Archiwum artykułów Maj 2008

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

31.5.2008

Śmierć obywatela polskiego, mającego miejsce zamieszkania za granicą, może nastąpić w Polsce albo za granicą. W takim przypadku należy rozważyć, czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje tzw. jurysdykcja krajowa. Pojęcie to oznacza właściwość polskich sądów do rozpoznania (...)

Rozporządzanie akcjami w spółkach akcyjnych

28.5.2008

Akcje są papierami wartościowymi, które mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Ucieleśniają one określone w kodeksie spółek handlowych uprawnienia i obowiązki a także stanowią dowód uczestnictwa akcjonariusza w spółce. Możliwość rozporządzania akcjami (a ściśle mówiąc, prawami (...)

Akcje własne spółki akcyjnej

28.5.2008

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi być sfinansowany ze środków pochodzących spoza spółki. Dlatego też spółka akcyjna nie może nabywać akcji przez nią wyemitowanych (akcji własnych). Kodeks spółek handlowych wprowadza jednak wyjątki w tym zakresie. Nabycie akcji własnych przez (...)

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

28.5.2008

Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku spółki. Udział w zysku to dywidenda, która wypłaca się w stosunku, w jakim każdy z akcjonariuszy uczestniczy w udziale w kapitale zakładowym spółki. Prawo do dywidendy przysługuje tylko wówczas gdy spółka osiągnie zysk oraz gdy WZA przeznaczy (...)

Uprawnienia informacyjne akcjonariuszy

28.5.2008

Prawo do informacji jest prawem korporacyjnym i przysługuje ono każdemu akcjonariuszowi bez względu na wielkość reprezentowanego przez niego kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje również posiadaczom akcji niemych, a także zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji. Akcjonariusz ma prawo (...)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

22.5.2008

Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje - podejmowane w formie uchwał - wytyczają kierunek rozwoju spółki i (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej ze środków spółki

19.5.2008

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki polega na dokonaniu rachunkowego przesunięcia tzw. przeksięgowania określonych kwot z innych kapitałów własnych spółki (kapitału zapasowego lub rezerwowego), na kapitał zakładowy. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

14.5.2008

Rozwiązanie i likwidacja spółki skutkuje obowiązkiem upłynnienia majątku spółki oraz spłaty wierzycieli. To zadanie stojące przed likwidatorami. Po dokonaniu tych czynności następuje spłata akcjonariuszy, którzy zainwestowali w spółce swój kapitał. Otwarcie (...)

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

8.5.2008

Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte (...)

Zarząd spółki akcyjnej

5.5.2008

Spółka akcyjna musi posiadać zarząd. Jest on organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją wobec podmiotów trzecich. Ustawa nie wymaga od członków zarządu żadnego przygotowania merytorycznego. Jednak zakres ich obowiązków a także odpowiedzialność jaka na nich spoczywa uzasadnia, (...)

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

4.5.2008

Kwestie zarządu nieruchomością wspólną regulowane są osobną umową o sprawowanie zarządu, często zamieszczaną w jednym dokumencie z umową deweloperską. Nie można bagatelizować postanowień dotyczących zarządu, uznając że skoro są to obowiązki dewelopera, to nie ma konieczności tak (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika