e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Sierpień 2009

 • 5.8.2009

  Zbigniew Ziobro o podsłuchach

  PiS nie nadużywał podsłuchów. Postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie nie jest zaskoczeniem - powiedział Zbigniew Ziobro. Trzeba jednak pogodzić się z faktem, że czarny PR i pomawianie to zło, niestety wpisane w realia państwa demokratycznego.

Opinie prawneZmiany w Prawie • Bezpieczniej na stadionach

  Bilety na imprezy sportowe będą imienne i tylko na miejsca siedzące. Wnoszenie na stadiony napojów alkoholowych – nawet niskoprocentowych- zakazane. Wszechobecne (...)

 • Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

  Na dopłatę do kredytu mogą liczyć osoby, które utraciły pracę lub zakończyły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po 1 lipca 2008 r. Warunkiem otrzymania (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1026 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2009 r. sygn. akt P 65/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1025 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1024 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1023 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1022 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1021 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

 • Dziennik Ustaw Poz. 1019 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 81 z 2009

  Decyzja Rady 2009/599/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4597) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/99/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia chlorofacynonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/98/WE z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tlenku boru jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/68/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5529 – Oracle/Sun Microsystems) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Austriacka krajowa procedura przyznawania ograniczonych lotniczych praw przewozowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/61/WE z dnia 13 lipca 2009 r. odnosząca się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Wyciąg z decyzji w sprawie Glitnir Banki hf. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 17 października 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE (Sprawa COMP/D1/38.606) (Zgłoszona w dokumencie nr C(2007) 5060 wersja ostateczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.606 – Groupement des cartes bancaires (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 3 października 2007 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/D1/37860 – Morgan Stanley/Visa International i Visa Europe) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4471) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/37.860 – Morgan Stanley Dean Witter/Visa International (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 703/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu walcówki pochodzącej z Republiki Mołdowy i Turcji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5489 – Bosch Thermotechnik/Loos) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych — 6. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Informacja (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)