Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

Pytanie:

Co się dzieje z prawami i obowiązkami spółki z o.o. w razie zgonu jedynego jej członka zarządu - prezesa? Co się będzie działo z egzekucją toczącą się przeciwko spółce po zgonie prezesa? Spółka traci chyba zdolność procesową. Czy w jej miejsce wstępują spadkobiercy prezesa, czy też trzeba ustanowić kuratora? Jak wszcząć wtedy egzekucję z innych składników majątku Spółki? Postępowanie spadkowe po zmarłym wspólniku zostało już przeprowadzone.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

W pierwszej kolejności należy wskazać na przepis art. 202 § 4 ksh, zgodnie z którym mandat członka zarządu (w tym prezesa zarządu) wygasa wskutek śmierci.

Zakładając, że członek zarządu był jednocześnie jedynym wspólnikiem, należy wskazać, iż zgodnie z art. 183 ksh, umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział. Jeżeli według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden udział, udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że umowa spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego udziału między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.

Porady prawne

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, iż postępowanie spadkowe zostało już przeprowadzone, a w związku z tym spadkobiercy jedynego wspólnika (i jednocześnie prezesa zarządu spółki) - zakładając, jest to spółka jednoosobowa - nabyli jego prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa w sp. z o.o. W związku z powyższym są oni zobowiązani do powołania zarządu spółki (organu reprezentującego spółkę). Jeżeli spadkobiercy nie dokonają przedmiotowego obowiązku, pomimo wezwania sądu i nałożenia grzywny, wówczas na podstawie art. 26 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony. Może Pan wezwać spadkobierców zmarłego wspólnika do powołania zarządu, a jeżeli wezwanie to nie będzie skuteczne, może Pan zgłosić brak reprezentacji spółki do sądu rejestrowego. Wówczas sąd powinien podjąć w/w kroki.

Śmierć organu reprezentującego osobę prawną, nie pozbawia jej zdolności procesowej, jednakże jest to przesłanką do zawieszenia postępowania egzekucyjnego (art. 174 § 1 pkt 2 w zw.

z art. 818 w zw. z art. 69 kpc). Wierzyciel jednak ma prawo do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora na podstawie art. 69 kpc, zgodnie z którym dla strony nie mającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do spółki z o.o. w przypadku śmierci prezesa zarządu, który nie jest wspólnikiem. Jak więc wynika z powyższego, śmierć członka jednoosobowego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest powodem ustania bytu prawnego tej spółki, nie ma zatem mowy o następstwie prawnym. Zgodnie z treścią art. 202 § 4 kodeksu spółek handlowych, okoliczność ta (śmierć) stanowi przesłankę wygaśnięcia mandatu członka zarządu. W razie śmierci jedynego członka zarządu tej spółki trwa ona dalej, jednak nowy skład zarządu winien być niezwłocznie powołany w drodze odpowiednich uregulowań umowy spółki przewidujących procedurę powołania członków zarządu. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje reguł powoływania członków zarządu spółki, konieczna jest uchwała wspólników. Może być ona podjęta na zgromadzeniu wspólników lub poza jego posiedzeniem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej (...)

Członek zarządu spółki z o.o. nie obroni się zarzutem przedawnienia

Członek zarządu spółki z o.o. nie obroni się zarzutem przedawnienia

Egzekucja prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego stanowiącego nakaz zapłaty prowadzona przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna. Wierzyciel pozwał osoby, które w czasie, kiedy należność ta stała się wymagalna, pełnili funkcję jej członków zarządu. Pozwani podnieśli (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków (...)

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zatem często może ona być naszym kontrahentem. Dlatego warto wiedzieć jak kształtuje się odpowiedzialność w tej formie działalności. W jej przypadku istotnym jest fakt, (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu (...)

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny Miałem 10% udziału w spółce cywilnej, która działała do końca 1998 roku, 90% miał wspólnik. W pewnym momencie zaczęły się problemy finansowe, musieliśmy ograniczyć zatrudnienie, zwolnić 8 osób. Działalność została wyrejestrowana w grudniu 1998 roku. Zakończyliśmy (...)

Zaniedbania wierzyciela mogą wyłączyć odpowiedzialność prezesa

Zaniedbania wierzyciela mogą wyłączyć odpowiedzialność prezesa

Pozwany był prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która była dłużnikiem przedsiębiorstwa państwowego. Na rzecz wierzyciela wydany został nakaz zapłaty, opatrzony klauzulą wykonalności. Strony zawarły umowę przewłaszczenia oznaczonych maszyn i urządzeń (...)

Wspólność majątkowa małżonków nie taka zła

Wspólność majątkowa małżonków nie taka zła

W kontekście ochrony majątku prywatnego przed roszczeniami wierzycieli najczęściej prezentowany jest pogląd, że najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie tzw. intercyzy przez małżonków. W praktyce jednak oznacza to często, iż mąż, który prowadzi działalność gospodarczą musi (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

  Jakie sprawy spadkowe mogą prowadzić polskie sądy? Co się dzieje, jeśli dojdzie do śmierci obywatela polskiego, który posiada miejsce zamieszkania za granicą? Czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje w powyższym przypadku tzw. jurysdykcja krajowa, która oznacza (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa

Powołanie Służby Ochrony Państwa Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa powołuje Służbę Ochrony Państwa (SOP), jako jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formację, wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny   Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy (...)

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Jaka kwota jest bezpieczna na Twoim rachunku bankowym nawet w przypadku jego zajęcia przez komornika?Z mocy ustawy, wolne od zajęcia (bez względu na to czy tytuł wykonawczy jest sądowy czy administracyjny) są środki pieniężne na rachunku bądź rachunkach oszczędnościowych jednej osoby (bez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Przytaczam fragment artykułu, na który natknąłem przypadkiem: "Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (m. in. wyrok (...)

Nowela do kro a art. 299 ksh

Nowela do kro a art. 299 ksh

Czy za dzień powstania roszczenia, o jakim mowa w art. 6 noweli do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uważa się dzień wniesienia powództwa z art. 299 kodeksu spółek handlowych, dzień uprawomocnienia wyroku, czy też dzień, kiedy niewypłacalność spółki stała się oczywista? Wedle art. 6 (...)

Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Okazało się, że spółka z o.o., na którą był tytuł wykonawczy jest (oficjalnie) niewypłacalna i komornik umorzył postępowanie jako bezskuteczne. Czy można w tej sytuacji uzyskać tytuł wykonawczy na właścicielkę i zarazem prezes zarządu tej firmy (która zresztą chwali się, że też (...)

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki

Roszczenie z faktury w stosunku do spółki jak wykazuje powód wymagalne było na dzień 07 czerwca 2002r, a więc termin jego przedawnienia upłynął w dniu 08 czerwca 2005 r. Chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą byłego prezesa. Powód wniósł pozew przeciwko mnie w dopiero lipcu 2005 r. (...)

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

Dysponuję tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko dłużnikowi - osobie fizycznej. Dowiedziałem się jednak, że toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce z o.o., w której jest on jednym ze wspólników. Trwa egzekucja do nieruchomości tej spółki. Czy mogę więc przyłączyć (...)

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o.

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o.

Czy jeśli obejmuję stanowisko prezesa spółki z o.o. z dniem 1 maja 2006 r. odpowiadam swoim majątkiem za zobowiązania spółki zaciągnięte przed tym terminem pod zarządem starego prezesa? Członkowie zarządu spółki z o.o. powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności (...)

Obowiązek naprawienia szkody przez prezesa spółki

Obowiązek naprawienia szkody przez prezesa spółki

Uzyskaliśmy nakaz zapłaty wobec naszego dłużnika, którym jest spółka z o.o. Egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, ponieważ już w chwili zaciągania zobowiązania spółka miała trudną sytuację, a zarząd wystąpił z wnioskiem o upadłość. Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu (...)

Brak adresu spółki a bezskuteczność egzekucji

Brak adresu spółki a bezskuteczność egzekucji

Jak wiadomo, jeżeli egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, wówczas za jej długi odpowiada zarząd. W doktrynie i orzecznictwie panuje zgodność co do tego, że odpowiedzialność taką ponosi zarówno ten zarząd, za którego powstał dług, jak i każda następna, (...)

Pozwanie spółki, której nie ma pod podanym adresem

Pozwanie spółki, której nie ma pod podanym adresem

W sytuacji gdy spółka z o.o. nie działa pod wskazanym adresem, jest poszukiwana przez wierzycieli, jak również przez właściciela budynku, w którym wynajmowała lokal w celu prowadzenia działalności, a ponadto nie można ustalić nowej siedziby spółki, czy można pomijając postępowanie przeciwko (...)

Cesja powiernicza tytułu wykonawczego

Cesja powiernicza tytułu wykonawczego

Na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności przejąłem wierzytelności przysługujące od spółki z o.o. stwierdzone tytułem wykonawczym. Wcześniej postępowanie egzekucyjne dotyczące tych wierzytelności zostało przez komornika umorzone jako bezskuteczne. Sprawdziłem jednak, że (...)

Odpowiedzialność zarządu spółki z o. o.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o. o.

Egzekucja p-ko Spółce z o.o. okazała się bezskuteczna. Spotkałem się z różnymi poglądami co do drogi procesowej obciążenia członków zarządu Spółki. Jedna to odrębny proces, a druga to postępowanie klauzulowe do wyroku p-ko Spółce. Która z dróg jest prawidłowa i czy wynika to jednoznacznie (...)

Niekaralność Prezesa zarządu

Niekaralność Prezesa zarządu

Prezes zarządu spółki sp. z o.o. (2 wspólnicy: osoba fizyczna i spółka z o.o) został skazany na karę 8 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata (art. 209 k.k.). Wyrok zapadl w styczniu 2005 roku. Prezes pełnił swoją funkcję kiedy został skazany. Czy istnieją przepisy zakazujące (...)

Przedawnienie odpowiedzialności zarządu

Przedawnienie odpowiedzialności zarządu

Od grudnia 2001 do marca 2003 byłem członkiem zarządu spółki z o.o. Ponieważ nowy zarząd nie uregulował zobowiązań spółki z tytułu dostaw towarów mam pytanie. Po jakim czasie przedawniają się roszczenia wierzycieli spółki z tytułu zobowiązań spółki do członków zarządu z art (...)

Pozwanie członków zarządu - właściwość sądu

Pozwanie członków zarządu - właściwość sądu

Nakaz zapłaty uzyskałem przeciwko spółce z o.o. w krakowskim sądzie, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Mama zamiar teraz wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko prezesowi zarządu tej spółki. Sam mieszkam w Katowicach. Czy postępowanie w tej sprawie może zostać (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Posiadam udziały w spółce z o.o. zajmującej się (niestety, ma to odzwierciedlenie tylko w akcie notarialnym i KRS) produkcją estru. Zainwestowałam sporo gotówki, a efektów nie widać. W związku z nieprofesjonalnym działaniem zarówno prezesa zarządu, jak i rady nadzorczej naszej spółki, (...)