e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Lipiec 2013

 • 5.7.2013

  Nie zgłosiłeś pożyczki? Zapłacisz więcej

  Za niezgłoszenie pożyczki, na którą podatnik powołuje się w trakcie kontroli skarbowej, płatnik zostanie ukarany wyższą stawką podatku.

 • 5.7.2013

  Jest pierwsza kara za śmieci

  Zdaniem UOKiK, spółka Chemeko-System z Wrocławia - właściciel jedynej w regionie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - wykorzystała swoja pozycję monopolisty i podniosła ceny.

 • 13.6.2011

  Wypadek na wakacjach. Jak leczyć się najtaniej?

  Przed podróżą po Europie wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ona darmowa, a wniosek możesz złożyć przez internet.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

  Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy. W niektórych krajach (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

 • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Poz. 783 z 2013

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

 • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 2013

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

 • Dziennik Ustaw Poz. 781 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia

 • Dziennik Ustaw Poz. 780 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentu sprzedaży i deklaracji przejęcia

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 2013

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 778 z 2013

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 2013

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Monitor Polski Poz. 568 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

 • Monitor Polski Poz. 567 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

 • Monitor Polski Poz. 566 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski Poz. 565 z 2013

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Poz. 564 z 2013

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisaną w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 563 z 2013

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 562 z 2013

  Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Poz. 561 z 2013

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Poz. 560 z 2013

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla

 • Monitor Polski Poz. 559 z 2013

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Poz. 558 z 2013

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu