Drogi wewnętrzne i przyłącza

Pytanie:

Po złożeniu wniosku do gminy o podział nieruchomości uzyskałem pozytywną decyzję podziałową, w której wydzielono kilkanaście działek wraz z drogą dojazdową do nich - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy gmina ma obowiązek przejęcia na własność i urządzenia drogi dojazdowej do przedmiotowych działek pomimo to, że aktualnie droga ta nie jest w wykazie dróg gminnych ani żadnej z innych kategorii dróg publicznych? Ujęta jest jednak w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, bez jednoznacznego określenia co do jej kategorii. Czy gmina jest ponadto zobowiązana do doprowadzenia do działek instalacji wodociągowej zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych mediów np. energia elektryczna czy telefon, skoro teren ten jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Drogi wewnętrzne i przyłącza

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę kreuje obowiązek zawierania umów o dostawę wody z odbiorcą, którego nieruchomość została przyłączona do sieci  - art. 6 ust. 2: Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Natomiast odpowiednie uzbrojenie działek, wyposażenie ich w infrastrukturę wodnokanalizacyjną należy do właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 15 powyższej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.  Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.  

Również w celu przyłączenia do sieci energetycznej zawiera się umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, co wiąże się z określonymi opłatami. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie. 

Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej należy ustalać nie z gminą, lecz operatorem telekomunikacyjnym. W tym celu z operatorem zawiera się  umowę o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a później umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Co do drogi, to jest ona, jak wynika z opisu sytuacji, Pana własnością, a wiec tzw., drogą wewnętrzną, a nie gminną. Gmina nie ma obowiązku wybudowania na tej działce drogi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: