Opłaty ustalane przez wspólnotę mieszkaniową

Pytanie:

"Na jakiej podstawie wspólnota mieszkaniowa może ustalać opłatę za możliwość adaptacji korytarza należącego do części wspólnej? Czy istnieją podstawy prawne określające wysokość tejże opłaty? Czy są jakieś inne regulacje, które należy spełnić np. prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowe etc?"

Odpowiedź prawnika: Opłaty ustalane przez wspólnotę mieszkaniową

Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, (np. adaptacji korytarza) korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Podstawą żądania partycypacji w kosztach jest art. 13 ustawy o własności lokali. Wysokość opłaty jest uzależniona od potrzeb. Zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej jest czynnością, na którą zarząd musi uzyskać zgodę wspólnoty. Natomiast dostosowanie pomieszczeń wspólnych do przepisów np. prawa budowlanego nie wymaga zgody wspólnoty. Przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określają wymagania w zakresie przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa drogi ewakuacyjnej etc.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika