Forum prawne

Umowa współpracy - forum prawne

Witam.
Mam umowę współpracy w zakresie wykonywania robót budowlanych czy jest możliwość jej zerwania w trybie natychmiastowym bez kar umownych?
Umowa współpracy w zakresie wykonywania robót budowlanych

Dane firm usunięte.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego prac polegających na: pracach remontowo-budowlane zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową lub ustaleniami w trakcie wykonywania prac.
Miejscem wykonywania prac będzie:
2. Umowę zawarto na okres od
Okres wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę wynosi 30 dni sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zatwierdzonym przez obie strony.
3. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy niezbędną dokumentację projektową (w formie ustnej lub pisemnej) oraz przekazać plac budowy/remontowany obiekt w terminie umożliwiającym realizację zadania oraz zapewnić nadzór inwestorski.
4. Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Inwestora Zamawiającego.
5. Zasady wypłaty wynagrodzenia:
- wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidzianych kosztów z uwzględnieniem czasu pracy.
- wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur/rachunków w terminie 31 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub gotówką w kasie Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe podczas prowadzonych prac na terenie budowy jak i wobec osób trzecich od chwili przejęcia budowy do czasu odbioru przez Zamawiającego.
7. Ryzyko gospodarcze prowadzonych prac ponosi Wykonawca. Wszelkie sprawy dotyczące realizacji umowy związane z rozliczeniem różnego rodzaju podatków (np.: dochodowy, VAT-u itp.), ubezpieczeń (w tym również ZUS) ciążą na Wykonawcy.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza termin ustalony między stronami umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby prace zakończono w umówionym terminie.
- Wykonawca realizuje zadanie w sposób sprzeczny z umową
- w toku odbioru stwierdzono wady istotne nie nadające się do usunięcia.
9. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu budowanego lub remontowanego przez Wykonawcę Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Istnienie wady stwierdza się protokołem po przeprowadzeniu oględzin przez przedstawicieli stron umowy i ewentualnie Inwestora.
10. Strony zastrzegają sobie następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
- zwłoki w wykonaniu robót poza termin określone przez strony w wysokości 5% wartości kosztorysowej powierzonych prac za każdy dzień zwłoki
- zwłoki w usunięciu wad poza termin wyznaczony przez strony protokołem, o którym mowa w pkt. 9 umowy w wysokości 5% wartości kosztorysowej powierzonych prac za każdy dzień zwłoki.
- w przypadku pozostawienia/porzucenia wykonywanych prac, bez przekazania Zamawiającemu zakresu prac dotychczas wykonanych przez Wykonawcę, strony ustalają karę w wysokości 8.000 zł lub kwota ta będzie ostatnią dostarczoną fakturą/rachunkiem.
11. Obok Kary umownej każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Dodatkowo dodam że żadnych dodatkowych dokumentów ani aneksów do umowy nie ma

2016.1.30 21:42:19

Nie ma jeszcze odpowiedzi w temacie: Umowa współpracy

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika