e-prawnik.pl Porady prawne

Czy ktoś odpowie na pytanie o czynsz?

Odpowiedzi w temacie (4)

krzysgryfice

10.11.2004

Mam mieszkanie własnościowe w spółdzielni, założona jest księga wieczysta, opłacam grunt (mieszkanie jest wyodrębnione). Pomimo tego spółdzielnia co miesiąc pobiera opłatę jako czynsz (poza tym oczywiścię z czym się w pełni zgadzam: fundusz remontowy, jakaś opłata na administarcję, za domofon, gaz [jest na osobę], ogrzewanie itp). Skoro mieszkanie jest moją własnością dlaczego mam płacić CZYNSZ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

dudi

2004-11-10 11:33:06

Nie możesz płacić CZYNSZU (czy na pewno opłata, którą ponosisz jest tak nazwana - jeśli tak jest to błąd spółdzielni). Ale oprócz wymienionych przez ciebie opłat oczywiście musisz ponosić i inne związane z zarządzaniem mieniem spółdzielni. Ponadto, raz piszesz, że jest to mieszkanie "własnościowe" a raz, że "wyodrębnione" - to są zupełnie inne tytuły prawne.

Jacek

2004-11-11 18:54:42

Jeżęli masz mieszkanie wyodrębnione czyli aktem notarialnym ustanowioną odrębność lokalu to po pierwsze nie musisz być członkiem spółdzielni, ale korzystasz z usług spółdzielni w zakresie zarządzania nieruchomością wspólna.Jeżeli w budynku jest więcej lokali wyodrębnionych to powinniście utworzyć wspólnotę mieszkańców oraz podjąc uchwałę w sprawie wyboru zarządcy budynku.Tym zarządcą może być dalej Spółdzielnia , ale możecie wybrać innego.Kto by nim nie był to musicie ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, które zatwierdzane są każdorarozowo na walnym roczbym zebraniu członków wspólnoty. Możecie również z pośród siebuie wybrać zarząd i zarządzać samemu.

Fix

2004-11-15 12:01:22

Zgodnie z postanowieniami art.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116/ członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz członkowie spółdzielni będący właścicielami wyodrębnionych lokali, a także nie będący członkami spółdzielni właściciele lokali pokrywają koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w gruncie i urządzeniach wspólnych budynku. Jeżeli masz ustanowioną odrębną własność lokalu mieszkalnego, to i tak musisz uczestniczyć w w/wym. wydatkach na takich samych zasadach, jak członkowie spóldzielni. Szczegóły powinny być zawarte w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami... w Twojej spółdzielni, do którego masz prawo wglądu. Na Twoje pisemne żądanie , spółdzielnia obowiązana jest podać na piśmie przyczynę podwyższenia opłat ustalonych przez spółdzielnię oraz przedstawić kalkulację w tym zakresie. Zasadność wysokości opłat możesz kwestionować bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania sądowego nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty w zmienionej wysokości. Nie jest prawdą to, co pisał mój przedmówca odnośnie założenia wspólnoty mieszkaniowej, gdyż art. 26 w/wym. ustawy jednoznacznie oreśla, że wszystkie mieszkania w danym budynku muszą byc wyodrębnione, a żaden właściciel nie powinien być członkiem spółdzielni, żeby mogła zaistnieć wspólnota mieszkaniowa.

Fix

2004-11-17 11:24:18

Spóůdzielcze puůapki… Zgodnie z postanowieniami art.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spóůdzielniach mieszkaniowych /t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116/ czůonkowie spóůdzielni, którym przysůugujŕ spóůdzielcze prawa do lokali oraz czůonkowie spóůdzielni bćdŕcy wůaúcicielami wyodrćbnionych lokali, a takýe nie bćdŕcy czůonkami spóůdzielni wůaúciciele lokali pokrywajŕ koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoúci wspólnej proporcjonalnie do posiadanych udziaůów w gruncie i urzŕdzeniach wspólnych budynku poprzez uiszczanie opůat zgodnie z postanowieniami statutu spóůdzielni. Warto wićc zatroszczyă sić o zgodnoúă udziaůów w tytuůach prawnych do zajmowanych lokali (dokumentach wůaúcicielskich) z rzeczywistym stanem rzeczy. Nieruchomoúă wspólna to grunt pod budynkiem i czćúci budynku przeznaczone do uýytku wićcej niý jednego wůaúciciela lokalu. (fundamenty, dach, úciany konstrukcyjne, klatki schodowe, instalacje: elektryczna, wodociŕgowa, gazowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, domofonowa i dzwonkowa, odgromowa itp.) Zakres i granice tej nieruchomoúci powinny byă okreúlone szczegóůowo w uchwaůach uprawnionych organów spóůdzielni. Na podstawie art.27 ust.2 ustawy o spóůdzielniach mieszkaniowych, tzw. ustawowy zarzŕd spóůdzielni mieszkaniowej nad nieruchomoúciŕ wspólnŕ sprawowany jest przez spóůdzielnić jako zarzŕd powierzony (ęródůem powierzenia jest sama ustawa,). Przy obecnym stanie prawnym ustawowy zarzŕd spóůdzielni mieszkaniowej nad nieruchomoúciŕ wspólnŕ ustaă moýe wyůŕcznie z mocy prawa, z chwilŕ gdy ustanie czůonkostwo w spóůdzielni ostatniego z wůaúcicieli lokali, jeýeli w nieruchomoúci zostanŕ juý wyodrćbnione wszystkie lokale ( art.26 ust.1 ustawy o spóůdzielniach mieszkaniowych). Dopiero wówczas powstaje ex lege wspólnota mieszkaniowa. Zgodnie z postanowieniami art.4 ust. 6˛ ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spóůdzielniach mieszkaniowych, spóůdzielnia jest obowiŕzana na ýŕdanie czůonka lub nie bćdŕcego czůonkiem wůaúciciela lokalu przedstawiă kalkulacjć wysokoúci opůat mieszkaniowych. Reasumujŕc naleýy stwierdziă, ýe we wůasnym interesie warto zapoznaă sić z przepisami: - ustawy z dnia 16 wrzeúnia 1982 r. – prawo spóůdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz.1848 z póęn. zm.), -ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spóůdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z póęn. zm.) -ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów...(Dz. U. Nr 71, poz.733 z póęn. zm.) -ustawy z dnia 6 wrzeúnia 2001r. o dostćpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz postanowienia statutu swojej spóůdzielni.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM