e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Darowizna dla bratanka

  Mój brat chce darować mojemu niepełnoletniemu synowi mieszkanie własnościowe (mieszkanie ma pow. 50 m2, wartość rynkowa około 150.000 zł). Czy w takim wypadku ja z żoną, jako rodzice, musimy zapłacić podatek od darowizny? Syn ma obecnie 16 lat. Jak się przedstawia sprawa \"gospodarowania\" (...)

 • Faktury w PDF-ie

  Jeden z dostawców usług elektronicznych zapisał w regulaminie świadczenia swoich usług następujące punkty: "1. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione Usługi - Usługobiorca powinien wypełnić za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem - formularz z danymi Usługobiorcy niezbędnymi (...)

 • Wysokość odsetek ustawowych

  W wyroku sądowym sąd zasądził od pozwanego X na rzecz małoletniego Y alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie, poczynając od 1.12.1996 r. z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wysokości 46% za okres od 1.12.1996 r. i w wysokości 35% za okres od 1.01.1997 r. w razie zwłoki w płatności którejkolwiek (...)

 • Umowa najmu z prezesem zarządu sp. z o. o.

  Jestem jednym z udziałowców dwuosobowej spółki z o.o. Jednocześnie jestem prezesem tej spółki (jednoosobowy zarząd). Chcę wynająć spółce pomieszczenia magazynowe. Kto ma podpisać umowę najmu ze strony spółki?

 • Wykonalność postanowienia sądu opiekuńczego

  Żona i jej rodzice utrudniają mi kontakty z córeczką. Chcę się zwrócić do Sądu o jak najszybsze ustalenie terminu sprawy i tym samym kontaktów z dzieckiem (mam pełne prawa rodzicielskie). Chcę także, by Sąd nadał postanowieniu natychmiastową wykonalność, tak bym jak najszybciej mógł (...)

 • Wyrok WSA uchylający decyzję a ponowna decyzja

  Sprawa dotyczy wymiaru podatku od nieruchomości. W roku 2004 otrzymałem decyzję Burmistrza o wymiarze podatku od nieruchomości za rok 2004. Po zaskarżeniu (chodziło o nieprawidłowe zakwalifikowanie nieruchomości jako budynku) i utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy przez SKO, Wojewódzki Sąd (...)

 • Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

  W 1995 roku kupiłem działkę i rozpocząłem budowę budynku mieszkalnego. Do dnia dzisiejszego budowa nie została zakończona. Dom jest w stanie surowym. Czy w przypadku dokonania sprzedaży powinienem zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy urząd skarbowy może podważyć wartość (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Mój znajomy zatrudniony został na umowę o pracę na czas określony ok. 2 lat. Czas ten miał upłynąć w czerwcu tego roku. Z powodu notorycznego nie wypełniania przez pracodawcę obowiązków, znajomy chciał zrezygnować z pracy. Zrobił to jednak składając pismo o rozwiązaniu umowy o pracę (...)

 • Podatek od sprzedanego mieszkania

  Kilka lat temu sprzedałem mieszkanie, ale nie zapłaciłem 10% podatku od wartości sprzedaży. Często zmieniałem miejsce zamieszkania, powiadamiając o tym odpowiedni Urząd Skarbowy na terenie Krakowa, ale przypomnienia o należnym podatku do mnie nie docierały. Sprawa się przedawniła w zeszłym (...)

 • Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

  Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Poza tym jestem zatrudniony na dwóch wyższych uczelniach. Czy takie dodatkowe zatrudnienie wymaga zgody mojego przełożonego?

 • Uzupełnienie świadectwa pracy po terminie

  Pracownik nie pracuje u mnie od czerwca 2003 roku. Dzisiaj przesłał pismo do zakładu z prośbą o uzupełnienie świadectwa pracy, które nie jest kompletne zdaniem ZUS . Pracownik stara się o emeryturę. Uzupełnię świadectwo pracy. Ale nie bardzo wiem jak. Czy mam wystawić świadectwo pracy (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem z elementów stalowych na podmurówce betonowej, bez zgody konserwatora. W trakcie budowy otrzymałem decyzję konserwatora (...)

