Ubezpieczenia społeczne: Emerytura - Artykuły (strona: 2)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

10.9.2017

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można już złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie zmienionych przepisów. Co trzeba wiedzieć, chcąc przejść (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

13.8.2017

Jeśli jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r., jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Świadczenia emerytalne, o które możesz zwrócić się do ZUS, to: emerytura (...)

Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

2.6.2017

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r. Którzy nauczyciele mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych? Kto (...)

Emerytury i renty za granicą

31.8.2014

Jeśli za krótko pracowałeś w Polsce, by dostać emeryturę lub rentę, ZUS doliczy ci okres ubezpieczenia za granicą w państwach objętych koordynacją. Jeśli za krótko pracowałeś za granicą, odpowiednik ZUS w tych państwach doliczy ci okres ubezpieczenia w Polsce. Praca w każdym (...)

ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

7.4.2014

Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci do ZUS. Warto podkreślić, że przedmiotem wyboru jaki stawia przed ubezpieczonymi ustawodawca jest (...)

Rewolucja w OFE - zmiany wchodzące w życie od kwietnia

1.4.2014

1 lutego 2014 roku weszła w życie zasadnicza część nowelizacji kilku ustaw związanych z aktualnym systemem emerytalnym. Na mocy powyższej ustawy od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 roku członek OFE może złożyć w ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - oświadczenie o przekazywaniu (...)

System emerytalny przed OFE

26.3.2014

Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku był tzw. systemem zdefiniowanego świadczenia (system repartycyjny). Rozwiązanie to działało na (...)

Czym jest OFE i jak funkcjonował dotychczas

24.3.2014

OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne tworzą tzw. II filar emerytalny w Polsce. Wraz z wejściem w życie reformy systemu emerytalnego powołującego OFE (od początku 1999 roku) każda osoba, która podejmowała pierwszą pracę i urodzona jest po 1 stycznia 1969 roku miała ściśle określony (...)

Emerytury częściowe w 2014 roku

19.12.2013

Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane jest wyłącznie przez posiadany wiek a nie przez staż pracy. Dawne okresy składkowe i nieskładkowe (...)

Wysokość emerytur przedsiębiorców zależna jedynie od nich

4.12.2013

Ogólna zasada przyjęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prosta – im niższe zarobki, tym niższa emerytura (i odwrotnie). Dotyczy to zwłaszcza właścicieli firm, którzy są przecież motorem napędowym ekonomii i wykazują dużą aktywność w tym obszarze.

Prawo do emerytury górniczej

19.2.2012

Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią i to bez względu (...)

KRUS czy ZUS - opinia prawna

25.5.2010

Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu rolników podlegają rolnicy, których gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny oraz ich domownicy. Takiemu ubezpieczeniu podlega także osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną (...)

Ustalenie prawa do emerytury w razie zniszczenia dokumentacji płacowej

1.9.2009

Częsty problem dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu stanowi sprawa ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w sytuacji, gdy dokumentacja potrzebna do ustalenia wysokości tych świadczeń została zniszczona. Chodzi tu głównie o dokumenty płacowe pracowników z lat 70-tych, 80-tych (...)

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

14.8.2009

Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę, zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast Ubezpieczenie rentowe (...)

Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

21.2.2008

Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli posiadają co najmniej 20-letni okres składkowy (...)

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

13.12.2006

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych z 1 stycznia 1999 r. zmieniła zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych oraz sposób ustalania ich wysokości. Nowy system przewiduje nabywanie uprawnień do emerytury po spełnieniu kryterium wiekowego przez ubezpieczonych. Wyodrębniono przy tym trzy (...)

Emerytura z Polski dla osoby zamieszkałej za granicą - opinia prawna

12.1.2006

Jakie obowiązują ogólne zasady dotyczące polskiej emerytury dla osoby mieszkającej za granicą? Osoba, która chce uzyskać emeryturę pracowała w Polsce 24 lata, a jej obecne miejsce zamieszkania znajduje się za granicą. Jakie są warunki przyznania emerytury? Jakie przesłanki należy spełnić, (...)

Uprawnienie do wcześniejszej emerytury – opinia prawna

6.5.2005

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przepisie art. 75 i 76 przewiduje następujące rodzaje dodatków do emerytur i rent: 1. dodatek pielęgnacyjny - przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

7.4.2005

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późniejszymi zmianami) – zwana dalej ustawą o emeryturach i rentach prawo do emerytury na warunkach określonych m.in. w art. 29 (...)

Emerytura w Unii Europejskiej - opinia prawna

18.2.2005

Na terytorium Polski obowiązuje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która została dostosowana do wymogów prawa unijnego. Zgodnie z jej przepisami obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (...)

Od 16 września 2004 r. rzadsze podwyżki dla emerytów i rencistów

27.1.2005

Od 16 września 2004 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ma ona duże znaczenia dla wszystkich tych, którzy już pobierają emerytury i renty. Nie będzie już corocznej waloryzacji. Będzie ona przeprowadzana wtedy, gdy inflacja w okresie od roku ostatniej waloryzacji (...)

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

21.1.2005

Generalnie prawo do emerytur i rent może ulec zawieszeniu. Istnieje jednak kilka wyjątków, chodzi konkretnie o emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni. W ich przypadku zawieszenie prawa do emerytury nie jest możliwe. Ustawodawca przewidział także (...)

Emerytura osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

20.1.2005

Na podstawie art. 27. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. (...)

Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

20.1.2005

Ustawa o emeryturach i rentach przewiduje możliwość przejścia ubezpieczonego na emeryturę przy spełnieniu szeregu przesłanek. Nie dla wszystkich są one jednak jednakowe, gdyż zgodnie z art. 30 ustawy o emeryturach i rentach, do niektórych grup zawodowych stosuje się odrębne przepisy, które (...)

Emerytura nauczyciela

9.12.2004

Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Ale z uwagi na to, iż praca nauczyciela uważana jest za pracę o szczególnym (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika