Czas pracy stomatologa i lekarza

Pytanie:

"Gabinet stomatologiczny(osoba fizyczna) chce zatrudnić pracowników stomatologa i ortodontę. Jaki czas pracy obowiązuje tych pracowników? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku zatrudnieniem pracowników (BHP, ZUS, Urząd Skarbowy)?"

Odpowiedź prawnika: Czas pracy stomatologa i lekarza

Zgodnie z ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 31 godzin 30 minut na tydzień.

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników zakładu opieki zdrowotnej mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy, nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony nie więcej jednak niż do 12 miesięcy.

Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego. Czasu pełnienia dyżuru, nie wlicza się do czasu pracy.

Uregulowanie to stosuje się do lekarzy i dentystów zatrudnionych w ZOZ. Do zatrudniania pracowników przez dentystów nie będących ZOZ-ami stosuje się przepisy kodeksu pracy o czasie pracy. Z zatrudnieniem wiąże się obowiązek odprowadzania składek od umowy o pracę i wcześniejsze zgłoszenie do ZUS oraz US.

Prosimy również o zapoznanie się z treścią porad pod tytułem:

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

Obowiązki informacyjne pracodawcy wynikające z zawarcia z pracownikiem umowy o pracę

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika