Brak złożenia w terminie sprawozdania finansowego

Pytanie:

"Spółka komandytowa nie złożyła sprawozdania finansowego w terminie. Jakie grożą jej z tego tytułu sankcje? Jeśli sąd może nałożyć grzywnę to w jakiej wysokości? I czy działania te podejmuje z urzędu czy też może działać na wniosek osoby 3? "

Odpowiedź prawnika: Brak złożenia w terminie sprawozdania finansowego

 W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych, która może wynieść do 1 000 zł i może być powtarzana. Sąd rejestrowy działania te podejmuje z urzędu, także po powiadomieniu (nie wniosku) przez osobę trzecią.  

Zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości jeżeli podmiot zobowiązany przez przepisy ustawy do sporządzenia sprawozdania finansowego nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Grzywnę zgodnie kodeksem wykroczeń można nałożyć w wysokości od 20 zł do 5 tys złotych, chyba ze przepisy szczególną stanowią inaczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika