Prawo zamówień publicznych - Porady prawne (strona: 5)

Zamknięcie licytacji elektronicznej przeprowadzanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kiedy następuje zamknięcie licytacji elektronicznej przeprowadzanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Nieumyśle naruszenie przepisów o finansach publicznych

Co należy rozumieć przez "nieumyślne" naruszenie przepisów o finansach publicznych?

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

W jakich sytuacjach można wyłączyć odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Wymóg posiadania środków publicznych przez składających zamówienia publiczne

Od jakich podmiotów ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, by posiadały środki publiczne lub inne, których przekazanie uzależniono od przestrzegania zapisów ustawy? Czy wymóg ten dotyczy tylko (...)

Tryby zamówien publicznych, w których obowiązkowe jest powołanie komisji przetargowej

W przypadku przeprowadzania jakich trybów zamówień publicznych, obowiązkowe jest powołanie komisji przetargowej?

Podpisywanie umów w walucie obcej a Prawo zamówień publicznych

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość podpisywania umów w walucie obcej?

Podmioty prywatne, które mogą składać zamówienia publiczne

Jak ustawa Prawo zamówień publicznych określa podmioty prywatne, które wyjątkowo mogą stać się zamawiającymi, w rozumienia tejże ustawy?

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. zł. Zamawiający przed negocjacjami (...)

Zasady dokonywania wydatków publicznych

Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

Przepadek wadium wniesionego w pieniądzu a Prawo zamówień publicznych

W jakich przypadkach ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje przepadek wadium wniesionego w pieniądzu?

Obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych

W przypadku jakich zamówień znajduje zastosowanie obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, wynikający z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Przypadki braku zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W jakich przypadkach zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

Umyślne naruszenie przepisów o finansach publicznych

Co należy rozumieć przez "umyślne" naruszenie przepisów o finansach publicznych?

Pisemne oświadczenie pełnomocnika osoby wystepującej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Czy pełnomocnik osoby występującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega obowiązkowi złożenia pisemnego oświadczenia, o braku okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia (...)

Prawidłowa interpretacja art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak należy prawidłowo interpretować art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym jest mowa o ?języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane?? Proszę o podanie przykładu sytuacji, (...)

Składanie dokumentów w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w języku innym, niż język polski

Kiedy dopuszczalne jest w postępowaniu o zamówienie publiczne złożenie dokumentów w języku innym, niż język polski?

Wniesienie wadium w formie poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej a Prawo zamówień publicznych

Czy tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dopuszcza wniesienie wadium w formie poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej?

Wykonawca zamówienia publicznego w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej

Kto jest wykonawcą zamówienia publicznego w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej? Spółka czy osoby ją reprezentujące?

Miejsca zamieszczania ogłoszeń o zmianie zamówienia publicznego

W jakich miejscach należy zamieścić ogłoszenie o zmianie zamówienia, przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego

W jakich sytuacjach (przykładowo) wykonawca nie może brać udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Końcowa oferta w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem

Czy w trybie negocjacji z ogłoszeniem, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, końcowa oferta różni się od oferty wstępnej?

Unieważnienie licytacji elektronicznej prowadzonej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy w sytuacji, gdy wpłynęły dwa wnioski i jeden z nich nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, licytacja elektroniczna zostanie unieważniona?

Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jak wygląda zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Zastąpienie umowy o zamówienie publiczne orzeczeniem sądu

Czy orzeczenie sądu nakładające na wykonawcę zamówienia publicznego obowiązek złożenia oświadczenia woli może zastąpić dokument umowy?

Rezygnacja z przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W jakich warunkach można zrezygnować z przetargu publicznego by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Uprzywilejowanie, pierwszeństwo w przetargu

Chcę wystartować w przetargu organizowanym przez urząd miejski na świadczenie pewnego rodzaju usług. Do tej pory usługi te były realizowane przez zakład budżetowy podlegający urzędowi miejskiemu. (...)

Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie przetargu

Spółka cywilna wygrała przetarg organizowany przez urząd miejski na świadczenie pewnego rodzaju usług. Kontrakt został podpisany na rok. W trakcie trwania kontraktu spółka chce przekształcić (...)

Wykluczenie uczestnika z przetargu

Gmina ogłosiła przetarg na dokumentację techniczną dotyczącą kompleksowego zmodernizowania obiektu jakim jest budynek wielorodzinny. Dokumentacja została wykonana zgodnie z założeniami. Następnie (...)

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Przedsiębiorca budowlany pomimo zaoferowania najniższej ceny nie wygrał przetargu. Zamawiający stwierdził, że oferta nie spełnia wymagań technicznych. Przedsiębiorca odwołał się do KIO. Jakie (...)

Zmiana umowy zawartej w trybie przetargu

Gmina X zawarła umowę z Wykonawcą, wybranym na podstawie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych oraz elewacji budynku sali wiejskiej w Y. Prace elewacyjne polegają m. innymi na (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika