Zgoda na przetwarzanie danych osób

Pytanie:

Stowarzyszenie Talent organizuje Olimpiadę Informatyczną dla Gimnazjalistów i Licealistów, Muszą oni wypełnić odpowiedni formularz związany z przetwarzaniem danych osobowych. Kto i w jakiej formie powinien udzielić takiej zgody w przypadku młodzieży w wieku 12-17 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej u.o.d.o.), przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 5 u.o.d.o., zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest oświadczeniem woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Powstaje zatem pytanie, czy osoby znajdujące się w przedziale wiekowym 12-17 lat mogą samodzielnie udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy też konieczne jest jej potwierdzenie przez inne osoby. Powyższy problem pojawia się w związku z tym, iż osoby, które nie ukończyły lat trzynastu nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych i tym samym oświadczenia woli składane są w ich imieniu przez ich przedstawicieli ustawowych (zazwyczaj rodziców), natomiast osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i co za tym idzie część dokonywanych przez nich czynności prawnych wymaga potwierdzenia. Czy zatem te zasady mają zastosowanie także do wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Wyjaśniając powyższe zagadnienie A. Drozd przyjmuje: Jak można sądzić, ustawodawca przyjmuje w ustawie o.d.o. wymaganie swoistej zdolności prawnej do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użycie w art. 27 ust. 2 pkt 3 zwrotu „fizycznie lub prawnie zdolna” oznacza tyle, że osoba, której dane dotyczą, aby skutecznie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, musi rozumieć informacje przekazane jej zgodnie z art. 24 przez administratora danych i być w stanie ocenić skutki swojej decyzji (wyrażenia zgody). Innymi słowy, zdolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest uzależniona od działania z rozeznaniem. W ustawie o.d.o. przyjęta została koncepcja zbliżona do prawniczej koncepcji naturalnej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z którą stan psychiczny pozwalający na działanie z rozeznaniem przesądza o zdolności do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (por. S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego. Część ogólna, t. 1, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985, s. 338-339). Za przyjęciem proponowanej koncepcji przemawiają także inne normatywne argumenty. W rozmaitych przepisach dopuszcza się bowiem osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych do samodzielnego dokonywania czynności prawnych (lub wyrażania zgody), których dokonanie może być uzależnione od wcześniejszego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (por. art. 22 § 3 k.p.; art. 59 Prawa bankowego; art. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz. U. Nr 116, poz. 1205; art. 5 ust. 3 ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. Nr 169, poz. 1411). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie działać z rozeznaniem, to zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wyrazić opiekun prawny lub kurator.  (A. Drozd, Komentarz do art. 7 [w:] Drozd Andrzej, Najnowsze wydanie:  Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 504).

W związku z powyższym, wydaje się zasadnym zaaprobowanie powyższego poglądu. Tym samym zasadniczo nie będzie konieczne potwierdzanie (np. przez rodziców) zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielanej przez uczestników olimpiady, jeśli tylko udzielali oni zgody z dostatecznym rozeznaniem (por. art. 24 u.o.d.o.). Ponieważ jednak, zwłaszcza w przypadku uczestników niemających lat 13, kwestia działania z dostatecznym rozeznaniem może być wątpliwa, toteż zalecamy, by taka zgoda był potwierdzana przez ich rodziców (lub też w ogóle przez nich wyrażana w przypadku uczestników mających mniej 13 lat).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.4.2018

  Nowe obowiązki informacyjne

  Od wszystkich administratorów danych wymagać się będzie, aby wszelkie informacje kierowane do osób, których dane dotyczą, były formułowane jasnym i prostym językiem, by były (...)

 • 23.3.2018

  Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

  RODO normuje m.in. przetwarzanie danych osobowych dzieci w ramach świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, jak np. korzystanie z portali społecznościowych lub kont e-mail.

 • 18.4.2018

  Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu

  RODO szczególny nacisk kładzie na operacje przetwarzania przy użyciu technik profilowania w sytuacji, gdy to przetwarzanie: jest zautomatyzowane, dokonywane jest na danych osobowych, ma (...)

 • 21.4.2018

  Transgraniczne przetwarzanie danych

  Istotą mechanizmu „punktu kompleksowej współpracy” jest ustanowienie jednego, konkretnego organu ochrony danych, który w pierwszym rzędzie odpowiada za nadzór (...)