Koszty wynajmującego samochód

Pytanie:

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje samochód szkole jazdy, w której jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z umową wszelkie koszty związane z korzystaniem samochodu ponosi Wynajmujący. Czy w takiej sytuacji amortyzacja, odsetki od kredytu, ubezpieczenie samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu u Wynajmującego?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty wynajmującego samochód

Osoby uzyskujące przychody z umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą, wynajmujące składniki osobistego majątku, niezwiązanego z działalnością gospodarczą (np. samochód), mają do wyboru dwie formy opodatkowania:

1) zasady ogólne - podatek według skali podatkowej (19%, 30% lub 40%, w zależności od wysokości uzyskanego dochodu). Podatek według skali podatkowej płaci się od dochodu, którym jest przychód (czyli otrzymane lub postawione do dyspozycji w danym roku pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze) pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Porady prawne

Kosztami są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów z najmu - nie ma zamkniętego katalogu kosztów uzyskania przychodów. Duże znaczenie dla ustalenia wysokości kosztów z tytułu najmu ma treść zawartej umowy. Powinno z niej wynikać, jakie wydatki związane z wynajmowaną rzeczą ponosi właściciel, a jakie najemca.

Do podstawowych obowiązków wynajmującego należy wydanie rzeczy najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku, jak również utrzymywanie jej w takim stanie przez cały czas trwania najmu. Poniesione w związku z tym wydatki można więc traktować jako koszty uzyskania przychodów, gdyż są bezpośrednio związane z osiąganymi z najmu przychodami. Natomiast zgodnie z kodeksem cywilnym koszty drobnych napraw obciążają najemcę. Mogą być więc przez wynajmującego zaliczone do kosztów uzyskania jedynie w sytuacji, gdy z umowy najmu wynika, że przejął on na siebie ciężar ich ponoszenia. Wydaje się, iż kosztami mogą być też wydatki na przeglądy, ubezpieczenia, zapłacone odsetki od kredytu na zakup samochodu, amortyzacja.

2) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - decyzję o takim sposobie opodatkowania najmu trzeba podjąć do 20 stycznia (jeśli rozpoczyna się najem w trakcie roku - do dnia poprzedzającego rozpoczęcie świadczenia usługi, nie później jednak niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu). W terminie tym należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu. Ryczałt płaci się od przychodu. Są nim otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze. Wynajmujący nie ma możliwości uwzględniania żadnych kosztów jego uzyskania. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od wielkości osiąganych przychodów - gdy nie przekroczą one w sumie w roku podatkowym równowartości 4 tys. euro, to ryczałt od nich wynosi 8,5% (na 2006 r. równowartość 4 tys. euro wynosi 15.666,40 zł.). Jeśli będą wyższe, to od nadwyżki ponad 4 tys. euro ryczałt wynosi 20%.

Podsumowując, wynajmujący powinien rozważyć, czy bardziej opłaca mu się wybrać zasady ogólne opodatkowania (według skali podatkowej) i potrącać koszty, czy też wybrać ryczałt opodatkowany niższą stawką (8,5% do równowartości kwoty 4.000 euro), jednak bez prawa obniżania przychodu o koszty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne