Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

Pytanie:

W 1985 r. wyszłam za mąż, urodziłam 4 dzieci, w 1998 roku wystąpiłam o rozwód z powodu alkoholizmu męża. Rozwód dostałam szybko, po pół roku, orzeczony z winy męża. Zasądzono wysokie alimenty - ponieważ mąż dobrze zarabiał, opiekę nad dziećmi obojga rodziców, zamieszkanie przy matce. Mimo rozwodu rodzina się nie rozpadła, mąż od kilku lat nie pije, jesteśmy razem. Rozwód był wstrząsem koniecznym. W 2001 roku mimo tego, zrobiliśmy podział majątku (nieruchomości). Minęło kilka lat, emocje opadły, stanowimy rodzinę i wciąż pojawia się pytanie czy nie warto znów wziąć ślubu cywilnego. Chcę jednak zachować podział majątku z 2001 roku, żeby móc dysponować nieruchomościami, które przypadły mi w podziale. Nie chcę znów być w pełni zależna od męża. Jak to zrobić, czy przy zawieraniu ślubu coś trzeba zgłosić? Czy trzeba robić intercyzę? Czy wystarczy akt zniesienia wspólnoty majątkowej z 2001 r.? Czy dzieci - zarówno dorosłe jak i małoletnie są ubezpieczone automatycznie z racji pracy męża czy też gdzieś to trzeba zgłosić? Mąż ma kilka hektarów, więc teoretycznie jest rolnikiem. Czy jako żona rolnika - choć bez praw do tej ziemi (bo to według podziału majątku jego) mogę starać się o np. o dopłaty z Unii, kredyty, fundusze na zakup traktora itd. itd.? Czy jeżeli weźmiemy ślub to automatycznie podlegam ubezpieczeniu i jakiemu? Jak wyglądają sprawy spadkowe, jeśli zachowamy podział majątku a weźmiemy ślub? Chcemy również przyjąć do rodziny cudze dziecko lub dzieci. Dowiadywaliśmy sie o to kilka lat temu, ale powiedziano nam w ośrodku adopcyjnym, że ze względu na problem alkoholowy żaden sąd nie da nam prawa do opiekowania się cudzymi dziećmi. Czy rzeczywiście nie mamy szans żeby się o to starać - czy może oprócz adopcji i rodziny zastępczej jest jakaś forma, która pozwoli nam wyciągnąć kogoś z Domu Dziecka? Może na okres próbny?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.7.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

W odniesieniu do ponownego zawarcia małżeństwa i kwestii majątkowych jakie się z tym wiążą trzeba wskazać, że możliwe są co do zasady dwa rozwiązania. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Zatem skoro doszło do podziału nieruchomości wspólnej, stanowi ona (ta cześć po podziale) Pani majątek osobisty, a zatem nie będzie wchodziła do majątku wspólnego. W tym zakresie przedmioty stanowiące Pani własność a nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego (drugiego), nie wejdą do wspólności majątkowej. Natomiast rzeczy nabyte w trakcie trwania małżeństwa wejdą do takiej wspólności.

Porady prawne

Aby wyłączyć w ogóle możliwość wspólności majątkowej należy zawrzeć majątkową umowę małżeńską tzw. intercyzę. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Zatem sam podział nie wystarcza na wyłączenie wspólności majątkowej w przyszłości. Przy czym do majątku wspólnego nie wejdą rzeczy stanowiące majątek osobisty. Umowa majątkowa małżeńska jest dogodnym rozwiązaniem. Eliminuje późniejszy podział majątku.

W odniesieniu do kwestii spadkowych należy podkreślić, że małżonkowie należą do kręgu spadkobierców ustawowych względem siebie. Małżonek dziedziczy po zmarłym małżonku wyłącznie jego majątek. Dziedziczeniu podlega również 1/2 majątku stanowiącego wspólność ustawową (w razie niezawarcia intercyzy). W obu zatem przypadkach zarówno, gdy zawarto umowę majątkową małżeńską jak i gdy jej nie zawarto małżonkowie dziedziczą po sobie.

Ubezpieczeniu społecznemu dzieci nie podlegają. Dorosłe podlegają ubezpieczeniu społecznemu, gdy posiadają odpowiedni tytuł do tego. Bowiem ubezpieczeniu społecznemu podlegają osoby można powiedzieć niezależnie od siebie, gdy posiadają do tego odpowiedni tytuł. Takim tytułem jest umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej czy umowa zlecenia. Nie jest takim tytułem umowa o dzieło.

Inaczej natomiast kształtują się kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby dorosłe objęte tytułem do ubezpieczenia społecznego opłacają również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (do 6 roku życia), uczniowie w okresie szkolnym, a także studenci. Również osoby (w tym były małżonek, gdy nie ma innego tytułu) uprawnione do świadczeń alimentacyjnych są objęte takim ubezpieczeniem. Oczywiście po zawarciu małżeństwa małżonek ma obowiązek dbania o dobro rodziny, lecz jego obowiązek z tytułu orzeczonych dla małżonki świadczeń alimentacyjnych wygasa.

Jednakże Pani jako żona osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu będzie nim objęta. Bowiem uzyskuje Pani status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Ten fakt zawarcia małżeństwa i niejako dopisania do ubezpieczenia męża należy zgłosić.

Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego.

Sprawdzenie przez sąd opiekuńczy kwalifikacji osobistych przysposabiającego, a więc jego poziomu umysłowego, moralnego, wyrobienia obywatelskiego, zdolności wychowawczych jest bardzo ważnym elementem w postępowaniu o przysposobienie. Ogólnie można powiedzieć, że są to cechy dające gwarancje należytego troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

W sprawach o przysposobienie sąd bada kwalifikacje moralne, zdrowotne i sytuację materialną przysposabiającego, a w tym celu w szczególności korzysta z opinii ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, poradni zawodowo-wychowawczej lub innej placówki działającej w tym zakresie.

O dotacje starać się może rolnik. Rolnikiem jest osoba wykonująca w najogólniejszym ujęciu prace w rolnictwie. Nie ma przy tym znaczenia czy jest właścicielem czy dzierżawcą, najemcą. Natomiast dopłaty otrzymują rolnicy, którzy są właścicielami nieruchomości rolnej. Jest ona przydzielana w odniesieniu do wielkości nieruchomości w przeliczeniu na jeden hektar i uzależniona od rodzaju produkcji. Dopłaty bezpośrednie otrzymuje bowiem właściciel. Natomiast kredyty są udzielane przez banki nie tylko właścicielom. Warunkiem uzyskania kredytu jest spełnienie wymagań co do zdolności kredytowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Ustrój wspólności majątkowej Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, co do zasady między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bez (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez jednoczesne złożenie oświadczeń woli jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem jednak jest, by tak zawarte małżeństwo podlegało prawu wewnętrznemu kościoła albo (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawn finanse, (...)

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

W jakim wieku można zawrzeć małżeństwo? Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrz małżeństwo, wiek, unieważnienie, ustanie małżeństwa, żona, mąż, młodzież, małoletni

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Każda osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo (w tym cudzoziemiec) jest obowiązana:   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub małżeństwo, cudzoziemcy, (...)

Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie zawarte w obecności duchownego (gdy mężczyzna i unieważnienie małżeństwa, wada oświadczenia woli, małżonkowie, ślub, małżeństwo, (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia  rozwód, pozew rozwodowy, separacja, sąd, małżeństwo, małżonek, koszty

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Czym są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien o przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, wiek, bigamia, (...)

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez jednoczesne złożenie oświadczeń woli jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem jednak jest, by tak zawarte małżeństwo podlegało prawu wewnętrznemu kościoła albo (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawn finanse, (...)

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

W jakim wieku można zawrzeć małżeństwo? Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrz małżeństwo, wiek, unieważnienie, ustanie małżeństwa, żona, mąż, młodzież, małoletni

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Każda osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo (w tym cudzoziemiec) jest obowiązana:   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub małżeństwo, cudzoziemcy, (...)

Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie zawarte w obecności duchownego (gdy mężczyzna i unieważnienie małżeństwa, wada oświadczenia woli, małżonkowie, ślub, małżeństwo, (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia  rozwód, pozew rozwodowy, separacja, sąd, małżeństwo, małżonek, koszty

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Czym są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien o przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, wiek, bigamia, (...)

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska

Należy pamiętać, iż wstąpienie w związek małżeński wiąże się ze zmianami dotyczącymi sfery majątkowej, albowiem pojawia się majątek wspólny małżonków. Jednakże małżonkowie mogą zmieniać ustawowy ustrój za pomocą intercyzy. Czym jest intercyza? małżeństwo, (...)

Rodzina w prawie cywilnym

Rodzina w prawie cywilnym

Prawo rodzinne to dział prawa, zajmujący się stosunkami prawnymi (wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi, majątkowymi i niemajątkowymi), jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie rodziny. Czym zatem jest ta rodzina i kto do niej należy? rodzina, dzieci, małżonkowie, małżeństwo, osoba bliska, (...)

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Zdarza się jednak, że powyższe staje się niewykonalne. Do 1999 r. prawo polskie przewidywało (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

FORUM PRAWNE

Porady prawne