e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Sierpień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Naliczanie VAT za usługi pośrednictwa

  Prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaż importowanej z Wlk. Brytanii odzieży dziecięcej. Rozpoczynam obsługę klientów hurtowych w Polsce. Na zlecenie polskiej firmy chciałabym świadczyć usługę pośrednictwa w zakupie/imporcie odzieży (nowej, markowej z centrów outletowych w UK) (...)

 • Najem lokalu a VAT

  Prowadzę działalność handlową, jestem podatnikiem VAT. Chciałabym wynająć lokal na cele mieszkalne lub cele użytkowe. Jaką stawką opodatkować ww. usługę?

 • Najem lokalu mieszkalnego a deklaracja VAT

  Prowadzę działalność handlową, jestem podatnikiem VAT. Chciałabym wynająć lokal (dom prywatny) na cele mieszkalne lub cele użytkowe. Czy jeżeli wynajmę lokal na cele mieszkalne, muszę wykazywać sprzedaż w deklaracji VAT?

 • Opóźnienie prac z winy inwestora

  Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Są to usługi świadczone głównie dla urzędów miast i gmin. W tym momencie kończymy realizację jednego z zadań i mamy problem z inwestorem. W dniu 6 lipca nasza firma zgłosiła do inwestora, że na budowie zostały (...)

Artykuły i poradniki

 • Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  W ramach postępowania karnego, na każdym jego etapie, w tym także w postępowaniu przygotowawczym, każda czynność istotna dla sprawy musi zostać udokumentowana. Dbanie o sporządzenie protokołu należy na etapie postępowania przygotowawczego do przeprowadzającego czynność, zaś w trakcie (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1084 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1081 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1080 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1079 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Poz. 1077 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1076 z 2009

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1075 z 2009

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/63/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5604 – Dong/Kom-Strom) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Komunikat komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Zawiadomienie komisji uchylające i zastępujące zawiadomienie nr 178/05 z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące organu uprawnionego do wydawania świadectw autentyczności w ramach rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2008–2011 przedstawionego przez Słowenię