Problem z towarem zakupionym w USA.

Pytanie:

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano mi że muszą sprawdzić co z moim zamówieniem. I tak nie mam ani pieniędzy, ani towaru. Jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy? Jakie kroki mam podjąć. Proszę o pomoc.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Problem z towarem zakupionym w USA.

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011 r., nr 80, poz. 432, dalej u.p.p.m.), Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r. nr 43 poz. 296, dalej k.p.c.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Zakładamy, że w sprawie nie występuje Pan jak przedsiębiorca a jako konsument. Kluczowe w sprawie jest ustalenie według jakiego prawa rozpatrywać Pana uprawnienia i obowiązku sprzedawcy w świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego. Następnie należy ustalić czy swoich roszczeń (ustalonych na podstawie właściwego prawa) może Pan dochodzić przed polskim sądem. USA znane jest z tego, że niechętnie staje się członkiem międzynarodowych konwencji, które pozwalałoby na zastosowanie prawa obcego w stosunku do swoich obywateli. Tak jest też w przypadku zobowiązań zawartych w obrocie konsumenckim – USA nie jest stroną Konwencji rzymskiej z 1980 roku, która obowiązuje kraje UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Brak jest również dwustronnych umów między Polską a USA w zakresie zastosowania prawa właściwego dla stosunków umownych. W takich sytuacjach stosuje się ogólną zasadę wyboru prawa właściwego – potwierdzona przez przepisy polskiej regulacji u.p.p.m. Wybór prawa powinien być wyraźny i nie budzić wątpliwości. Nie wiemy czy w Pana transakcji załączono osobna umowę czy też obowiązywał regulamin, gdzie wskazano wybór prawa właściwego – należy wskazać, że nie chodzi tutaj o regulamin platformy ebay, który dotyczy umowy korzystania z platformy a nie samej transakcji jakie się przeprowadza z jej wykorzystaniem. W poprzedniej wersji regulacji u.p.p.m. istniał art. 28 umożliwiający przyjęcie, że w przypadku umów zawieranych na aukcjach online zastawanie znajdują przepisy państwa, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy organizującego aukcje. Pozwalało to stosować postanowienia polskich ustaw konsumenckich w przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami spoza UE za pośrednictwem polskich serwisów aukcyjnych. W dniu 16 maja 2011 weszła jednak w życie nowelizacja tej ustawy, która usunęła wskazany przepis art. 28 nie wprowadzając alternatywnych rozwiązań. W Pana przypadku zakładamy jednak, że zakup nie miał miejsce na polskim serwisie aukcyjnym. W przypadku wyboru prawa amerykańskiego lub w przypadku braku wyboru prawa, polskie przepisy przewidują jednak pewną ochronę. Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.p.p.m.:

Porady prawne

1. Poza przypadkami uregulowanymi w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 28, wybór prawa państwa, niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla umowy, która wykazuje ścisły związek z obszarem co najmniej jednego państwa członkowskiego, nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu przepisami prawa polskiego wdrażającymi następujące dyrektywy:

1) dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. WE L 95 z 21.04.1993, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 288);

2)

3) dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE L 171 z 07.07.1999, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 223);

4) dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 321);

5) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66, z późn. zm.).

Powyższy przepis oznacza, że nawet w przypadku właściwości prawa amerykańskiego, może się Pan powołać na przepisy polskie wynikające z polskich regulacji konsumenckich, chyba, że przepisy prawa amerykańskiego będą korzystniejsze. Chodzi przede wszystkim o prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni (aktualnie od 2015 roku jest 14 dni), jednak Pana umowa została zawarta jeszcze pod rządami starych przepisów). Skoro towar nie został dostarczony to ma Pan możliwość skorzystania z takiego uprawnienia. Przypominamy, że w sprawie będą miały zastosowanie przepisy amerykańskie (tak zakładamy po analizie opisu oraz przepisów, mimo że nie znamy wszystkich faktów, np. szczegółów Pana umowy zakupu towaru), natomiast jeżeli nie będą one Panu dawały prawa do odstąpienia oraz zwrotu pieniędzy, będzie Pan mógł powołać się na przepisy polskie, które moją zastosowanie na podstawie art. 30 ust. 1 u.p.p.m. W tym miejscu warto wskazać, że powinien Pan kierować swoje roszczenia wobec sprzedawcy a więc a nie jego pracownika. Kwestia przejęcia przez innego przedsiębiorcę ma znaczenie – w polskim prawie takie przejęcie wiąże się z przejęciem zobowiązań przejmowanego, dlatego też wydaje się, że może Pan kierować swoje roszczenia do przejmującego  jest ot jednak materia prawa amerykańskiego.

Powyższe ustalenie prawa właściwego (oparte na założeniu, jednak prawdopodobnym) – prawa amerykańskiego, do dokonanej przez Pana sprzedaży, nie przesądza, że sprawę będzie można załatwić tylko przez sądami amerykańskimi. Możliwe jest bowiem wszczęcie sprawy przed sądem polskim, który będzie stosował prawo amerykańskie. Kwestie te regulują przepisy k.p.c. w rozdziale o jurysdykcji krajowej. Zasadę wyraża art. 1103 k.p.c., zgodnie z którym:

Sprawy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Istnieje jednak przepis szczególny, art. 1103 z ind. 6 § 1 k.p.c., zgodnie z którym:

§ 1. Sprawy wynikające z umów, jeżeli powodem jest konsument, należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy konsument ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej podjął czynności niezbędne do zawarcia umowy.

Jak wskazujemy wyżej, zakładamy, że w sprawie nie występuje Pan jak przedsiębiorca a jako konsument, dlatego też możliwe jest pozwanie sprzedawcy przed sądem polskim. Jak wskazujemy jednak wyżej, pozew będzie musiał być sformułowany w oparciu o przepisy amerykańskie a nie polskie. Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Na czym polega "rozporządzanie towarem jak właściciel"? Nowa ustawa o VAT wprowadziła z dniem 1 maja 2004 r. do polskiego systemu prawnego pojęcie „rozporządzania towarem jak właściciel”. Występuje ono zarówno przy definiowaniu dostawy towarów, jak również przy (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek (...)

Monitorowanie jakości paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców. Jaki dokument (...)

Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

  Jakie zakupy przedświąteczne się szykują?Tydzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy to nie tylko Wielki Tydzień, ale także okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W tej kwestii nic się nie zmienia i nawet panujący od dłuższego czasu kryzys gospodarczy nie wpływa (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT):      w (...)

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Jaki jest cel proponowanych przepisów?  Sejm RP pracuje nad rządowym projektem ustawy o rynku mocy, przygotowanym przez Ministra Energii.  Głównym celem proponowanych przepisów jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu (...)

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

Jakie nowe przepisy dotyczą zabezpieczenia społecznego?Z dniem 1 marca 2009 roku wchodzą w życie:Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku;Porozumienie w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu (...)

FATCA uderzy w nasze portfele? Kolejna kontrowersyjna ustawa

FATCA uderzy w nasze portfele? Kolejna kontrowersyjna ustawa

Amerykańskie przepisy podatkowe wejdą w życie w styczniu 2013 roku. Groźne jest to, że będą dotyczyć również obywateli innych krajów. Tzw. FATCA nakłada na zagraniczne banki oraz instytucje finansowe obowiązek informowania amerykańskiego fiskusa o rachunkach, które posiadają (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych (...)

Co dalej z Guantánamo?

Co dalej z Guantánamo?

Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję prezydenta USA Baracka Obamy o zamknięciu więzienia w bazie wojskowej w Guantanamo. Podczas debaty w Parlamencie, przedstawiciele Rady UE oraz Komisji podkreślali, iż jest to powrót na drogę poszanowania praw człowieka, prawa międzynarodowego (...)

Parlament zadowolony z decyzji o zamknięciu Guantánamo

Parlament zadowolony z decyzji o zamknięciu Guantánamo

Parlament Europejski z dużym zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta USA, Baracka Obamy o zamknięciu więzienia w Zatoce Guantanamo. W rezolucji w sprawie powrotu i przesiedlenia więźniów z Guantanamo posłowie podkreślili, że jest to świadectwem ważnej zmiany polityki USA w kierunku poszanowania (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie (...)

Korzystniejsza emerytura polska, czy amerykańska?

Korzystniejsza emerytura polska, czy amerykańska?

Sąd Najwyższy zinterpretował przepisy polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym, ustalając znaczenie pojęcia „korzystniejsza wysokość emerytury”. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 23 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu (...)

Dropshipping - prawa konsumenta

Dropshipping - prawa konsumenta

Konsumencie, sprawdź, od kogo kupujesz przez internet i jakie przysługują ci prawa „Prosto od zagranicznego producenta, tanio”. „Nasi sprzedawcy z Azji”. „Klient jest importerem towaru”. Zanim skorzystasz z oferty sklepu internetowego, zachęcającego w ten (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pytanie dotyczące prowadzenia jednej ze stron. Strona ma charakter erotyczny. Mechanizm działania strony jest nieco skomplikowany mianowicie filmy i zdjęcia (erotyczne) pobierane są automatycznie przez program z binarnych grup dyskusyjnych, zdjęcia postowane na binarnych grupach (...)

Prezes UOKiK nałożył 115 mln zł kary na Biedronkę

Prezes UOKiK nałożył 115 mln zł kary na Biedronkę

Cena w kasie wyższa niż umieszczona na półce lub brak informacji o cenie produktu - w ten sposób przez kilka lat Biedronka naruszała prawa konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Jak ze strony VAT będzie to opodatkowane? Czy ma znaczenie, czy nabywca usługi podał swój numer (...)

Import odzieży markowej z USA

Import odzieży markowej z USA

Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze nigdzie nie mogę się dowiedzieć (...)

Zakup z USA przez Internet

Zakup z USA przez Internet

Firma polska kupiła z USA "książkę" specjalistyczną w formie pdf - przesłana została mailem. "Książka" służyć będzie celom firmowym. Na dokumencie potwierdzającym zakup wydrukowanym komputerowo (...)

Odpowiedzialność za zaginioną przesyłkę

Odpowiedzialność za zaginioną przesyłkę

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej i umowy handlowej (dealerskiej) na podstawie wcześniej składanych zamówień otrzymuję zamawiany u dostawcy towar kurierem (UPS). Umowę ramową z kurierem, (...)

Druga żona a obowiązek alimentacyjny

Druga żona a obowiązek alimentacyjny

Przebywam w USA od 17 lat, gdzie rozwiodłem się i płacę alimenty na dzieci mieszkające w USA z moją pierwszą Żoną. Siedem lat temu ożeniłem się ponownie z Polką. Gdybyśmy razem wyjechali (...)

Rozporządzenie udziałem w spadku

Rozporządzenie udziałem w spadku

Ja jestem naturalizowanym obywatelem amerykańskim urodzonym w Polsce i zamieszkałym w Polsce przez 34 lata. Ostatnio zmarła moja matka nie zostawiając testamentu, tak że na podstawie ustawy powinienem (...)

Założenie sp. z o.o. przez amerykańską spółkę LLC

Założenie sp. z o.o. przez amerykańską spółkę LLC

Czy jednoosobowa spółka handlowa (z USA) może być założycielem i jedynym udziałowcem sp. z o.o. w Polsce? Dodaję, iż spółka ma formę LLC czyli odpowiednika naszej spółki z o.o. Podniesiony (...)

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Prowadzę działalność gospodarczą. Dosyć często kupuję oprogramowanie czy szablony graficzne przez Internet płacąc kartą kredytową, w krajach UE, USA jak i innych (np. Korea). Produkty te nie (...)

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zmarła osoba mająca podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Postępowanie spadkowe przeprowadzono w USA. Czy takie postanowienie o nabyciu spadku będzie ważne przed sądem polskim? Czy sąd (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ślub z obywatelem Turcji

ślub z obywatelem Turcji Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie ten sam problem i próbuje (...)

Alimenty od babki przebywającej w USA

Alimenty od babki przebywającej w USA Potrzebuję porady w następującej sprawie: mam 17 letnią córkę. Jjej ojciec (nie jesteśmy razem) od ponad 8 lat nie płaci alimentów (mam wyrok - do niedawna (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Matka walczy o odzyskanie dziecka z USA

Matka walczy o odzyskanie dziecka z USA Witam, Potrzebuję pomocy w opisanej poniżej sprawie. Otóż od grudnia 2008r jestem żoną obywatela USA. W 2009 w Polsce urodziło nam się dziecko, które dostało (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Porady prawne