Prawo zamówień publicznych - Porady prawne

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także (...)

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

Będna stawka VAT w ofercie

W przetargu publicznym na usługi budowlane oferenci (za wyjątkiem jednego) użyli nieprawidłowej stawki VAT w części oferty. Czy w takiej sytuacji zamawiający odrzuca oferty zawierające błąd w (...)

Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym

W przetargu publicznym na roboty budowlane część wykonawców użyła do obliczenia ceny błędnej stawki VAT. Zamawiający (organ administracji samorządowej) wezwał oferentów do przedstawienia stanowiska (...)

Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach (...)

Ocena oferty w przetargu

Zamawiający organizuje przetarg na usługi leśne, które są tzw. usługami niepriorytetowymi. Chciałby on, przy ocenie składanych ofert wykonawców, zastosować - oprócz kryterium odnoszącego się (...)

Prawo zamówień publicznych

W art. 5.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jest użyty zwrot \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych (...)

Zamówienia publiczne a uczciwa konkurencja

W jakich aspektach przejawia się zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Zmiany w umowie o zamówienia publiczne

Jakie zmiany są dopuszczalne w umowie o zamówienie publiczne?

Charakter umowy o zamówienie publiczne

Jaki jest charakter prawny umowy o zamówienie publiczne?

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego przez Gminę na dostawę samochodu strażackiego, o wartości przekraczającej kwotę 125000 euro przesłaliśmy do zamieszczenia do publikacji o zasięgu ogólnopolskim. (...)

Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

Urząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony. Zawsze w przetargach można było zadawać pytania do 4,5 lub 6 dni przed terminem składania ofert. Tym razem był zapis który informował , że odpowiadają (...)

Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze (...)

Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić

Zamawiający publiczny w świetle ustawy PZP w SIWZ wskazuje, że aby spełnić wymagania postępowania należy wykazać się wykonaniem usługi na kwotę co najmniej 1mln zł. Referencje jakie mamy wydane (...)

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Czy orzeczenie KIO nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny ofert oznacza konieczność powtórzenia: - całego przetargu (nowi oferenci mogą się zgłaszać)? - wyłącznie oceny ofert już złożonych?

Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Zamawiający w świetle PZP żąda od wykonawcy wykazania się zgodnie z SIWZ wykonaniem dwóch usług na 1mln zł. brutto. Wykonawca w chwili obecnej wykonuje dwie usługi na ponad 1 mln zł brutto u (...)

Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

Jaki jest tryb składania zastrzeżeń przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Zmiana podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego

Czy zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna po zawarciu umowy w trybie zamówienia publicznego?

Realizacja zamówienia publicznego przy udziale podwykonawców

Jakie są warunki dopuszczenia podwykonawców do realizacji zamówienia publicznego?

Zasoby osób trzecich w realizacji zamówienia publicznego

Jakie zasoby osób trzecich może wykorzystać wykonawca realizujący zamówienie publiczne?

Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

W jakich przypadkach zachodzi wyjątkowa sytuacja umożliwiająca udzielenie zamówienia z wolnej ręki?

Charakter prawny trybu zamówienia z wolnej ręki

Jaki ma charakter tryb zamówienia z wolnej ręki?

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych?

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czy wykonawca, z którym rozwiązano poprzednią umowę może ubiegać się ponownie o udzielenie zamówienia publicznego?

Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Czy umowę zawartą w trybie zamówień publicznych można rozwiązać?

Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Co należy zrobić aby zakwestionować opis przedmiotu zamówienia publicznego?

Zakres swobody opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Jakim zakresem swobody dysponuje zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia publicznego?

Naruszenie zasad konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kto jest zobowiązany udowodnić, że opis przedmiotu zamówienia publicznego narusza zasady konkurencji?

Sposób opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Jakie są zasady opisywania przedmiotu zamówienia publicznego?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika