Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Pytanie:

Jestem z zawodu nauczycielką obecnie na wcześniejszej emeryturze. Chciałabym zorganizować bezpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla niezamożnej młodzieży, finansowane z funduszy unijnych. W ten sposób zrealizowałabym swoje marzenia oraz uzyskałabym dodatkowe źródło dochodu do niewielkiej emerytury. O ile wiem w tym celu musiałabym otworzyć działalność gospodarczą lub działalność oświatową. Czy mogę otworzyć działalność gospodarczą lub działalność oświatową bez zawieszenia emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Ustawa Karta Nauczyciela nie reguluje w pełni problematyki uprawnień emerytalnych nauczycieli i odsyła w tej kwestii, zgodnie z art. 86 Karty, do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej u.e.r.). Zgodnie z przepisami tej ustawy, w niektórych wypadkach świadczenia wypłacane z tytułu tzw. wcześniejszej emerytury ulegają zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeśli osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury osiąga z innych tytułów przychody. Jednocześnie należy zauważyć, że przepisów o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczeń emerytalnych nie stosuje się, zgodnie z art. 103 ust. 2 u.e.r., do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), chyba że w dalszym ciągu pozostają w stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego świadczyli pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art. 103a u.e.r.). Tym samym z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. 60 lat, może Pani co do zasady bez żadnych ograniczeń dodatkowo pracować.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 u.e.r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku, gdy uprawniony z tytułu emerytury osiąga przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką działalność uważa się m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 104 ust. 2 u.e.r.).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych precyzyjnie określa, kiedy prawo do emerytury ulega zawieszeniu, a kiedy następuje zmniejszenie wypłacanych świadczeń emerytalnych. Pierwszą sytuację reguluje ust. 7 art. 104 u.e.r., który stanowi: Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Drugą sytuację normuje natomiast ust. 8 art. 104 u.e.r. Wskazany przepis stanowi: W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości 24 % kwoty bazowej.

Kwota bazowa, zgodnie z art. 19 u.e.r., wynosi 100 % przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi ona 2822,66 zł (zob. komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2011 r., M.P. z 2011 Nr 11 poz. 121).

W świetle komunikatu Prezesa ZUS z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent, od dnia 1 czerwca 2011 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. wynosi 2426,50 zł, natomiast kwota odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. wynosi 4506,30 zł. 

W związku z powyższym, jeżeli Pani przychód z prowadzenia działalności gospodarczej przekroczy powyższe progi, to Pani emerytura zostanie zawieszona lub wypłacane z jej tytułu świadczenia ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu. Sam fakt jednak podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie obliguje Panią do zawieszenia prawa do emerytury.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86