Drogi wewnętrzne i przyłącza

Pytanie:

Po złożeniu wniosku do gminy o podział nieruchomości uzyskałem pozytywną decyzję podziałową, w której wydzielono kilkanaście działek wraz z drogą dojazdową do nich - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy gmina ma obowiązek przejęcia na własność i urządzenia drogi dojazdowej do przedmiotowych działek pomimo to, że aktualnie droga ta nie jest w wykazie dróg gminnych ani żadnej z innych kategorii dróg publicznych? Ujęta jest jednak w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, bez jednoznacznego określenia co do jej kategorii. Czy gmina jest ponadto zobowiązana do doprowadzenia do działek instalacji wodociągowej zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych mediów np. energia elektryczna czy telefon, skoro teren ten jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.1.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Drogi wewnętrzne i przyłącza

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę kreuje obowiązek zawierania umów o dostawę wody z odbiorcą, którego nieruchomość została przyłączona do sieci  - art. 6 ust. 2: Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Natomiast odpowiednie uzbrojenie działek, wyposażenie ich w infrastrukturę wodnokanalizacyjną należy do właściciela nieruchomości.

Porady prawne

Zgodnie z art. 15 powyższej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.  Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.  

Również w celu przyłączenia do sieci energetycznej zawiera się umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, co wiąże się z określonymi opłatami. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie. 

Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej należy ustalać nie z gminą, lecz operatorem telekomunikacyjnym. W tym celu z operatorem zawiera się  umowę o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a później umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Co do drogi, to jest ona, jak wynika z opisu sytuacji, Pana własnością, a wiec tzw., drogą wewnętrzną, a nie gminną. Gmina nie ma obowiązku wybudowania na tej działce drogi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z (...)

Co to jest umowa franchisingu?

Co to jest umowa franchisingu?

Jakie rodzaje franchisingu wyróżnia się? Umowa franczyzy należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, co oznacza że nie istnieją żadne przepisy prawa, które regulowałyby obowiązkową zawartość takiej umowy oraz wskazywały, które z jej postanowień mają charakter (...)

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Policjanci będą karać mandatem za przekroczenie prędkości na drodze wewnętrznej czy zajęcie pod blokiem lub supermarketem miejsca dla niepełnosprawnych - wynika z nowelizacji prawa drogowego. Rządowy projekt, odświeżający prawo drogowe, przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Posłowie (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Osiedlowi piraci będą karani mandatem

Osiedlowi piraci będą karani mandatem

Za przekroczenie prędkości na drodze osiedlowej czy zajęcie pod blokiem lub supermarketem miejsca dla niepełnosprawnych będziemy karani tak samo, jak za wykroczenie na drodze publicznej. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt (...)

Jaka stawka VAT obowiązuje dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Jaka stawka VAT obowiązuje dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się niedawno w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu. Poniższe opracowanie uwzględnia tezy jego pisma (PP1-811/73/2006/JW/189). Czego dotyczy obniżona 7% stawka (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych (...)

Kierowcy zapłacą mandaty na osiedlu

Kierowcy zapłacą mandaty na osiedlu

4 września weszły w życie zmiany, na które czekało wielu mieszkańców oraz administratorów osiedli. Policja i Straż Miejska uzyskali uprawnienie do karania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego na parkingach i osiedlowych drogach. Do tej pory kierowcy mogli być (...)

Ochrona członków SKOK

Ochrona członków SKOK

SN odniósł się do wzmocnienia ochrony członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Uchwała SN W dniu 12 grudnia br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/19, podjął uchwałę następującej (...)

Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych – to efekty zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (...)

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać - za pośrednictwem Geoportalu – z takich danych, jak zdjęcia lotnicze, czy podstawowe informacje na temat działek - takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które przyjął już rząd. Głównym (...)

Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne

Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne

Szybsze inwestycje Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. Takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które (...)

Policjant wlepi mandat nawet przed supermarketem

Policjant wlepi mandat nawet przed supermarketem

Jeżeli niewłaściwie zaparkujemy auto na parkingu przed supermarketem, przekroczymy prędkość na drodze osiedlowej lub zajmiemy pod blokiem miejsce dla niepełnosprawnych, to będziemy musieli liczyć się z mandatem i punktami karnymi tak samo, jak za wykroczenie na drodze publicznej. Ministerstwo (...)

TSUE o przekazaniu nieruchomości i VAT

TSUE o przekazaniu nieruchomości i VAT

2 wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2018 r., dotyczące pytań prejudycjalnych NSA, odnoszą się do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania nieruchomości. W dniu 13 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił bowiem (...)

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Stan faktyczny Od 11 lat gram w orkiestrze dętej. Otrzymałem ustne polecenie służbowe odtworzenia książeczki marszowej instrumentu. Czy mam obowiązek wykonać to polecenie służbowe? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie? Nadmieniam, że od dwóch lat jestem ustawicznie przy każdej okazji gnębiony (...)

Wystarczy zgłoszenie w miejsce pozwolenia na budowę

Wystarczy zgłoszenie w miejsce pozwolenia na budowę

26 września 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Prawie całą, gdyż zmiany dotyczące uzyskiwania uprawnień budowlanych wchodzą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2006 r. Dopiero od tej daty uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wymaga: do projektowania bez ograniczeń (...)

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

  Pod względem możliwości dochodzenia należności z umów jesteśmy na 7 miejscu wśród krajów UE-10, a na 68 wśród 178 krajów badanych przez Bank Światowy. Dochodzenie należności z umów trwa w Polsce 830 dni i wymaga dopełnienia 38 formalności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Realizacja praw wynikających ze współwłasności

Realizacja praw wynikających ze współwłasności

Współwłaściciel mojej nieruchomości (dom - parter) był podłączony do mojej prywatnej instalacji sanitarnej, od której go odłączyłam, ponieważ człowiek ten na moją prośbę o odłączenie swoich instalacji od moich nie reagował, a ja koniecznie chciałam przeprowadzić remont kapitalny (...)

Zgoda na czynność dotycząca rzeczy wspólnej

Zgoda na czynność dotycząca rzeczy wspólnej

Jestem właścicielem działki budowlanej, na której chcę wybudować dom. Do pozwolenia na budowę posiadam już: - ogólne warunki zabudowy - warunki podłączenia mediów i częściowo umowy z dostawcami tych mediów - odrolnienie - projekt budynku, projekt zagospodarowania. Działka moja ma dostęp (...)

Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę albo w przypadku dróg dojazdowych do pól mogą z nich korzystać wyłącznie rolnicy, których (...)

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, będącej własnością gminy - przebiegającej przez obszar zabudowany, nie stanowiącej dojazdu do pól uprawnych Kwestie (...)

Ochrona prawa własności

Ochrona prawa własności

Dwa lata temu stałam się właścicielką działki budowlanej w niedużym mieście na zasadzie wyjścia ze współwłasności. Tak się złożyło, że w wydzielonej mojej działce prawie przez sam środek, przebiega przyłącze gazowe do budynku na działce sąsiedniej. Po wydzieleniu sygnalizowałam (...)

Kryteria wytyczania służebności drogi koniecznej

Kryteria wytyczania służebności drogi koniecznej

Jakimi kryteriami kieruje się sąd przy ustanawianiu drogi koniecznej. Istnieją dwie możliwości wyznaczenia takiej drogi: I. biegnąca po łące klasy III – ok. 15m i dalej po łące klasy IV- ok. 75 m, ale przecinająca ją na dwie części. II. znacznie dłuższa dla mnie – ok. 10 x, (...)

Rodzaje dróg w Polsce

Rodzaje dróg w Polsce

Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika? Najogólniejszym podziałem dróg klasyfikuje je na publiczne, będące własnością państwa lub samorządu oraz na niepubliczne, drogi stanowiące prywatną własność tzw. drogi wewnętrzne, (...)

Dysponowanie służebością na cele budowlane

Dysponowanie służebością na cele budowlane

Posiadam działkę, na której znajduje się kilkanaście budynków i obiektów budowlanych. Do mojej nieruchomości dojazd odbywa się drogą, około 3 m szerokości z płyt betonowych. Dojazd i dysponowanie tą drogą nie jest w żaden sposób prawnie usankcjonowane. Nie posiadam służebności drogi (...)

Warunki zabudowy a uzgodnienia

Warunki zabudowy a uzgodnienia

Wykonuję projekty na przyłącza energetyczne do budynków mieszkalnych i w związku z tym mam następujące pytania: Czy zawsze konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (kiedy tak, a kiedy nie) i czy ma znaczenie, jeżeli budynek został już wybudowany przed wejściem nowego prawa budowlanego. (...)

Korzystanie z dróg wewnętrznych

Korzystanie z dróg wewnętrznych

Jakie regulacje są właściwe w zakresie korzystania z dróg wewnętrznych? Jak słusznie zauważył Paweł Zaborniak „korzystanie z dróg wewnętrznych podlega regulacji prawa cywilnego, w tym przepisom o ochronie prawa własności […] Wynika z tego, że z dróg wewnętrznych (...)

 Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Witam, czy można Państwa prosić o pismo do u.m.o o wykup gruntu poprzez specustawę na drogę? Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie, czy w niniejszej sytuacji mogą się Państwo ubiegać o wykup drogi w ramach tzw. specustawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia (...)

Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

Gmina ma zamiar wykonać przyłącze kanalizacyjne pod drogą, która stanowi własność powiatu. Czy powiat może zażądać przywrócenia stanu sprzed wykonania kanalizacji na całej drodze stanowiącej jego własność, czy tylko na tym odcinku, który będzie objęty wykonaniem zadania? Proszę (...)

Pastuch elektryczny a prawo budowlane

Pastuch elektryczny a prawo budowlane

Na łące przylegającej do drogi tzw. polnej chcę postawić elektryzator dla zwierząt. Zasilacz 9V. Lokalne starostwo postawiło wymóg projektu ogrodzenia przez uprawnioną osobę oraz pozwolenia na budowę. Porozumiałam się z producentem, który stwierdził "pierwszy raz słyszę o takim wymogu." (...)

Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Istnieje rozporządzenie nakazujące w uzgodnieniu warunków zabudowy określenie rodzaju zabudowy, np. zabudowa zagrodowa, zabudowa wielorodzinna itp. Ustawa Prawo budowlane nie precyzuje wyraźnie obowiązku określenia rodzaju zabudowy w decyzji zezwalającej na budowę, a tylko ogólnie - zgodność (...)

Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Kupiłem działkę budowlaną, ale bez kanalizacji wodno-ściekowej. Do drogi gminnej wzdłuż której biegnie kanalizacja jest około 100m. Czy jeżeli na swój koszt doprowadzę wodę do swojej działki, a inni właściciele będą chcieli się podłączyć to muszą wnieść swój udział? Jak to (...)