Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Pytanie:

Prowadzę pensjonat (wynajem pokoi). Jeden z klientów zostawił na terenie hotelu skuter wraz z dokumentami. Opuścił pensjonat nie rozliczając się za opłaty. Próbowaliśmy się kontaktować z klientem ( właścicielem skutera), aby odebrał go od nas. Wysłaliśmy również pisemnie taka informację i nie uzyskaliśmy do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi. Co w takim przypadku powinniśmy zrobić, czy powinniśmy oddać skuter Policji, czy możemy go trzymać, jako zabezpieczenie zaległego rozliczenia za noclegi?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.9.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Odpowiedzialność gościa pensjonatu przejawiać się może w dwóch formach - odpowiedzialności kontraktowej i odpowiedzialności deliktowej. Pierwsza z nich zachodzić będzie, gdy gość pensjonatu nie wywiąże się ze swych obowiązków wobec właściciela pensjonatu (art. 471 kodeksu cywilnego). Roszczenia właściciela pensjonatu względem gościa będą wynikały z umowy o nocleg lub innych zawartych pomiędzy nimi umów. Przykładowo jeżeli gość pensjonatu nie zapłaci za nocleg lub inne usługi świadczone przez pensjonat, takie jak należność za posiłki, rozmowy telefoniczne, czy korzystanie barku, pralni, „wynajęcie” sejfu. Odpowiedzialność deliktowa natomiast dotyczy szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, na przykład zniszczenie wyposażenia pokoju, wybicie okna, uszkodzenie drzwi, pobrudzenie ścian, kradzież mienia należącego do pensjonatu. W powyższych sytuacjach gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego.

Porady prawne

Zgodnie z art. 850 kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług hotelu lub podobnego zakładu, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych przysługuje utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. Prawo to podlega przepisom o ustawowym prawie zastawu wynajmującego, czyli art. 670 i 671 kodeksu cywilnego. Realizacja prawa zastawu polega na tym, że hotelarz może sprzeciwić się wyniesieniu rzeczy z hotelu i zatrzymać je dopóty, dopóki należności nie zostaną uiszczone lub zabezpieczone w inny sposób. Hotelarz nie może z rzeczy tych korzystać, nie może ich także zatrzymać dla siebie, przejąć wprost na własność. Konieczne jest bowiem uzyskanie tytułu egzekucyjnego (a więc przede wszystkim wygranie sprawy sądowej przeciwko gościowi) i przeprowadzenie egzekucji z tych dóbr (z reguły sprzedaży licytacyjnej). Należy podkreślić, że ustawowe prawo zastawu dotyczy jedynie roszczeń określonych w art. 850. Tak więc, w grę wchodzą obok należności za nocleg, na przykład opłaty za pranie bielizny, posiłki, rozmowy telefoniczne. Nie obejmuje ono natomiast innych należności gościa względem hotelarza, w szczególności roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych (opartych na art. 415 i nast. kodeksu cywilnego). Prawo zastawu przysługuje bez względu na to, czy gość hotelowy jest właścicielem rzeczy, czy tylko jej posiadaczem (np. najemcą czy leasingobiorcą). Należy przyjąć, że prawo to wygasa z chwilą wyniesienia rzeczy z hotelu, bez względu na to w jaki sposób i z jakich przyczyn to nastąpiło (por. Monika Jagielska, Mariusz Jagielski – LexPolonica. Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis - LexPolonica).

Pojawia się tutaj pytanie co to są "rzeczy wniesione do hotelu". Według art. 846 § 2 i 3 k.c. „rzeczą wniesioną” jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu (podobnego zakładu) znajduje się w tym hotelu (podobnym zakładzie) albo znajduje się poza nim, a została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel (podobny zakład) lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. Rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu (podobnego zakładu), została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel (podobny zakład) lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym (por. Gudowski Jacek [w:] Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard - Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1098).

W tym miejscu należy jednak wskazać na przepis art. 846 § 4 k.c., który statuuje, iż pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta umowa przechowania. W związku z powyższym nie będą mogli Państwo skorzystać z ustawowego prawa zastawu na rzeczach wniesionych (art. 850 k.c.).

W tym miejscu pojawia się problem z usunięciem skutera. W zasadzie, gdy pojazd znajduje się na terenie prywatnym (a nie na drodze publicznej), wówczas odholowanie go nie będzie możliwe. Usunięcie pojazdu w trybie administracyjnym określa art. 130a Prawa o ruchu drogowym, który mówi m.in., że pojazd usuwany jest z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Niestety poza drogą publiczną w zasadzie nie można odholować takiego pojazdu. W związku z powyższym, pozostaje Państwu dochodzenie swoich roszczeń na gruncie cywilnym, (np. zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Ponadto możliwe jest w przypadku zastawu rejestrowego stosowanie również innych niż egzekucja (...)

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Możliwość przeniesienia zastawu rejestrowego Istnieje możliwość przeniesienia prawa zastawu rejestrowego, lecz tylko na inny podmiot, który jest uprawniony do zabezpieczania swych wierzytelności zabezpieczeniem w postaci zastawu rejestrowego. Prawo takie przysługuje wierzytelnościom: Skarbu (...)

Na czym polega zastaw skarbowy?

Na czym polega zastaw skarbowy?

Co to jest zastaw skarbowy? Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. Jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on zatem ograniczone prawo rzeczowe o charakterze (...)

Przedmiot zastawu rejestrowego

Przedmiot zastawu rejestrowego

  Co może być przedmiotem zastawu rejestrowego? Zabezpieczenie wierzytelności w postaci zastawu rejestrowego może być ustanowione tylko na ruchomościach oraz na zbywalnych prawach majątkowych. Nie można go ustanowić na statkach morskich wpisanych do rejestru okrętowego. W szczególności (...)

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów

  Gdzie tworzone są rejestry zastawów Rejestry zastawów prowadzone są przy sądach rejonowych (przy wydziałach gospodarczych tych sądów), mających siedziby w miastach wojewódzkich. Oznacza to, że na każde województwo przypada jeden sąd, w którym (...)

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Stan faktyczny Jak zabezpieczyć i egzekwować prawo własności zagranicznego producenta (wewnątrz UE) maszyny, który udziela klientowi polskiemu leasing na okres 1 roku z opcją wykupu. Leasing jest tak skonstruowany, że klient wpłaca pierwszą opłatę w wysokości co najmniej 25 %, a następnie (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

  Zabezpieczenia Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie "widzimiesię" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Nowoczesne sposoby windykacji

Nowoczesne sposoby windykacji

Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych-najczęściej stosowanych i uregulowanych w sposób pełny przez prawo sposobów windykacji zaliczyć można wytoczenie powództwa (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

W przypadku decyzji o zabezpieczeniu mamy do czynienia z konstrukcją uznania administracyjnego – prawo daje organowi możliwość działania przy zaistnieniu określonego stanu faktycznego. W tym przypadku nie oznacza to, iż organ może dowolnie uznać, czy wydać decyzję o zabezpieczeniu, czy (...)

Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  Co to jest zastaw i co jest jego przedmiotem? W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże (...)

Wakacje bez problemów

Wakacje bez problemów

Rozbieżności między ofertą biur podróży a faktycznym standardem usług czy zmiana godzin lotów – takie sygnały wpływają do UOKiK. Przypominamy: w przypadku nieprawidłowości konsument ma prawo złożyć reklamację i domagać się obniżenia ceny. Urząd monitoruje (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Niniejszy artykuł w zakresie najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego. Obowiązki wynajmującego Głównymi obowiązkami wynajmującego jest: wydanie rzeczy, utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Poza tym ponosi on odpowiedzialność (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie normalną pracę w firmie bez samochodu i nie dotyczy to tylko tych przedsiębiorstw, których przedmiot działalności z natury rzeczy (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Roszczenie windykacyjne

Roszczenie windykacyjne

Jakie kroki muszę podjąć, by skutecznie pozbyć się z nieruchomości przedsiębiorcy. Przedsiębiorca posiadał umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. umowa ta zawarta została na czas określony do końca lutego 2007 r.i nie została przedłużona. Kilkukrotnie wysyłane zostały wezwania (...)

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

Zawarłam umowę na wynajęcie domu na cele działalności gospodarczej firmie 1-osobowej T.K. Umowa została zawarta 08.01.2010 r. na czas nieokreślony począwszy od dnia 08.02.2010r z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Dnia 28.04.2010r. najemca zwrócił się do mnie jako właściciela o rozwiązanie (...)

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy jako prawo akcesoryjne (względnie powstaje uprawnienie do wykreślenia zastawu z rejestru)? (...)

Eksmisja firmy z lokalu

Eksmisja firmy z lokalu

Po upływie okresu wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego firma nie odpowiada na żadne formy kontaktu, a lokal który pozostawał do jej dyspozycji jest zamknięty. W jaki sposób można eksmitować firmę z lokalu? Czy konieczny jest wyrok sadu skoro nie jest to lokal mieszkalny a najemcą jest spółka (...)

Prawo zastawu w umowie najmu lokalu

Prawo zastawu w umowie najmu lokalu

Czy wynajmujący może żądać takiej klauzuli w umowie najmu: "wynajmującemu zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu służy prawo zastawu na rzeczach ruchomych będących własnością Najemcy, wniesionych do lokalu"? Czy jest to prawo ustawowe? Czy najemca może, a (...)

Zastaw na rzeczach osobistych

Zastaw na rzeczach osobistych

Od 2005 roku do czerwca 2007 roku moja wnuczka wynajmowała mieszkanie od prywatnego właściciela. Umowa najmu była podpisana do lutego 2007,od marca między nią a właścicielem mieszkania była umowa ustna (miała być spisana umowa pisemna od miesiąca lipca 2007 roku.)Gdy wnuczka nagle ciężko (...)

Zastaw rejestrowy na samochodzie

Zastaw rejestrowy na samochodzie

Trzy lata temu kupiłem auto, które - jak się teraz okazało - było kupione przez poprzedniego właściciela na raty (zastaw sądowy - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym i wydziale komunikacji), ten zaś nic o tym nie wspomniał przy sprzedaży. Samochód odsprzedałem po kilku miesiącach, a nowy (...)

Prawo własności rzeczy ruchomych

Prawo własności rzeczy ruchomych

Czy pozostawiony pod adresem stałego zameldowania (ale w budynku nie będącym moja własnością) komputer i inne przedmioty typu sprzęt AGD i RTV (potwierdzone zakupy FV) należą do dóbr osobistych i jak mogę je odzyskać gdy właściciel budynku odmawia mi wstępu do niego, a ponadto grozi pobiciem? (...)

Wypowiedzenie umowy najmu a rzeczy najemcy

Wypowiedzenie umowy najmu a rzeczy najemcy

Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie opłacał czynszu - zalegał za okres 3 miesięcy. Udało się uzyskać od Najemy pisemne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Został też w tym wypowiedzeniu określony termin, do jakiego Najemca miał przekazać mieszkanie. Najemca nie zamieszkiwał już w (...)

Ustawowe prawo zastawu na ruchomościach najemcy

Ustawowe prawo zastawu na ruchomościach najemcy

Na jakich przedmiotach można zrobić ustawowe prawo zastawu dla zabezpieczenia czynszu? Co nie podlega zajęciu? Jaka jest procedura ustanawiania takiego zastawu? Jak ze strony wynajmującego wygląda realizacja art. 671 pkt. 2 Kodeksu Cywilnego? Ustawowe prawo zastawu przysługuje na rzeczach ruchomych (...)

Zajęcie rzeczy najemcy lokalu

Zajęcie rzeczy najemcy lokalu

Czy wynajmujący dokonując zajęcia mienia i zatrzymując rzeczy należące do wynajmującego odpowiada za ich nienaruszalność, ewentualną kradzież, zniszczenie? Czy wartość zastawionego mienia przez najemcę może przewyższać wielokrotnie kwotę faktycznego zadłużenia? Zastaw na rzeczach (...)

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Czy wygaśnięcia zastawu rejestrowego powoduje wykreślenie go z rejestru zastawów? W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów. Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów powoduje wygaśnięcie zastawu, o ile zastaw (...)

Rekompensata za mienie zabużańskie

Rekompensata za mienie zabużańskie

Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza granicami Państwa Polskiego po 1945 roku, proszę o wskazanie podstawy prawnej? Możliwość otrzymania rekompensat w postaci (...)

Zastaw na rzeczach najemcy lokalu

Zastaw na rzeczach najemcy lokalu

Czy wynajmujący ma prawo do zastawu rzeczy znajdujących się w wynajmowanym lokalu, ale należących do osób trzecich? Jakie przedmioty nie podlegają zastawowi? Wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie (...)

Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy

Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy

Wynajmująca zabezpieczyła tytułem zastawu za niezapłacony czynsz ruchomości, które znajdują się we wcześniej najmowanych pomieszczeniach mieszkalnych, co do których powstała zaległość. Najmującą formalnie (umowa najmu) była moja ex-konkubina, ja byłem wpisany jedynie do umowy z imienia (...)