e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 317 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 316 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnej burty statków morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 306 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 305 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 245 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 244 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

 • Monitor Polski Poz. 243 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Poz. 242 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 241 z 2011

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2011

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 239 z 2011

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2011

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2011

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 236 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 235 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 mara 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 234 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 233 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie solidarności z Narodem Japonii