Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pytanie:

"Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za taką nieobecność i ewentualnie w jakiej wysokości?"

Odpowiedź prawnika: Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Kwestię opisaną w stanie faktycznym reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z § 6 niniejszego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. 

Zasady wynagrodzenia reguluje natomiast § 16 pkt. 2 rozporządzenia: „W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5-7, 10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia”.

Wypłata wynagrodzenia zależy więc od regulacji wewnętrznych w Państwa zakładzie pracy. Jeśli przepisy zakładowe nie przewidują wynagrodzenia, pracownikowi należy wydać zaświadczenie, na mocy którego będzie mógł się ubiegać w sądzie o rekompensatę.

Na marginesie można wskazać, że dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy są  imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika