e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Odpowiedzi w temacie (13)

chaneczkadz

5.3.2010

Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie do 5 lat tez jestem zmuszona zaplacis US 19% od wartosci sprzedazy?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

dell1

2010-03-05 19:24:17

To wszystko zależy kiedy nabyłaś spadek jak od tego czasu minęło pięć lat kalendarzowych to nie musisz jeśli nie minęło to niestety musisz.

chaneczkadz

2010-03-05 19:43:51

Mieszkanie odziedziczyłam w styczniu 2008 r. Gdzieś wyczytałam, że osoba która jest zameldowana w odziedziczonym mieszkaniu minimum rok przed nabyciem spadku jest zwolniona z opodatkowania sprzedaży...Moze sie mylę

Ola36

2010-03-05 21:35:33

MAsz rację - możesz skorzystac z ulgi tzw. meldunkowej, w przypadku zbycia mieszkania nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego, jeśli masz więcej pytan odnośnie zbycia mieszkania, podatków itp - kancelaria.kowalska@gmail.com

dell1

2010-03-05 23:15:42

Jeżeli ta ulga meldunkowa obowiązywała w roku 2008 to możesz z niej skorzystać, bo ciebie obowiązują przepisy podatkowe z momentu dziedziczenia i to nie jest data wyroku sądu tylko śmierci spadkodawcy.

dell1

2010-03-05 23:26:00

Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmianie uległy zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości nabyte przed tą datą podlegają opodatkowaniu na starych zasadach zryczałtowanym 10% podatkiem. Dochody osiągnięte przy sprzedaży mieszkania lub domu nabytego po 1 stycznia 2007 r. obłożone są natomiast 19% podatkiem dochodowym. Ustawodawca wprowadził jednak zwolnienie, skutkujące brakiem obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży tych nieruchomości. Zasadą jest, że jeżeli do zbycia nieruchomości lub mieszkania nabytych po 1 stycznia 2007 r. dojdzie przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania, trzeba zapłacić fiskusowi podatek. Wysokość podatku została ustalona na poziomie 19% od uzyskanego dochodu ze zbycia (tj. kwoty uzyskanej ze zbycia pomniejszonej o określone koszty). Możliwe jest więc uniknięcie podatku w przypadku, gdy podatnik wstrzyma się ze sprzedażą nieruchomości do upływu pięciu lat od nabycia (przy czym termin ten liczy się od końca roku w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość). Zwolnienia z zapłaty podatku (ulga meldunkowa) Ustawodawca przewidział również inną możliwość uniknięcia podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. wówczas, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięcioletniego okresu. Dla skorzystania ze zwolnienia wymagane jest jednak spełnienie kilku warunków. Zwolnienie dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia: 1. budynku mieszkalnego lub jego części lub udziału w budynku, 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia pozostaje forma w jakiej podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości np. sprzedaż, zamiana itp. - nie ma to wpływu na prawo do korzystania ze zwolnienia. Również forma wcześniejszego nabycia zbywanej nieruchomości nie wpływa na stosowanie ulgi. Podatnik mógł więc samodzielnie wybudować zbywaną nieruchomość, kupić ją lub uzyskać w formie darowizny, dziedziczenia albo zamiany. Zameldowanie jako warunek zwolnienia Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia (stąd potoczna nazwa zwolnienia - ulga meldunkowa). Przepisy nie wskazują momentu, od którego należy liczyć 12 miesięczny okres zameldowania. Z ulgi meldunkowej mogą więc korzystać również podatnicy, którzy byli zameldowani w zbywanej nieruchomości przed nabyciem domu lub mieszkania. Do okresu tego należy również wliczać okres zameldowania podatnika przed 1 stycznia 2007 r. (data wprowadzenia ulgi nie ma tu znaczenia). Podkreślić jednak należy, że do skorzystania z ulgi konieczne jest zameldowanie przez wskazany okres na pobyt stały. Meldunek na pobyt czasowy, bez względu na długość jego trwania, nie uprawnia do ulgi meldunkowej. W praktyce pojawiały się odmienne interpretacje do do sposobu obliczania okresu zameldowania koniecznego do skorzystania z ulgi. Ministerstwo Finansów oraz organy podatkowe dotychczas konsekwentnie wskazywały jednak, że do okresu uprawniającego do skorzystania z ulgi nie można zaliczać okresu zameldowania podatnika przed 2007 r. oraz wskazywały, że okres ten należy liczyć najwcześniej od dnia nabycia lokalu (czyli od daty zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości). Sądy administracyjne wskazywały, natomiast, że dla skorzystania z ulgi kluczowy jest fakt zameldowania, a nie nabycia nieruchomości. Uprawnionym do ulgi jest więc podatnik, który zameldowany był przez okres roku, nawet jeżeli właścicielem nieruchomości pozostawał przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Obecnie stanowisko Ministerstwa Finansów uległo gruntownej zmianie. 20 lutego 2008 r. wydana została interpretacja (DD2/033/0557/SKT/07/1682), w której Ministerstwo potwierdza, że do okresu zameldowania należy doliczać okres sprzed 1 stycznia 2007 r. oraz okres poprzedzający nabycie zbywanej nieruchomości. Powołana interpretacja, kierowana do urzędów i izb skarbowych, eliminuje wszelkie wątpliwości co do zakresu ulgi meldunkowej. Interpretacja powinna być respektowana przez podległe organy podatkowe. W praktyce oznacza to możliwość zbycia nieruchomości nawet następnego dnia po jej nabyciu, co przy spełnieniu warunku wcześniejszego zameldowania przez okres roku przed datą zbycia, uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi meldunkowej i uniknięcia zapłaty podatku dochodowego z tytułu tej czynności. Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 126, ust. 21, ust 22 oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) Art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.)

dell1

2010-03-05 23:29:10

Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi Dodatkowo, dla skorzystania z ulgi meldunkowej podatnik obowiązany jest poinformować urząd skarbowy spełnieniu warunków skorzystania z ulgi (spełnienie 12 miesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały w zbywanej nieruchomości). Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od daty zbycia budynku, lokalu lub prawa majątkowego (datą zbycia będzie data zawarcia aktu notarialnego). Składa się je urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Podkreślić należy, że niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje niemożliwość zastosowanie ulgi meldunkowej. Przepisy nie przewidują przy tym formy tego oświadczenia (nie został ustalony wzór formularza). Podatnik może zawiadomić urząd skarbowy o spełnieniu warunków ulgi w samodzielnie napisanym piśmie. Powinno ono zawierać dane identyfikujące podatnika, tj. co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr NIP. Z przepisów nie wynika to wyraźnie, ale do takiego oświadczenia warto załączyć zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające datę zameldowania podatnika w zbywanym lokalu lub budynku. Pozwoli to uniknąć późniejszego wzywania podatnika przez organ podatkowy do przedstawienia stosownych dokumentów. Jeżeli podatnik spełnia warunek rocznego okresu zameldowania i poinformuje organ podatkowy w ciągu 14 dni od zbycia nieruchomości o prawie do ulgi, wówczas będzie on zwolniony z zapłaty podatku z tytułu transakcji zbycia. W przeciwnym wypadku podatnik powinien wykazać tę czynność w rocznym zeznaniu podatkowym, a obliczony podatek podlega zapłacie najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku podatkowego po dacie zbycia nieruchomości.

dell1

2010-03-05 23:35:07

? Od 1 stycznia 2009 r. zniesiono tzw. ulgę meldunkową, wprowadzając w jej miejsce tzw. ulgę mieszkaniową. Czy ktoś dziś może jeszcze skorzystać z ulgi meldunkowej? ? Przepisy przejściowe przewidują, że podatnicy, którzy nabyli lub wybudowali nieruchomość pomiędzy 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2008 r., sprzedając nieruchomość w 2009 roku korzystają z ulgi meldunkowej na obowiązujących 31 grudnia 2008 r. zasadach. Podatnik musi być zameldowany w zbywanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy oraz musi złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że z tej ulgi korzysta. Oświadczenie to należy złożyć w terminie do złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. ? A co z osobami, które nabyły nieruchomości po 31 grudnia 2008 r.? ? Takie osoby mogą skorzystać jedynie z ulgi mieszkaniowej. Polega ona na zwolnieniu z opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości pod warunkiem przeznaczenia przychodu uzyskanego ze zbycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Wyłączona z opodatkowania jest ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. ? Czy takie zmiany przepisów były uzasadnione? ? Ustawodawca tłumaczy likwidację ulgi meldunkowej tym, że mechanizm jej stosowania nie działał prawidłowo. Niejasne były zasady obliczania okresu zameldowania podatników w zbywanych nieruchomościach i powstawały problemy z zaliczaniem do 12-miesięcznego okresu zameldowania przed 1 stycznia 2007 r. (tj. przed wejściem w życie ulgi meldunkowej). Zmiana ta związana jest także z planami likwidacji obowiązku meldunkowego. Wprowadzenie ulgi mieszkaniowej ma z kolei poszerzyć krąg podatników, którzy mogą z ulgi skorzystać. Od początku 2009 roku zwolnienie dotyczy także m.in. przychodów ze zbycia gruntów, lokali użytkowych itp., co ? zdaniem ustawodawcy ? korzystnie wpłynie na rynek mieszkaniowy i zwiększy obrót nieruchomościami na polskim rynku. Zaletą wprowadzonej zmiany jest niewątpliwie to, że obecnie można skorzystać z ulgi bez względu na fakt i okres zameldowania w zbywanej nieruchomości. Jednak, żeby w pełni skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy przeznaczyć cały przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (np. nabycie działki budowlanej, mieszkania, domu, spłatę kredytu, remont mieszkania lub domu). Oznacza to, że zwolnieniem nie są objęte przychody przeznaczone na zakup czy remont nie swojej (np. dziecka) nieruchomości, a także przychody przeznaczone na inne, niemieszkaniowe cele.

chaneczkadz

2010-03-06 11:10:39

:) Czy mogłabym otrzymać jednoznaczna odpowiedź...babcia zmarła 26 grudnia 2007r. A sprawa sadowa odbyła się w styczniu 2008r. Chciałabym sprzedac mieszkanie ponieważ chcę rozpocząć budowę domu.

dell1

2010-03-06 13:55:29

Jak najbardziej możesz skorzystać z ulgi meldunkowej ponieważ śmierć spadkodawcy nastąpiła po 1 stycznia 2007r.

chaneczkadz

2010-03-06 14:03:54

Czy to znaczy,że nie bede musiała płacic podatku sprzedając mieszkanie przed upłynięciem 5 lat?

dell1

2010-03-07 16:37:15

Nie będziesz musiała płacić podatku od sprzedaży jeżeli spełniasz wszystkie warunki dotyczące ulgi meldunkowej, i musisz pamiętać o zgłoszeniu do urzędu skarbowego faktu sprzedaży w ciągu 14 dni od momentu podpisania aktu notarialnego.

chaneczkadz

2010-03-08 15:45:07

Witam, dziś dzwoniłam do Urzedu Skarbowego i rzeczywiście jestem zwolniona z podatku od sprzedaży, jeśli sprzedaż nastąpi w tym roku to zgłosić to muszę do końca kwietnia przyszłego roku( tak mmnie poinformowano)

lepore

2011-04-15 19:00:37

Witam, zwracam sie z prosba o pomoc,poniewaz nie mieszkam w Polsce nie mam sie do kogo zwrocic z nurtujacym mnie pytaniem. Moj ojciec zmarl 30.04.2006 roku pozostawiajac mi w spadku mieszkanie wlasnosciowe gdzie jestem zameldowana od 15 lat, moje pytanaie brzmi; kiedy moge dokonac sprzedarzy mieszkania? slyszalam ze musi uplynac 5 lat tylko nie wiem czy piec lat liczy sie od daty smierci czy od daty nabycia spadku droga sadowa. czy teraz moge dokonac sprzedarzy bez odprowadzenia podatku? z gory dziekuje

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM