Archiwum artykułów Czerwiec 2008

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

25.6.2008

Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, naszym bliskim, może również dotknąć należących (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

21.6.2008

Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa cywilnego lub prokury. Zakres umocowania pełnomocnictwa cywilnego może obejmować poszczególne czynności, ogół czynności wchodzących w zakres zwykłego zarządu lub prawo do samodzielnego (...)

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

17.6.2008

Spółka akcyjna obok akcji, które są papierami wartościowymi, oraz są tytułem uczestnictwa w dochodach spółki, może wydawać także inne dokumenty, które uprawniają do partycypacji w zysku spółki. Takimi dokumentami są świadectwa założycielskie, świadectwa użytkowe a także świadectwa (...)

Księga akcyjna - treść i podmioty zobowiązane do jej prowadzenia

16.6.2008

Każda spółka akcyjna powinna prowadzić księgę akcyjną, w której zapisywane są akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe. Organem, który prowadzi księgę akcyjną jest zarząd. Księga odzwierciedla ilość akcji imiennych i świadectw tymczasowych wydanych przez spółkę. Nie obejmuje natomiast (...)

Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

16.6.2008

Fundamentalną zasadą funkcjonowania spółki akcyjnej jest zasada rządów większości nad mniejszością czyli dominacja akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące znaczną część kapitału zakładowego. Jednakże przewidziano również ochronę drobnych akcjonariuszy. Aby wykonywać swoje (...)

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

16.6.2008

Wysokość kapitału zakładowego określa statut spółki akcyjnej. Kapitał ten nie może być niższy niż 500 000 złotych. Określenie w statucie zbyt dużego kapitału zakładowego może być w pewnych sytuacjach dla spółki kłopotliwe. Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość obniżenia (...)

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

14.6.2008

Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje istnieć i dotychczasowi małżonkowie stają się (...)

Zamówienia publiczne - negocjacje bez ogłoszenia

10.6.2008

Ustawa Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza szereg trybów udzielenia zamówień. Powszechnie znane tryby to przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Nie są to jedyne sposoby udzielenia zamówienia, a w niektórych przypadkach ustawa wręcz nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia (...)

Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

9.6.2008

Spółka akcyjna to typowa spółka kapitałowa. Celem jej utworzenia jest zwykle zebranie kapitału od bardzo wielu akcjonariuszy. Dzięki temu jest możliwe osiągnięcie celów przekraczających możliwości finansowe jednego czy kilku przedsiębiorców. Spółkę akcyjną może zawiązać jedna albo (...)

Spółka akcyjna w organizacji

9.6.2008

Spółka akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Jest to wpis konstytutywny, tworzący podmiot prawny - spółkę akcyjną. Jednakże dzień wpisu do rejestru spółki akcyjnej z reguły nie pokrywa się z dniem podpisania statutu przez jej założycieli ani z dniem jej zawiązania (czyli z chwilą (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika