17.2.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiana w ochronie praw lokatorów

Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego.

Jakie zmiany dla lokatorów przewiduje nowelizacja?

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2019 r., okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z wypowiedzeniem umowy najmu z powodu konieczności remontu lub rozbiórki budynku gminnego, który wymaga opróżnienia.

Porady prawne

Zgodnie z dotychczasową regulacją, ww. obowiązek ciążył na gminie właściwej według miejsca położenia lokalu dotychczas zajmowanego jedynie do końca 2017 r. Warunkiem zapewnienia prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki było opłacanie przez najemcę czynszu regulowanego z tytułu najmu lokalu w dniu 9 lipca 2001 r. (tj. w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Zgodnie z dotychczasowymi przepisami gminy miały taki obowiązek jedynie do końca 2017 r. 

Przedmiotowa regulacja obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2019 r. i odnosi się do sytuacji, w których wypowiedzenie najmu nastąpi przed tą datą. Powyższe obowiązki nadal ciążyć będą zatem na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu dotychczas zajmowanego, jeżeli w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku doszło do wypowiedzenia umowy najmu, na podstawie której najemca opłacał czynsz regulowany.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja zakłada więc ochronę lokatorów od 1 stycznia 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Co ma się zmienić w zakresie ochrony praw lokatorów? Przedmiotem prac sejmowych jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt ten dotyczy uzupełnienia przepisów ustawy o regulacje przydatne (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem (...)

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Co się zmieniło w zakresie ochrony praw lokatorów? Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszkań mogą dokonywać (...)

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nasza rodzina spełniała warunki do przydziału lokalu komunalnego. Gmina nie posiadała jednak wolnego mieszkania. Mieszkanie, które miało być nam przydzielone zostało wynajęte przez gminę od innego właściciela. W tej umowie wyraźnie oznaczono, (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Właściciele lokalu nie muszą płacić kary lokatorom

Właściciele lokalu nie muszą płacić kary lokatorom

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie dotyczące roszczenia o zapłatę kary ustawowej. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. 11 ust. 6 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie (...)

Zmiana wysokości dodatków mieszkaniowych

Zmiana wysokości dodatków mieszkaniowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Rada Ministrów doszła do wniosku, że likwidacja systemu dodatków mieszkaniowych oznaczałaby, że wiele z gospodarstw otrzymujących dodatki mieszkaniowe, przestałoby regulować należności z tytułu zajmowania (...)

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

O jakie projekty chodzi?Z dniem 18 lutego 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne nad projektami ustaw: o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym (...)

Co zmienia się w uregulowaniu dotyczącym czynszów po 1 stycznia 2005 r.?

Co zmienia się w uregulowaniu dotyczącym czynszów po 1 stycznia 2005 r.?

1 stycznia 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 200 4 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Wejście w życie tego aktu może mieć znaczący wpływ na życie tych, którzy wynajmują mieszkania, (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Podwyższanie czynszów podlega kontroli z punktu widzenia zasadności

Podwyższanie czynszów podlega kontroli z punktu widzenia zasadności

17 maja 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podwyżki czynszu albo innych opłat za użytkowanie lokalu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:- art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Co to jest naruszenie danych osobowych? Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu (...)

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Stan faktyczny  Od ok. 1990 roku mieszkam (bez zameldowania) z moją mamą w lokalu mieszczącym się w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) w Warszawie. Na 160 lokali ok. 60 %, zostało już wykupionych przez lokatorów, którzy założyli wspólnotę mieszkaniową. WAM (...)

Czynsze regulowane niezgodne z Konstytucją

Czynsze regulowane niezgodne z Konstytucją

19 kwietnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie konstytucyjności przepisów ustaw nowelizujących ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, wprowadzających (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

W zrzeszeniu właścicieli nieruchomości od radcy prawnego otrzymałem odpowiedź, że czynsz najmu nie może przekroczyć 3% rocznie wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na podstawie publikowanej (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Chcę wynająć mieszkanie. Otrzymałem już projekt umowy, w której terminy rozwiązania i wypowiedzenia umowy są sprzeczne z ustawą o ochronie lokatorów. Wątpliwości te przekazałem wynajmującemu, (...)

Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

Jestem współwłaścicielem w 1/2 części własności kamienicy czynszowej. Właścicielem drugiej połowy jest gmina. W związku z tym, że obecnie czynsze w tej kamienicy są znacznie poniżej 3% wartości (...)

Ochrona lokatorów w spółdzielni

Ochrona lokatorów w spółdzielni

Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów w relacji z organami spółdzielni (...)

Zmiana wysokości czynszu najmu

Zmiana wysokości czynszu najmu

W sierpniu 2004 roku minął termin 3-letniego wypowiedzenia lokatorce. Choć jest osobą zamożną, nie chce opuścić lokalu. Liczy, że uzyska prawo do lokalu socjalnego - obecnie toczy się w sądzie (...)

