e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo zamówień publicznych porady prawne - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

  W przetargu na budowę drogi złożono 10 ofert. Jedna z ofert została złożona przez dwie firmy, które w ofercie nie podały w jakiej zależności pozostają względem siebie. Kto może występować (...)

  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
 • Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

  Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu (...)

  Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje
 • Zmiana treści umowy w postępowaniu przetargowym

  Gmina ogłosiła przetarg na wykonywanie prac porządkowych wynajętym transportem. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte zostało zastrzeżenie, że wykonawca musi dysponować potencjałem (...)

  Zmiana treści umowy w postępowaniu przetargowym
 • Zlecenie windykacji przez gminę

  Gmina chce zlecić windykację zasądzonych i niezasądzonych należności zew. firmie. Część należności posiada klauzulę nieściągalności pozostałe są na etapie kierowania do sądu. Czy gmina (...)

  Zlecenie windykacji przez gminę
 • Możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia

  Zapisy w SIWZ precyzowały datę zakończenia usługi Inżyniera Kontraktu na konkretny dzień nie podając daty rozpoczęcia usługi lub ilości miesięcy dla jej realizacji. Zapis brzmiał: Przedmiot (...)

  Możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia
 • Pełnomocnictwo w przetargu publicznym

  Prowadzę działalność gospodarczą. Współpracuję z włoską firmą produkcyjną. Firma chce wziąć udział w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego (...)

  Pełnomocnictwo w przetargu publicznym
 • Dokumenty w zamówieniach publicznych

  W postępowanie publicznym prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający zazwyczaj żąda od wykonawcy odpisu z właściwego rejestru, informacji (...)

  Dokumenty w zamówieniach publicznych
 • Jednostki sektora finansów publicznych w przetargu

  Do Zamawiającego, którym jest Gmina wpłynęły dwa pisma z prośbą o przeprowadzenie zamówienia publicznego. Jedno złożył Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma status jednostki budżetowej. Drugi (...)

  Jednostki sektora finansów publicznych w przetargu
 • Zmiana projektu w stosunku do umowy

  Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony przed dniem 24.10.2008 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16, do SIWZ został zamieszczony projekt umowy. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 01.12.2008 (...)

  Zmiana projektu w stosunku do umowy
 • Zmiana umowy w stosunku do projektu

  Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony przed dniem 24.10.2008 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16, do SIWZ został zamieszczony projekt umowy. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 01.12.2008 (...)

  Zmiana umowy w stosunku do projektu
 • Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

  Świadczę usługi prania w ramach umowy o zamówienia publiczne. W związku ze znacznymi podwyżkami. m.in. wynagrodzeń, cen paliw (stanowią ponad 50% kosztów składających się na cenę) wykonując (...)

  Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne
 • Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

  Publiczny ZOZ ma zamiar dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń szpitalnych. Przed ogłoszeniem przetargu zlecił ekspertyzę kosztów, z której wynikało, iż remont będzie kosztował 141 tys. zł. (...)

  Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ
 • Opłata przy pełnomocnictwie do przetargu

  Konsorcjum złożyło ofertę do przetargu publicznego w trybie nieograniczonym, z czym wiązało się przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania firm wchodzących w skład tego konsorcjum. Czy (...)

  Opłata przy pełnomocnictwie do przetargu
 • Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

  Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Ogłosił przetarg. Po zapoznaniu się ze SIWZ oraz pozostałymi załącznikami zadaliśmy pytania które zostały wysłane do Zakładu Gospodarki Komunalnej (...)

  Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu
 • Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

  W przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w art. 11 ustawy (bez możliwości odwołania) wpłynął protest. Protest został przez Zamawiającego oddalony w całości. Co w takiej sytuacji (...)

  Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego
 • Protest przed wyborem oferty

  Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg (...)

  Protest przed wyborem oferty
 • Forma powiadomienia o wyborze oferty

  Złożyliśmy ofertę w przetargu w Urzędzie Gminy. Zamawiający dokonał sprawdzenia ofert i wybrał wykonawcę. Zamieścił informację o wyborze oferty na stronie internetowej urzędu Gminy. Jednak (...)

  Forma powiadomienia o wyborze oferty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

  Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody. W zasadzie należy to rozumieć jako poprawę prac firmy, (...)

  Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Obowiązek złożenia sprawozdań przez zamawiającego

  W artykule gazety natknąłem się na taką treść: "Czy przedsiębiorstwa prywatne w zakresie, w jakim stosują prawo zamówień publicznych, muszą sporządzać coroczne sprawozdania dla prezesa Urzędu (...)

  Obowiązek złożenia sprawozdań przez zamawiającego
 • Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

  Firma złożyła ofertę do przetargu nieograniczonego (na dostawę), oferta została wysłana 18-04-08 r. a termin składania ofert wyznaczony był na 21-04-08 r. w godzinach porannych. W dniu 21-04-08 (...)

  Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ
 • Opis przedmiotu zamówienia - lub równoważny

  Zamawiający chce ogłosić przetarg na dostawę materiałów biurowych i interesuje go papier jednej firmy. Czy w siwz można wpisać nazwę firmy (np. X) oraz dodać słowo lub równoważny, spełniający (...)

  Opis przedmiotu zamówienia - lub równoważny
 • System ochrony prawnej UE

  Parlament Europejski oraz Rada UE przyjęła dyrektywę z zakresu zamówień publicznych. Postanowieniem art. 19 dyrektywy przewidziano roczny termin implementacji jej postanowień do prawa krajowego. (...)

  System ochrony prawnej UE
 • Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg

  Z KRS wynika, iż do reprezentowania firmy upoważnionych jest dwóch członków zarządu, muszą oni działać wspólnie. Członkowie zarządu nie udzielali dalszych umocowań. Jeśli firma składa dokumentację (...)

  Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg
 • Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę

  Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 187 ust. 1 i 2 zobowiązuje Krajową Izbę Odwoławczą do rozpoznania odwołania w ciągu 15 dni. Strony zostały powiadomione o terminie rozprawy, który wydaje (...)

  Termin rozpatrzenia odwołania przez Izbę
 • Brak doręczenia kopii protestu wykonawcy

  Firma AA uczestniczyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku czynności o udzielenia zamówienia publicznego została wybrana oferta firmy BB. Firma AA, która uznała, że naruszono (...)

  Brak doręczenia kopii protestu wykonawcy
 • Rozstrzygnięcie protestu a pouczenie o odwołaniu

  Postępowanie odbywało się w trybie "Zapytania o cenę". Po ogłoszeniu przez Zamawiającego wyników postępowania jeden z Oferentów wniósł protest z powodu rażąco niskiej ceny. Protest został (...)

  Rozstrzygnięcie protestu a pouczenie o odwołaniu
 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych (...)

  Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne - protest

  Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

  Zamówienia publiczne - protest
 • Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych

  Zamawiający uznał nasza ofertę za nieważną, ponieważ jego zdaniem naliczyliśmy złą stawkę podatku VAT. Zakres ofertowy to przeprowadzenie remontu na stacji uzdatniania wody zasilającej wodociąg (...)

  Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych
 • Zamówienie publiczne a zasada jawności

  Zgodnie z procedurą zamawiający otwiera kolejne oferty które wpłynęły do zamawiającego i odczytuje określony zakres informacji. Jaki zakres informacji powinien być odczytany podczas otwarcia przetargu? (...)

  Zamówienie publiczne a zasada jawności
 • Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego i nasza oferta okazała się najkorzystniejsza pod względem cenowym. Jedynym kryterium oceny miała być tylko cena. (...)

  Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych
 • Zmiana umowy w zamówieniach publicznych a termin

  Dnia 31 października 2007 r. zamawiającemu kończy się umowa z bankiem prowadzącym obsługę budżetu gminy. Przetarg na nowego wykonawcę został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy (...)

  Zmiana umowy w zamówieniach publicznych a termin
 • Graniczne kwoty w przetargach publicznych

  Zamierzamy wziąć udział w przetargu organizowanym przez fundusz celowy posiadający osobowość prawną, należący do sektora finansów publicznych (pod sektor rządowy) w rozumieniu przepisów o finansach (...)

  Graniczne kwoty w przetargach publicznych
 • Ujawnienie oferty w przetargu

  Gmina zorganizowała przetarg, w którym wzięła udział nasza firma. Jednym z warunków było wpłacenie na konto Zamawiającego wadium przetargowego. Wadium zostało wpłacone dzień wcześniej, jednak (...)

  Ujawnienie oferty w przetargu
 • Pomoc z PFRON dla spółki a zamówienie publiczne

  Mam dylemat dotyczący wydatkowania środków finansowych. Starostwo Powiatowe w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" udzieliło spółce jawnej dofinansowania (pomoc DE MINIMIS) (...)

  Pomoc z PFRON dla spółki a zamówienie publiczne
 • Błędy w SIWZ

  W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w przedmiarze robót pojawił się błąd polegający na złym obmiarze jednej z pozycji przedmiaru (co jak najbardziej wpływa na cenę ofertową). Jeden (...)

  Błędy w SIWZ
 • Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

  Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy dokonać nie później niż (...)

  Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości
 • Umowa przy zamówieniu z wolnej ręki

  W zeszłym roku Zamawiający ogłosił i rozstrzygnął postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W specyfikacji były uwzględnione zamówienia uzupełniające. Po wygaśnięciu (...)

  Umowa przy zamówieniu z wolnej ręki
 • Protest

  Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony o wartości do 30 tys. EURO na materiały biurowe. Kryterium oceny oferty jest m.in. cena. Jednakże zamawiający w treści specyfikacji prosi o podanie (...)

  Protest
 • preferencje krajowe - nieprawdzie oświadczenie

  Jakie konsekwencje grożą za złożenie przez oferenta oświadczenia o zastosowaniu preferencji krajowych, kiedy niemożliwe jest ich stosowanie, gdyż towar nie mógł ulec przetworzeniu w Polsce? W (...)

  preferencje krajowe - nieprawdzie oświadczenie

1

...

3

4

5

6

7

...

9