Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Pytanie:

Z czego powinny być pokrywane koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Problematyka związana z zarządem nieruchomością wspólną, w której znajdują się lokale stanowiące odrębną własność została uregulowana w ustawie o wlasności lokali. Odnosi się to również do kwestii związanych z prawami i obowiązkami poszczególnych właścicieli lokali związanych z utrzymaniem wspólnej nieruchomości. Przy czym oba te zagadnienia bezpośrednio ze sobą korelują.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy wlaściciel lokalu jest m.in. zobowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na

koszty te składają się:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Powyższe ustawowe wyliczenie kosztów nie stanowi katalogu zamkniętego. Ustawa wymienia bowiem te koszty, jako przykładowe. Współwłaściciele mogą oczywiście umówić się, że na koszty te będą składały się także innego rodzaju wydatki, pod warunkiem, że będą się wiązały z zarządem nieruchomością wspólną.

Wymienione obowiązki są realizowane przez współwłaścicieli najczęściej poprzez ustanowienie stosownego funduszu remontowego, na który zgodnie z ustawą składają sie co najmniej zaliczki wpłacane przez współwłaścicieli (art. 15 u.w.l.). Fundusz tego rodzaju, stanowiący środek realizacji obowiązków właścicieli lokali opisanych w wymienionym wyżej art. 13 u.w.l. może zostać przeznaczony wyłącznie na realizację tych obowiązków, tj. na cele przedstawione w powyższym wyliczeniu. Trzeba jednakże wyraźnie zaznaczyć, że ustawa o własności lokali nie formułuje obowiązku tworzenia funduszy remontowych, a mówi jedynie o konieczności odprowadzania zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: