Kwalifikacje zarządcy nieruchomościami

Pytanie:

"Wspólnota zawarła umowę o zarząd nieruchomością wspólną z przedsiębiorstwem zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami. Jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik oddelegowany do sprawowania zarządu?"

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje zarządcy nieruchomościami

Do zarządu osobę fizyczną posiadającą stosowną licencję zawodową (art. 184 ust. 2 u.g.n.), na co wskazaje ust. 3 art. 184 u.g.n. stanowiący, że prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami będą wykonywane przez zarządców nieruchomości. Potwierdził to również Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, że „Niewątpliwie z treści art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ewidentnie wynika, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami jest obowiązany powierzyć wykonywanie tych czynności licencjonowanym zarządcom nieruchomości. Forma powierzania wykonywania omawianych czynności zarządzania nieruchomościami osobie posiadającej licencję zarządcy nieruchomości nie została przez ustawodawcę ograniczona jedynie do umowy cywilnoprawnej, a w pełni dopuszczalne jest powierzanie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami w ramach umowy o pracę (stosunku pracy).” Zarządzanie przez taką osobę nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa

energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość (art. 185 ust. 1 u.g.n.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika