e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Styczeń 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Oświadczenia o wyborze kwartalnych rozliczeń

  W 2007 r. rozliczałem PIT-5 i VAT-7K kwartalnie. Czy wybór ten rozciąga się automatycznie na 2008 r. do 20.02.2008 r.? Czy trzeba złożyć nowe oświadczenie o dokonaniu wyboru kwartalnych rozliczeń?

 • Rozszerzenie powództwa

  Spółka z o.o. wniosła pozew przeciw osobie cywilnej. Sąd nadał sprawie sygnaturę akt i wezwał do wniesienia wpisu. Spółka postanowiła rozszerzyć powództwo. Do kiedy można powiększyć powództwo ? Na jakim formularzu je wnieść? Czy i kiedy trzeba uiścić opłatę za rozszerzenie powództwa?

 • Wydanie certyfikatu przez pracodawcę

  Zwalniam się z firmy, która zapłaciła mi za uprawnienia serwisanta kas fiskalnych, pracodawca nie zastrzegł sobie zwrotu kosztów przed kursem, a teraz nie chce mi wydać certyfikatu i plombownicy. Czy jest to zgodne z przepisami, przecież to ja kończyłem kurs i uprawniania są wydane na moje (...)

 • Badania psychologiczne kierowców wózka widłowego

  Czy istnieje przepis zobowiązujący kierowców wózków jezdniowych do poddania się badaniom psychologicznym? W programie kursu na kierowcę takiego wózka jest taki wymóg.

 • Odwołanie od postanowienia o wykonaniu środka

  Wobec mojego brata sąd zastosował środek poprawczy, zawieszając go na 3 lata. Sąd odwołał teraz warunkowe zawieszenie. Czy od takiego postanowienia służy apelacja? Jeśli służy apelacja, to w jakim terminie należy ją złożyć od daty otrzymania uzasadnienia? Czy podlega opłacie? Do jakiego (...)

 • Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

  Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy spełnieniu pierwszego podstawowego warunku - posiadania środków na pokrycie kosztów postępowania (...)

 • Przedawnienie odsetek od kwoty z nakazu zapłaty

  Posiadam prawomocny nakaz zapłaty zobowiązujący pozwanego do zapłaty kwoty X zł wraz z odsetkami od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia zapłaty. Po jakim okresie przedawniają się niewyegzekwowane odsetki w powyższym przypadku? Czy będzie to okres 3-letni, czy dłuższy?

 • Zameldowanie na pobyt stały

  Mieszkam z mężem i dziećmi w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. Mieszkanie figuruje na męża, ale stanowi współwłasność. Jestem z niego wymeldowana, ponieważ kilka lat temu dostałam od rodziców mieszkanie (darowizna) i musiałam się przemeldować (jak pamiętam, taki był wymóg). Co (...)

 • Zmiana warunków umowy o pracę

  Pracownik zatrudniony w spółce na umowę o pracę na czas nieokreślony zmienia wymiar czasu pracy z pełnego etatu na 1/2 etatu. Czy taka zmiana wymaga aneksowania umowy o pracę czy też należy poprzednią wpierw rozwiązać?

 • Wgląd i kopie z akt komorniczych

  Złożyłam wniosek o egzekucję u komornika, chciałabym mieć wgląd do dokumentów z postępowania egzekucyjnego, a jeśli to możliwe to uzyskać kopię tych dokumentów. Czy mam prawo do wglądu do takich dokumentów oraz czy mogę zrobić/otrzymać ich kopię np. za opłatą?

 • Wigilia a koszty uzyskania przychodów

  Firma zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną na usługę cateringu - przygotowanie spotkania wigilijnego firmy. Kwota brutto umowy obejmuje również koszt jedzenia. Czy pomimo, że usługa ma charakter reprezentacji, to czy jednak można koszt takiej umowy zlecenia zaliczyć do kosztów podatkowych (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

  Osoba zatrudniona jest w spółce od 01 lipca 2007 na czas próbny 3 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony. W styczniu 2008 chcemy wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji całego działu. Chcemy aby w okresie wypowiedzenia pracownik wykorzystał urlop a następnie (...)

 • Klauzula wykonalności przeciw małżonkowi

  Wobec nieskutecznej egzekucji zadłużenia od dłużnika głównego, wierzyciel zgłosił do sądu wniosek o objęcie egzekucją małżonka dłużnika. Sąd ogłosił posiedzenie jawne i wezwał na niego małżonka w celu złożenia ewentualnych wyjaśnień i uwag co do żądania wierzyciela. Czy na (...)

 • Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

  Firma zatrudniała na umowę o pracę pracownika. Pracownik miał ustalone pewne wynagrodzenie. Ponieważ pracownik wyraził wolę otrzymywania zapłaty w siedzibie firmy gotówką, wynagrodzenie było mu w ten sposób wypłacane. Następnie pracownik z dnia na dzień poinformował, że jest poważnie (...)

 • Osobna księga wieczysta i zmiany w ewidencji

  Jestem właścicielką 1/2 domu, zabudowań gospodarczych i działki. Posiadamy postanowienie sądu o podziale która część do kogo należy a co użytkujemy wspólnie. Mamy też jedna księgę wieczystą i jeden numer działki. Czy jest możliwość założenia osobnej księgi wieczystej? Gdzie się (...)

 • Kupno auta do majątku osobistego

  Obecnie jestem za granicą i chciałabym kupić samochód jako "majątek odrębny". Jestem w związku małżeńskim, ale zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża (mąż ma inna kobietę). Odkąd powiedział mi o kochance, nie utrzymuje ze mną żadnych kontaktów. Wiem, że wydaje (...)

 • Uwierzytelnienie dokumentów spółki - przetarg

  Z KRS wynika, iż do reprezentowania firmy upoważnionych jest dwóch członków zarządu, muszą oni działać wspólnie. Członkowie zarządu nie udzielali dalszych umocowań. Jeśli firma składa dokumentację na potrzeby postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, co do której istnieje (...)

 • Sprzedaż wierzytelności z tytułu podatków

  Gmina zamierza sprzedać wierzytelności z tytułu podatków. Jaka ustawa reguluje te zagadnienia? Jak wygląda procedura?

 • Podział zysku zatrzymanego w spółce z o. o.

  Za lata 2003-2006 dokonywano uchwałami wspólników zatrzymania zysku w spółce. W tej chwili wspólnicy postanawiają dokonać podziału tego zysku. Czy podział zysku za lata wcześniejsze musi odbyć się na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (na zakończenie roku obrotowego 2007), czy też może (...)

Artykuły i poradniki

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 77 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 76 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministerstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym, sporządzoną w Wilnie dnia 10 października 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2008

  Umowa między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministerstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym sporządzona w Wilnie dnia 10 października 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i słuzbowych, podpisaną w Warszawie dnia 3 października 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 72 z 2008

 • Monitor Polski Poz. 71 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 11 kwietnia 2007 r. między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 70 z 2008

  Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 2008

 • Monitor Polski Poz. 69 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2008

 • Monitor Polski Poz. 68 z 2008

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 59 z 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (  Dz.U. L 341 z 7.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 186) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 55) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6595)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/116-117/08 i EPSO/AST/45/08

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6514)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Czarnogóry

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca r. do dnia 31 maja 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)