Ochrona własności mieszkania

Ochrona własności mieszkania

Mam własnościową kawalerke, sprawa o eksmisję lokatora jest w toku. Bardzo proszę o wyjaśnienie znaczenia art. 19 Ustawy o ochronie praw lokatorów: "Do ochrony praw lokatora do używania lokalu (...)

Wartość odtworzeniowa lokalu

Wartość odtworzeniowa lokalu

Proszę o wytłumaczenie na poniższym przykładzie stawki nowego czynszu. W moim mieście 3% wartości odtworzeniowej to 4,83 zł za 1 metr kwadratowy. Obecnie lokator opłaca 4,60 zł za metr powierzchni. (...)

Przedłużenie umowy najmu na rok

Przedłużenie umowy najmu na rok

Wynajmuję lokal (mieszkanie spółdzielczo-własnościowe) na podstawie umowy na okres 3 letni-od 6.11.2001. Jednocześnie, zgodnie z publikacjami zawartymi w Gazecie Prawnej, zawarłem z lokatorką porozumienie, (...)

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

W jaki sposób rozliczyć kwotę kaucji mieszkaniowej, wpłaconej w 1969 roku w wysokości 2694 zł. Prosimy o podanie sposobu rozliczenia wraz ze wzorem. Kaucja dotyczy mieszkania komunalnego położonego (...)

Obmiar powierzchni w mieszkaniu spółdzielczym

Obmiar powierzchni w mieszkaniu spółdzielczym

Proszę o wyjaśnienie, czy definicję "powierzchni użytkowej" lokalu mieszkalnego oraz sposób obmiaru tej powierzchni według art. 2 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Jestem właścicielem kamienicy, w której wynajmuję wszystkie lokale mieszkalne. Uzyskuję przychody z najmu (nie prowadzę działalności gospodarczej). Nie zamieszkuję również w żadnym z tych mieszkań. (...)

Przejęcie budynku a prawa najemcy

Przejęcie budynku a prawa najemcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa chce nieodpłatnie przekazać na rzecz gminy budynek mieszkalny wraz z mieszkańcami. W budynku tym część osób posiada prawomocne wyroki sądowe o eksmisje z prawem do lokalu (...)

Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu

Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu

Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. (...)

Opróżnienie mieszkania przez

Opróżnienie mieszkania przez "byłego" najemcę

Umowa najmu mieszkania została zawarta w formie "ustnej" na czas określony. Czy w takim razie właściciel może wejść do mieszkania i przeprowadzać remont lub zamieszkać jeżeli umowa już wygasła, (...)

Artykułem

Artykułem "pominięty" a "uchylony"

Proszę o pomoc w zrozumieniu różnicy między sformułowaniami: "artykuł pominięty" i "artykuł uchylony" z Ustawy o ochronie lokatorów. Czy oba oznaczają, że artykuł nie obowiązuje? Istotnie, (...)

Powierzchnia użytkowa w lokalu

Powierzchnia użytkowa w lokalu

Mam pytanie dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. W 1994 roku spółdzielnia mieszkaniowa dokonując pomiaru powierzchni mieszkań nowowybudowanego budynku, posłużyła się normą PN-70 (...)

FORUM PRAWNE

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Obowiązki wynajmującego-malowamie, wymiana okien....?

Obowiązki wynajmującego-malowamie, wymiana okien....? Proszę o odpowiedź na pytanie czy właścicielkamienicy ma obowiązek wymienić lokatorowi okna, które mają ponad 40 lat ? Czy malowanie klatki (...)

Trzylatka - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Trzylatka - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego Witam, Proszę o informację czy wypowiedzenie umowy najmu w trybie "trzylatki" może mieć zaprezentowaną niżej formę i czy odwołania do (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - w czasie pożaru, po nim i remontu

Ustawa o ochronie praw lokatorów - w czasie pożaru, po nim i remontu W dużym skrócie. Miał miejsce pożar w kamienicy. Spaleniu uległo jedno mieszkanie i fragmenty klatki schodowej. W obawie o konstrukcje (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Eksmisje z lokali mieszkalnych

Eksmisje z lokali mieszkalnych Jesteśmy właścicielami kamienicy. Obecnie toczy się postępowanie o eksmisję z powodu upływu okresu , na który została zawarta umowa . W przygotowaniu jest kolejna (...)

Czy możliwa jest zmiana umowy na nowych warunkach przez właściciela kamienicy???

Czy możliwa jest zmiana umowy na nowych warunkach przez właściciela kamienicy??? Mam pytanie, ale najpierw naświetle problem.Wraz z żoną, ktora jest obecnie w ciąży z drugim dzieckiem wynajmujemy (...)

Tytul prawny współmałżonka do lokalu

Tytul prawny współmałżonka do lokalu Witam i proszę o pomoc w interpretacji przepisów prawa. W 2002 roku wystąpiłam do Sądu o uzyskanie tytułu prawnego do mieszkania na podst. art 30 ustawy o (...)

Porady prawne