Prawo zamówień publicznych - Porady prawne

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także (...)

Charakter umowy o zamówienie publiczne

Jaki jest charakter prawny umowy o zamówienie publiczne?

Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze (...)

Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

Jaki jest tryb składania zastrzeżeń przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Czy umowę zawartą w trybie zamówień publicznych można rozwiązać?

Zapytanie ofertowe

Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Nasza instytucja dokonuje szeregu zakupów i zamawia usługi, których wartość nie przekracza kwoty 14000 Euro. W jakich sytuacjach jesteśmy zobligowani (...)

Zmiana terminu wykonania robót budowlanych

Czy zmiana terminu wykonania robót budowlanych prowadzonych w wykonaniu umowy zawartej na podstawie prawa zamówień publicznych jest zmianą istotną?

Zamówienie publiczne - definicja

Co należy rozumieć przez zamówienie publiczne?

Definicja zamówienia publicznego

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie: zamówienie publiczne?

Tryb negocjacji z ogłoszeniem a wnoszenie wadium przez wykonawców zamówienia publiczego

Czy Prawo zamówień publicznych wymaga wniesienia wadium przez wykonawców zamówienia w przypadku przeprowadzania trybu negocjacji z ogłoszeniem?

Zadania komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Jakie zadania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, mają: komisja przetargowa i kierownik zamawiającego?

Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

Jaka jest różnica pomiędzy wykonawcą a zamawiającym według ustawy Prawo o zamówieniach publicznych

Charakter konkursu przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Jaki charakter ma konkurs, przeprowadzany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcy

Czy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wykonawca może zlecić prace podwykonawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika