Odprawa dla zwalnianego pracownika

Pytanie:

"Czy pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy liczącym do 20 pracowników przysługuje odprawa z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę na skutek ogłoszenia przez pracodawcę upadłości? Jakie przepisy dokładnie regulują powyższe zagadnienie?"

Odpowiedź prawnika: Odprawa dla zwalnianego pracownika

Uprawnienie pracownika do odprawy reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W szczególności zakres podmiotowy stosowania ustawy określa art. 1.

Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Art. 10 ustawy przewiduje możliwość uzyskania odprawy nawet przez jednego zwalnianego pracownika. Jednakże wymogiem i tak jest zatrudnianie minimum 20 pracowników.

Z uwagi na niezatrudnianie 20 pracowników nie stosuje się tej ustawy do pracodawcy. Zatem pracownikowi nie przysługuje w razie upadłości pracodawcy odprawa. Oczywiście upadłość należy traktować jako przyczynę niedotyczącą pracownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika