Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Pytanie:

Przez trzy lata wynajmowałam mieszkanie. Przez rok czasu negocjowałam z właścicielem mieszkania o wymianę okien, które dość że były stare, to jeszcze nieszczelne. W końcu poszłam z nim na ugodę, że ja wymienię okna na swój koszt, On natomiast odda mi pieniądze z chwilą kiedy będę się wyprowadzać. Najemca nie dotrzymał słowa i nie oddał mi pieniędzy (za dwa okna wydałam 2500 złotych). Niestety nie spisałam z nim żadnej umowy, wszystko było załatwiane na słowo. Jakie mam szansę odzyskać moje pieniądze?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia

1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów

powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii.

Porady prawne

Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać na dwa

przepisy z kodeksu cywilnego regulujące ciążący na wynajmującym obowiązek utrzymania

wynajmowanej rzeczy w dobrym stanie oraz jej naprawy.

Mianowicie art. 662 § 1 mówi, iż wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w

stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania

najmu.

Jak czytamy w publikacji „Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks

cywilny, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych”, autor: Bończak-Kucharczyk

E., opublikowanej w ABC 2011, artykuł 662 § 1 kodeksu cywilnego dotyczy obowiązku

wynajmującego, jakim jest oddanie najemcy rzeczy do używania, przy czym stanowi, że

przedmiot najmu powinien być wydany najemcy w stanie przydatnym do umówionego

użytku (tj. wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie z określonym w umowie celem lub

przeznaczeniem rzeczy wynajmowanej). Ponadto przepis ten nakłada na wynajmującego

obowiązek utrzymywania rzeczy wynajmowanej w stanie nadającym się do umówionego

użytku przez cały czas trwania umowy najmu.

Roszczenia najemcy lokalu o zwrot nakładów koniecznych, które zgodnie z art. 662 §

1 i art. 663 kodeksu cywilnego obciążają wynajmującego, przedawniają się po upływie roku

od dnia zwrotu rzeczy. Upływ rocznego terminu nie przeszkadza jednak dochodzeniu

odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek nienależytego wykonania przez

wynajmującego obowiązku wydania rzeczy najemcy w stanie przydatnym do umówionego

użytku – tak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 1991 r., sygnatura akt I CR

776/90, OSP 1992, z. 5, poz. 108.

Obowiązek utrzymywania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez

cały czas trwania umowy najmu obejmuje dokonywanie napraw, remontów i ponoszenie

nakładów na przedmiot najmu – z wyjątkiem tych, które obciążają najemcę (drobne nakłady

połączone ze zwykłym używaniem rzeczy). W ramach tego obowiązku wynajmujący ma

także wymienić zużyte, zniszczone lub uszkodzone elementy przedmiotu najmu (dotyczy to

również przynależności) – por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., sygnatura

akt II CKN 25/97, LEX nr 56808.

Nieprzydatna do umówionego użytku jest rzecz dotknięta wadą prawną lub fizyczną.

Ponadto, jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 października 1992 r., sygnatura akt I ACr 498/92, OSA 1993, z. 6, poz. 38: „Wydanie przez wynajmującego

przedmiotu najmu w stanie stwarzającym niebezpieczeństwo dla najemcy lub innych osób

upoważnionych (zaproszonych) przez najemcę do pobytu w wynajętym lokalu uzasadnia

odpowiedzialność wynajmującego za niezapewnienie bezpieczeństwa tym osobom".

Natomiast art. 663 kodeksu cywilnego ma brzmienie: jeżeli w czasie trwania najmu

rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna

do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do

wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może

dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

W powołanym powyżej komentarzu znajdujemy wyjaśnienie tego przepisu. Określa

on po pierwsze charakter napraw koniecznych – są to takie naprawy, bez których rzecz nie

jest przydatna do umówionego użytku i które obciążają wynajmującego, gdyż to na nim

spoczywa obowiązek wydania najemcy przedmiotu najmu w stanie przydatnym do

umówionego użytku i utrzymywania go w takim stanie przez cały czas trwania najmu. Należy

jednak przypomnieć, że obowiązek ten ma charakter względny, strony mogą bowiem w

umowie najmu zawrzeć inne postanowienia na ten temat.

umowie najmu zawrzeć inne postanowienia na ten temat.

Zgodnie z omawianym przepisem, jeżeli podczas trwania najmu przedmiot najmu

wymaga napraw obciążających wynajmującego, bez których nie jest przydatny do

umówionego użytku, to najemca może mu wyznaczyć odpowiedni termin do wykonania

napraw, a po bezskutecznym upływie tego terminu może sam dokonać niezbędnych napraw

na koszt wynajmującego. Z tak sformułowanego przepisu wynika po pierwsze, że nie dotyczy

on sytuacji w chwili wydawania najemcy przedmiotu najmu (jeśli wtedy rzecz nie nadaje się

do umówionego użytku), ale dotyczy sytuacji, kiedy w okresie najmu rzecz stała się

(niezależnie od przyczyny) niezdatna do umówionego użytku. Po drugie, komentowany

przepis nakazuje, by termin wyznaczony wynajmującemu na dokonanie naprawy był

odpowiedni. Powinien on być więc zależny od rodzaju naprawy i istniejących możliwości

technicznych, ale też organizacyjnych. W zasadzie najemca nie powinien dochodzić od

wynajmującego wykonania naprawy w terminie nieodpowiednim.Po trzecie, z omawianego

przepisu wynika, że jeśli to najemca ma wykonać naprawę (zamiast wynajmującego), choć na

jego koszt, to najpierw najemca sam pokryje koszt naprawy (jako zleceniodawca lub ewentualnie wykonawca zakupujący materiały itd.), a dopiero później będzie dochodził

zwrotu poniesionych wydatków od wynajmującego.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 marca 1975 r., sygnatura akt III CZP 13/75,

OSNC 1976, nr 2, poz. 25, uznał, iż najemca, który na podstawie art. 663 kodeksu cywilnego

dokonał niezbędnych napraw na koszt wynajmującego, może potrącić swoją wierzytelność z

tego tytułu z wierzytelnością wynajmującego.

Jeżeli najemca dokona koniecznych napraw przedmiotu najmu bez wyznaczenia

wynajmującemu terminu na ich wykonanie, może on ewentualnie dochodzić od

wynajmującego zwrotu nakładów na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez

zlecenia (zob. art. 752 i następne kodeksu cywilnego). Takie zachowanie naraża jednak

najemcę na zarzut, że wynajmujący wykonałby naprawę taniej lub bardziej celowo – tak

orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1959 r., sygnatura akt IV CR 425/58, OSP

1960, z. 12, poz. 326.

Przepis art. 663 kodeksu cywilnego ma zastosowanie także do najmu lokali, ale – jak

wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 r., sygnatura akt V CK 751/04,

Monitor Prawniczy 2005, nr 17, poz. 828 – sąd ma obowiązek dokonać oceny, jaki charakter

miały poniesione przez najemcę lokalu nakłady.

Wnioski

Reasumując powyższe rozważanie prawne należy uznać, iż w sytuacji, kiedy

wynajmujący nie chce dobrowolnie zwrócić Pani równowartości poniesionych przez Panią

nakładów koniecznych na lokal w postaci zapłaty za wymianę okien, celowym rozwiązaniem

byłoby złożenie do sądu cywilnego stosownego pozwu o zapłatę przeciwko wynajmującemu.

Jeżeli wada w postaci nieszczelnych okien istniała od początku trwania umowy – podstawą

powództwa będzie art. 662 § 1 kodeksu cywilnego, natomiast jeżeli powstała ona w trakcie

trwania umowy – art. 663 kodeksu cywilnego.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Niniejszy artykuł jest nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z artykułami dotyczącymi odliczeń podatku VAT od materiałów budowlanych:  Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane! Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r. Co przewidują nowe przepisy?Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części (...)

Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy?

Jakie oświetlenie należy zapewnić w miejscu pracy?

We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy. Jakie oświetlenie (...)

Niebezpieczne kryptowaluty

Niebezpieczne kryptowaluty

Wirtualne „waluty", takie jak bitcoin, litecoin czy ether nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny i nie są prawnym środkiem płatniczym.  Czym są wirtualne „waluty"? Kryptowaluty nie są ani emitowane, ani gwarantowane przez bank centralny. Nie są też prawnym środkiem (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Imprezy turystyczne w czasie pandemii...

Imprezy turystyczne w czasie pandemii...

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.  Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką (...)

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem (...)

Jeden czyn a przestępstw kilka, czyli obawy byłego agenta przed konsekwencjami – opinia prawna

Jeden czyn a przestępstw kilka, czyli obawy byłego agenta przed konsekwencjami – opinia prawna

Stan faktyczny W roku 1999 podjęłam pracę w firmie X jako agent udzielający pożyczek. W tym czasie wystawiłam cztery pożyczki w wysokości 1100 zł na fikcyjne osoby, chcąc pokryć w ten sposób zadłużenie wobec firmy, które powstało w wyniku skradzenia mi tej kwoty. Faktu (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących (...)

Jak odzyskać pieniądze od upadłego konsumenta?

Jak odzyskać pieniądze od upadłego konsumenta?

  Z końcem marca 2009 r. wprowadzony został nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej mają osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy (...)

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

Stan faktyczny W ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej zakupiłem notebooka Maxdata od dystrybutora tej firmy Tech Data Sp. z o.o. Notebook, podczas całego czasu eksploatacji nie działał poprawnie. Wielokrotne naprawy gwarancyjne w autoryzowanych serwisach nie przyniosły rezultatu (...)

Organizowanie zbiórek publicznych w internecie - opinia prawna

Organizowanie zbiórek publicznych w internecie - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem strony www. Mój problem polega na tym, że nie wiem, czy strona ta jest zgodna z polskim prawem. Moje zlecenie polegałoby na sprawdzeniu legalności w/w strony www. Mówiąc krótko, jest to strona, gdzie użytkownik wysyła sms (9zł + vat) i jak pokaże nam dokumenty, (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot kosztów remontu jako dochód

Zwrot kosztów remontu jako dochód

Jestem posiadaczem mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej. Odprowadzam co miesiąc składkę na fundusz remontowy. W zakres remontów wykonywanych przez spółdzielnię wchodzi wymiana okien co określoną ilość lat. Rok przed planowaną wymianą okien przez spółdzielnię dokonałam (...)

Zwrot kosztów wymiany okien w mieszkaniu

Zwrot kosztów wymiany okien w mieszkaniu

Moja matka od 30 lat mieszka w mieszkaniu, które jest własnością gminy. W 2003 r po kilkunastu interwencjach w administracji w kwestią fatalnego stanu okien w lokalu, odwiedziła ją komisja, która dokonała oceny stanu okien w dużym pokoju, stwierdzając w protokole, że \'\"okna należy wymienić (...)

Odpowiedzialność wykonawcy dzieła

Odpowiedzialność wykonawcy dzieła

We wrześniu 2002r zamówiłem zestaw okien i drzwi z PCV do oszklenia przedsionka w moim prywatnym domu. Po wpłaceniu zaliczki (1/2 uzgodnionej kwoty ) firma przystąpiła do wykonywania zlecenia. W umowie uzgodniono, że wykonawca dokona również montażu. Po zamontowaniu okazało się, że drzwi (...)

Nakłady na przedmiot przyszłej darowizny

Nakłady na przedmiot przyszłej darowizny

Mieszkamy u teściów (rodziców żony) w należącym do nich domu jednorodzinnym. Żona ma jeszcze dwoje rodzeństwa. Teściowie obiecują, że ten dom będzie w przyszłości nasz, ale przepisać jeszcze nie chcą. Jak mogę się zabezpieczyć remontując mieszkanie za swoje pieniądze (wymiana okien, (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Uzasadnienie podwyższenia czynszu najmu

Uzasadnienie podwyższenia czynszu najmu

Czy wynajmujący ma prawo podwyższyć mi czynsz o 100 zł w związku z tym, że ja za własne pieniądze oraz własną pracą podwyższyłem sobie standard mieszkania (założenie c.o., wymiana okien, ściany z płyt gipsowych, elegancka łazienka itd.)? Wprowadzając się, musiałem sam we własnym (...)

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Zarządca w umowie najmu nie podaje właściciela nieruchomości, którego reprezentuje. Podejrzewam,że celowo, ponieważ właściciel nieruchomości nie żył w chwili podpisywania umowy najmu. Problem jest dosyć skomplikowany. Niebawem do niego powrócę. Zainwestowałem w to mieszkanie sporo środków. (...)

Płytki granitowe a ulga remontowa

Płytki granitowe a ulga remontowa

Przy remoncie zakładane były płytki granitowe. Czy podlega to odpisowi od podatku? Ulgą remontową objęte są wydatki wskazane w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

We wrześniu 2007 roku podjąłem prace w firmie zajmującej się sprzedażą okien, drzwi, itp. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu po 8 godzin i 2 soboty w miesiącu dodatkowo po 4 h. Nasz pracodawca za każde dwie soboty dawał nam jeden dzień wolny. Czyli (wg. Mojej wiedzy), źle rozliczał te soboty. (...)

Mylny przelew do odbiorcy

Mylny przelew do odbiorcy

Korzystając z serwisu banku internetowego dokonałem przelewu kwoty 743 zł na rachunek odbiorcy, gdzie zgodny był tylko nr rachunku bankowego. Nazwisko, imię oraz adres odbiorcy był niezgodny z numerem rachunku właściciela . Mój błąd zauważyłem w ciągu 2 godzin od dokonania dyspozycji przelewu. (...)

Odzyskanie pieniędzy od żony

Odzyskanie pieniędzy od żony

Chcę odzyskać pieniądze zagarnięte przez żonę ze wspólnego konta bankowego wykazując, że tylko ona wypłacała pieniądze z konta zostawiając mnie bez środków do życia. Czy mogę odzyskać pieniądze, które musiałem wpłacić, by uregulować dług na koncie i go zamknąć? Żona była (...)

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Pożyczyłem jednej osobie 1500 zł, a drugiej 1800 zł - udokumentowane przelewem bankowym na konta tych osób. Nie mogę odzyskać tych pieniędzy. Jedynym dowodem pożyczki są przelewy bankowe. Jak mogę odzyskać pieniądze? Zgodnie z art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę (...)

Niewykonanie warunków zawartej umowy

Niewykonanie warunków zawartej umowy

Czy można wyegzekwować sądownie niewywiązywanie się z zobowiązania i odzyskać pieniądze w przypadku, gdy podłączony internet drogą radiową nie działa. Zapłacono za antenę + oprzyrządowanie potrzebne w tym celu, internet działał kilka miesięcy teraz w ogóle. Pomimo wezwań telefonicznych (...)

Sądowy dział spadku

Sądowy dział spadku

Spadkodawcą, która była osobą samotną, jest zmarła siostra mojej żony. Spadkobiercami uznanymi przez Sąd są: moja żona i jej siostra oraz bratanice i bratankowie czterech nieżyjących już od kilku lat braci. Mimo starań mojej żony nie udało się jej doprowadzić do umownego działu spadku (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, choć tego słowa w nagłówku nie ma. Cena umowna towaru wynosi 1.950,00 zł + odsetki. Razem wynosi (...)