 • Podpis a ważność decyzji administracyjnej

  Otrzymałem decyzję wójta gminy w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Problem polega na tym, że jest to decyzja opatrzona nie oryginalnym, lecz skserowanym podpisem wójta gminy. Oryginale są tylko pieczątki gminy i wójta. Czy decyzja wójta gminy jest prawnie (...)

 • Data doręczenia wezwania a odroczenie rozprawy

  Do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny żona wniosła pozew o alimenty. Pierwsza rozprawa zakończyła się postanowieniem o zabezpieczeniu świadczeń alimentacyjnych. Z tym, że nie zgodziłem się i napisałem zażalenie(kwotę z postanowienia przelewam wszakże mając na uwadze dobro dziecka). Pojawiła (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 678 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 383 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 118 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 113 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie:— komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego — Koordynowanie systemów podatków bezpośrednich w państwach członkowskich w ramach wspólnego rynku— komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego — Przepisy podatkowe a straty w sytuacjach transgranicznych— komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego — Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych oraz potrzeba koordynacji polityki podatkowej państw członkowskich COM(2006) 823 wersja ostateczna — COM(2006) 824 wersja ostateczna — SEC (2006) 1690 — COM(2006) 825 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Polityka gospodarcza na rzecz europejskiej strategii przemysłowej”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 96 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie społeczno-gospodarczego wpływu trendów na rynkach finansowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 88 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Gospodarka UE: przegląd za 2006 r. Wzmocnienie strefy euro: najważniejsze priorytety polityki”COM(2006) 714 końcowy — SEC(2006) 1490

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego — W kierunku bardziej skutecznego stosowania zachęt podatkowych na rzecz badań i rozwoju COM(2006) 728 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ujednolicenia wskaźników dotyczących niepełnosprawności jako instrumentu monitorowania strategii europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zapewnienia trwałej wydajności pracy w Europie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie praw pacjenta

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności COM(2007) 368 wersja ostateczna — 2007/0128 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym COM(2007) 292 wersja ostateczna — 2007/0102 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia wspólnotowych ram dla gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz wsparcia doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybackiej COM(2007) 196 wersja ostateczna — 2007/0070 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 COM(2007) 194 wersja ostateczna — 2007/0064 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne COM(2007) 51 wersja ostateczna — 2007/0022 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) COM(2007) 264 wersja ostateczna — 2007/0097 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych: cel — Niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020 r.”COM(2006) 843 wersja ostateczna

 • Monitor Polski Poz. 37 z 2008

  Komunikat Nr 1/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 36 z 2008

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Poz. 35 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych COM(2006) 820 wersja ostateczna — 2007/0013 (COD)

 • Monitor Polski Poz. 34 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2007 r. o nadaniu orderów o odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 33 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2007 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 32 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2007 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 31 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Monitor Polski Poz. 30 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 29 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 28 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2007 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 27 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 26 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 25 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2007 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania COM(2007) 344 wersja ostateczna — 2007/0119 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału”COM (2006) 545 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 310 wersja ostateczna — 2007/0107 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 319 wersja ostateczna — 2007/0117 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6487)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania końcowego grupy wysokiego szczebla CARS 21. Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”COM(2007) 22 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06) — Reforma sposobu finansowania systemu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6451) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 4 z 9.1.2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca” w dziedzinie badań na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 Traktatu WE (Sprawa COMP/B-1/37.966 — Distrigaz)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie uproszczenia środowiska regulacyjnego w sektorze maszynowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Grecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Litwy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/B-1/37.966 — Distrigaz (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 17 września 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi w sprawie poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: zajmowanie rachunków bankowych COM(2006) 618 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie klęsk żywiołowych