e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana treści umowy w postępowaniu przetargowym

Pytanie:

Gmina ogłosiła przetarg na wykonywanie prac porządkowych wynajętym transportem. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte zostało zastrzeżenie, że wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Przy czym konieczne było podanie formy władania sprzętem, ale nie zastrzeżono, że ma to być własność. Wykonawca, który wygrał przetarg, sprzęt ma w użyczeniu. W przygotowanym projekcie umowy jest zapis, że wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem. Czy fakt, że wykonawca posiada sprzęt w użyczeniu dyskwalifikuje go z zapisu, że na czas wykonywania prac ten sprzęt może traktować jako własny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana treści umowy w postępowaniu przetargowym

14.4.2009

Zgodnie z art. 140 ustawy o zamówieniach publicznych zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, natomiast umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli więc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono, że wykonawca ma dysponować jakąkolwiek formą władania sprzętem transportowym, za pomocą którego wykona zamówienie, to w umowie strony nie mogą zawęzić tej formy tylko do prawa własności (niezgodność umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia). W świetle treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia taki zapis umowy będzie nieważny.

Jedyna sytuacja, kiedy treść zawartej umowy będzie mogła się różnić od treści oferty sporządzonej na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to sytuacja określona w art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych, kiedy to zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Jeżeli możliwość zmiany nie została przewidziana i jednocześnie nie zostały określone warunki tej zmiany, to zmiana treści umowy nie będzie możliwa.

Jednakże należałoby zapoznać się z treścią umowy, aby ocenić, czy zamawiający posługując się pojęciem własny transport miał na myśli środek transportu będący przedmiotem własności wykonawcy, czy też posługując się pojęciem transport własny miał na myśli środki transportu pozostające w dyspozycji wykonawcy, a nie posługiwanie się w wykonaniu umowy transportem pozostającym w gestii zamawiającego. Być może więc w umowie chodzi o rozłożenie ciężaru dostarczenia przedmiotów, za pomocą których umowa zostanie wykonana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