Zmiana w ochronie praw lokatorów

Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego.

Jakie zmiany dla lokatorów przewiduje nowelizacja?

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2019 r., okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z wypowiedzeniem umowy najmu z powodu konieczności remontu lub rozbiórki budynku gminnego, który wymaga opróżnienia.

Porady prawne

Zgodnie z dotychczasową regulacją, ww. obowiązek ciążył na gminie właściwej według miejsca położenia lokalu dotychczas zajmowanego jedynie do końca 2017 r. Warunkiem zapewnienia prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki było opłacanie przez najemcę czynszu regulowanego z tytułu najmu lokalu w dniu 9 lipca 2001 r. (tj. w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Zgodnie z dotychczasowymi przepisami gminy miały taki obowiązek jedynie do końca 2017 r. 

Przedmiotowa regulacja obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2019 r. i odnosi się do sytuacji, w których wypowiedzenie najmu nastąpi przed tą datą. Powyższe obowiązki nadal ciążyć będą zatem na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu dotychczas zajmowanego, jeżeli w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku doszło do wypowiedzenia umowy najmu, na podstawie której najemca opłacał czynsz regulowany.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja zakłada więc ochronę lokatorów od 1 stycznia 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne