Prawo zamówień publicznych

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także (...)

Jawność postępowania w Pzp

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

Będna stawka VAT w ofercie

Będna stawka VAT w ofercie

W przetargu publicznym na usługi budowlane oferenci (za wyjątkiem jednego) użyli nieprawidłowej stawki VAT w części oferty. Czy w takiej sytuacji zamawiający odrzuca oferty zawierające błąd w (...)

Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym

Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym

W przetargu publicznym na roboty budowlane część wykonawców użyła do obliczenia ceny błędnej stawki VAT. Zamawiający (organ administracji samorządowej) wezwał oferentów do przedstawienia stanowiska (...)

Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach (...)

Ocena oferty w przetargu

Ocena oferty w przetargu

Zamawiający organizuje przetarg na usługi leśne, które są tzw. usługami niepriorytetowymi. Chciałby on, przy ocenie składanych ofert wykonawców, zastosować - oprócz kryterium odnoszącego się (...)

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W art. 5.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jest użyty zwrot \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych (...)

Zamówienia publiczne a uczciwa konkurencja

Zamówienia publiczne a uczciwa konkurencja

W jakich aspektach przejawia się zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Zmiany w umowie o zamówienia publiczne

Zmiany w umowie o zamówienia publiczne

Jakie zmiany są dopuszczalne w umowie o zamówienie publiczne?

Charakter umowy o zamówienie publiczne

Charakter umowy o zamówienie publiczne

Jaki jest charakter prawny umowy o zamówienie publiczne?

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego przez Gminę na dostawę samochodu strażackiego, o wartości przekraczającej kwotę 125000 euro przesłaliśmy do zamieszczenia do publikacji o zasięgu ogólnopolskim. (...)

Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

Urząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony. Zawsze w przetargach można było zadawać pytania do 4,5 lub 6 dni przed terminem składania ofert. Tym razem był zapis który informował , że odpowiadają (...)

Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze (...)

Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić

Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić

Zamawiający publiczny w świetle ustawy PZP w SIWZ wskazuje, że aby spełnić wymagania postępowania należy wykazać się wykonaniem usługi na kwotę co najmniej 1mln zł. Referencje jakie mamy wydane (...)

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Skutki orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Czy orzeczenie KIO nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny ofert oznacza konieczność powtórzenia: - całego przetargu (nowi oferenci mogą się zgłaszać)? - wyłącznie oceny ofert już złożonych?

Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Zamawiający w świetle PZP żąda od wykonawcy wykazania się zgodnie z SIWZ wykonaniem dwóch usług na 1mln zł. brutto. Wykonawca w chwili obecnej wykonuje dwie usługi na ponad 1 mln zł brutto u (...)

Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

Jaki jest tryb składania zastrzeżeń przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Zmiana podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego

Zmiana podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego

Czy zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna po zawarciu umowy w trybie zamówienia publicznego?

Realizacja zamówienia publicznego przy udziale podwykonawców

Realizacja zamówienia publicznego przy udziale podwykonawców

Jakie są warunki dopuszczenia podwykonawców do realizacji zamówienia publicznego?

Zasoby osób trzecich w realizacji zamówienia publicznego

Zasoby osób trzecich w realizacji zamówienia publicznego

Jakie zasoby osób trzecich może wykorzystać wykonawca realizujący zamówienie publiczne?

Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

W jakich przypadkach zachodzi wyjątkowa sytuacja umożliwiająca udzielenie zamówienia z wolnej ręki?

Charakter prawny trybu zamówienia z wolnej ręki

Charakter prawny trybu zamówienia z wolnej ręki

Jaki ma charakter tryb zamówienia z wolnej ręki?

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych?

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czy wykonawca, z którym rozwiązano poprzednią umowę może ubiegać się ponownie o udzielenie zamówienia publicznego?

Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Czy umowę zawartą w trybie zamówień publicznych można rozwiązać?

Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Zakwestionowanie poprawności opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Co należy zrobić aby zakwestionować opis przedmiotu zamówienia publicznego?

Zakres swobody opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Zakres swobody opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Jakim zakresem swobody dysponuje zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia publicznego?

Naruszenie zasad konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Naruszenie zasad konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kto jest zobowiązany udowodnić, że opis przedmiotu zamówienia publicznego narusza zasady konkurencji?

Sposób opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Sposób opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Jakie są zasady opisywania przedmiotu zamówienia publicznego?

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W czym wyraża się zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Kto może starać się o udzielenie zamówienia publicznego?

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych

Jakie są ogólne zasady rządzące udzielaniem zamówień publicznych?

Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych

W stosunku do jakich podmiotów, zastosowanie znajduje ustawa Prawo zamówień publicznych?

Pojęcia: zamówienie publiczne i zamawiający

Pojęcia: zamówienie publiczne i zamawiający

W jaki sposób ustawa Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: zamówienie publiczne i zamawiający?

Urząd  Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Które z ogłoszeń o zamówienie robót budowlanych podlegają przekazaniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich?

Tryb udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki

Tryb udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki

Na czym polega tryb udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

W jakiej formie powinno zostać przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Zamówienie publiczne a ustawa Prawo zamówień publicznych

Zamówienie publiczne a ustawa Prawo zamówień publicznych

Czym według ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamówienie publiczne?

Ogłoszenie dotyczące przyszłego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczące przyszłego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gdzie powinno być umieszczone ogłoszenie dotyczące przyszłego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Tryb udzielania zamówień publicznych jakim jest zapytanie o cenę

Tryb udzielania zamówień publicznych jakim jest zapytanie o cenę

Na czym polega tryb udzielenia zamówień publicznych jakim jest zapytanie o cenę?

Kontrola zamówienia publicznego

Kontrola zamówienia publicznego

Pracownia projektowa w wyniku wygranego konkursu architektonicznego - w oparciu o Prawo zamówień publicznych- zawarła umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej . Zamówienie zostało (...)

Przetarg nieograniczony, będący jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony, będący jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego

Na czym polega przetarg nieograniczony, będący jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego?

Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

Jakie warunki muszą spełniać wykonawcy, by mogli ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego?

Dokumenty przedstawiane przez wykonawców ubiegających sie o udzielenie, zamówienia publicznego

Dokumenty przedstawiane przez wykonawców ubiegających sie o udzielenie, zamówienia publicznego

Przedstawienia jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego?

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Którzy wykonawcy są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odwołanie się od czynności podjętych przez zamawiającego zamówienie publiczne

Odwołanie się od czynności podjętych przez zamawiającego zamówienie publiczne

Czy wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może odwołać się od czynności podjętych przez zamawiającego?

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Jakie warunki musi spełniać wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego?

Przystąpienie do przetagu nieograniczonego przez wykonawcę w 100% należącego do zamawiającego

Przystąpienie do przetagu nieograniczonego przez wykonawcę w 100% należącego do zamawiającego

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych do przetargu nieograniczonego może przystąpić Wykonawca, który w 100% należy do Zamawiającego?

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne