nowego rozporządzenia wiąże się z ostatnią nowelizacją Prawa dewizowego, którą omówiono w opracowaniu: Liberalizacja obrotu (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uregulowane

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uregulowane

Nowy akt prawny stanowi kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce, określającą nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania. Zmiany dotyczą w szczególności zapewnienia przejrzystości działań ozz oraz odpowiedzialności (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Liberalizacja obrotu dewizowego

Liberalizacja obrotu dewizowego

21 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim dostosowuje polskie regulacje do uregulowań wspólnotowych oraz liberalizuje obrót dewizowy. Zmienione przepisy doprecyzowują także m.in. definicję (...)

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Stan faktyczny X jest oddziałem spółki niemieckiej i zgodnie z wpisem do KRS podlega niemieckiemu kodeksowi handlowemu. Czy zasadne jest wymaganie od oddziału polskiego dostarczania uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników do Urzędu Skarbowego oraz Sądu Rejestrowego akceptującego roczne (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

Tarcza 6.0 gotowa

Tarcza 6.0 gotowa

Celem ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest udzielenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (...)

Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na pełną księgowość wg ustawy o rachunkowości? Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości przepisy ustawy stosuje się do (...)

Zatrudnienie w Szwajcarii, praca w polskim biurze

Zatrudnienie w Szwajcarii, praca w polskim biurze

Zagraniczna firma (szwajcarska) chce zatrudnić na normalną umowę o pracę polskich pracowników, którzy pracowaliby w Polsce w wynajmowanym przez Szwajcarów biurze wraz z infrastrukturą i obsługą o charakterze technicznym - bez zarządzania. Praca polegałaby na programowaniu, zlecanym wyłącznie (...)

Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Czy przedsiębiorca zagraniczny, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zarejestrować w Polsce działalność gospodarczą tylko w formie oddziału swojego przedsiębiorstwa zagranicznego, czy jednak może zarejestrować w Polsce odrębne, samodzielne przedsiębiorstwo? Zgodnie (...)

Darowizny od zagranicznych kontrahentow

Darowizny od zagranicznych kontrahentow

Dostajemy darowizny od kontrahentów z UE w postaci darmowych produktów (które następnie przekazujemy za darmo naszym klientom lub sprzedajemy) oraz w postaci gotówki na konto (pieniądze te przekazujemy później organizacjom charytatywnym). Jesteśmy podatnikiem CIT oraz VAT. Jak te transakcje (...)

Otwarcie agencji rekrutacyjnej

Otwarcie agencji rekrutacyjnej

Jestem zainteresowany otwarciem agencji rekrutacyjnej na terenie Polski do pracy w Wielkiej Brytanii. Firmę chce założyć razem z obywatelem brytyjskim. Jakie są możliwości rejestracji takiego rodzaju firmy na terenie Polski? Kwestie związane z prowadzeniem agencji zatrudnienia reguluje ustawa (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1998nr 119 poz. 773), przystępując do udziału (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

Zaproszenie dla przedsiębiorców zagranicznych

Jaki jest tryb postępowania w przypadku, gdy przedstawiciele pakistańskiej firmy zwracają się do polskiej firmy, aby przysłała im zaproszenia w celu otrzymania polskich wiz? Firma pakistańska jest zainteresowana współpracą z naszą firmą. Zaproszenie może być potwierdzeniem konieczności (...)

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

W obrocie gospodarczym kontrahenci krajowi coraz częściej proponują nam zawieranie umowy w języku obcym lub w języku obcym + tłumaczenie (gdzie autentycznym tekstem jest tekst w języku obcym). Czy w obrocie gospodarczym z Kontrahentem krajowym, na wykonywanie prac na terenie RP można zawrzeć (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. Za paliwo otrzymano paragony (nie odliczamy podatku naliczonego przy zakupie paliwa - delegację odbyto (...)

Dokumentacja wpłat w euro

Dokumentacja wpłat w euro

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych, które są zwolnione z VAT oraz z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Prowadzę księgowość w formie książki przychodów i rozchodów. Moimi klientami będą czasem obcokrajowcy (osoby fizyczne). (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w Polsce w moim mieszkaniu [własnosciowe] na stale. Jak należy uniknac podwójnego opodatkowania i czy (...)

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została skazana za przestępstwo polegające na utrzymywaniu stosunków seksualnych z osobą 16- letnia. (...)

Przedstawicielstwo firmy z USA

Przedstawicielstwo firmy z USA

Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez właścicieli/partnerów w Polsce? Jeśli firma inwestycyjna z USA nie posiada numeru NIP (podatkowego), (...)