Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Pytanie:

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, choć tego słowa w nagłówku nie ma. Cena umowna towaru wynosi 1.950,00 zł + odsetki. Razem wynosi to 2.350,00 zł. Mama sądziła, że jest to kwota 230,00 zł rozłożona na 20 rat, a nie 2.350,00 zł na 20 rat. Nie odstąpiła od umowy w ciągu 10 dni, choć było to zawarte w umowie i nie odebrała też przesyłki (bo nie wiedziała i myślała, że jak nie odbierze przesyłki to nie będzie musiała spłacać rat). Wysyłaliśmy pismo do banku z prośbą o rozwiązanie umowy, lecz bank się nie zgodził, a po odbiór przesyłki zalecił udać się do innego miasta. Firma Z. napisała, że mama została poinformowana o wpłacie i nie widzi problemu. My jednak go mamy, bo wydatek 116,00 zł miesięcznie przez 20 miesięcy dla rencistki to duża kwota. Wniosek będący jednocześnie umową ma wiele niedozwolonych klauzul z § 385 KC jak np. art. 385 pkt.12) pomimo, że mama nie odebrała przesyłki umowa kredytowa dalej obowiązuje wg banku obie strony i przysyła ponaglenia do zapłaty, które spłacamy nie posiadając przedmiotu umowy. Powołując się na art. 385 pkt.14) w umowie brak uprawnień odstąpienia od umowy ze strony mamy z innych przyczyn niż termin 10 dniowy od chwili zawarcia umowy. Czy brak zapisu o uprawnieniu do rozwiązania umowy ze strony mamy z jednej strony, a podanie 7 punktów możliwości wypowiedzenia umowy ze strony banku jest podstawą do unieważnienia umowy i czy brak odbioru przesyłki będącej przedmiotem kredytowanym nie powinien być podstawą do rozwiązania umowy (art. 385 pkt. 22)? W jaki sposób mogę rozwiązać umowę i odzyskać wpłacone raty?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Zawarta umowa należy do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Podlega pod szczególny reżim prawny pozwalający na odstąpienie od umowy w terminie 10 dniowym, bez podania przyczyn. Warunkiem rozpoczęcia biegu terminu jest złożenie oświadczenia na piśmie o 10 dniowym terminie odstąpienia. Z treści pytania wynika, iż Pani matka została prawidłowo poinformowana o prawie odstąpienia. Upływ terminu powoduje, że odstąpienie po tym czasie jest, niestety, bezskuteczne. Przedsiębiorstwo przesyłając towar spełniło świadczenie. Odmowa jego przyjęcia nie może być podstawą do odstąpienia. Postępując tak, Pani znalazła się w zwłoce, a wg art. 455 miejscem spełnienia świadczenia niepieniężnego jest w tej sytuacji siedziba przedsiębiorstwa. Aby odebrać towar musi się Pani po niego udać do miasta wskazanego przez przedsiębiorstwo.

Porady prawne

Nie jest Pani związana wyliczonymi w art. 385 niedozwolonymi wzorcami umownym. W artykule tym nie są zawarte wszystkie niedozwolone wzorce umowne. Wszelkie postanowienia umowne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające Pani interesy, jednostronnie narzucone Pani przez przedsiębiorcę nie wiążą Pani o ile nie dotyczą głównego przedmiotu świadczenia (ceny, wynagrodzenia itp.). O tym, które postanowienia są niedozwolone rozstrzyga sąd, ale obok wymienionych w art. 385 przykładowych zabronionych wzorców umownych, istnieje lista uznanych przez sąd niedozwolonych wzorców i na podanej tu stronie, może Pani prześledzić, które ewentualnie postanowienia umowne są sprzeczne z prawem: http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/niedozwolone_klauzule/

Ponadto Pani matka zawarła umowę o kredyt konsumencki. Umowa ta powinna zawierać następujące informacje:                                                                                                                                                            

 1. imię, nazwisko konsumenta i jego adres oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy, a gdy kredytodawcą jest osoba prawna - także określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy, i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca został wpisany,                                                                                          

 2. wysokość kredytu,                                                                                                                                         

 3. zasady i terminy spłaty kredytu,                                                                                                                       

 4. roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany,                                                                                     

 5. opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, zwaną dalej „opłatą przygotowawczą”, będące elementem całkowitego kosztu kredytu, oraz warunki ich zmiany,                                                                                                         

 6. informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, o których mowa w art. 7 ust.

  1 i 2,                                                                                                                                              

 7. sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego tytułu,              

 8. informację o pozostałych kosztach, do których zapłaty zobowiązany jest konsument w związku z zawartą umową,   

 9. informację o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest konsument,   

 10. informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,                              

 11. informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta, o którym mowa w art. 11,                                                                                                                                 

 12. informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu,                                  

 13. informację o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunki jej zmiany, a także informację o innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy, w tym o kosztach upomnień lub wezwań do zapłaty, kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kto zawiera umowę o kredyt konsumencki i czego ona dotyczy?   Ustawa ta reguluje zasady udzielania kredytu konsumentom, czyli osobom fizycznym, które zawierają umowy z przedsiębiorcami w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Drugą stroną umowy są przedsiębiorcy, którzy podlegają tej ustawie tylko wówczas, gdy kredyt jest udzielany w zakresie (...)

Jakie odsetki i opłaty może pobierać osoba prowadząca lombard - opinia prawna

Jakie odsetki i opłaty może pobierać osoba prowadząca lombard - opinia prawna

Stan faktyczny W jaki sposób osoba prowadząca lombard może, zgodnie z nowowchodzącymi przepisami tak zwanej ustawy antylichwiarskiej, pobierać wyższe odsetki od udzielanych kredytów, ażeby nie zostało to odebrane jako jej obejście? Jakie można stosować inne dodatkowe opłaty?  Opinia prawna  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie (...)

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Dnia 12 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca umów o kredyty konsumenckie. Termin transpozycji (implementacji) tej dyrektywy do porządku krajowego upływa 12 maja 2010 r. Jeśli w tym czasie państwo członkowskie nie dostosuje doń swych przepisów, obywatele będą mogli powołać się bezpośrednio na regulacje dyrektywy (o ile zostaną spełnione warunki bezpośredniej (...)

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

Czego dotyczą przyjęte przepisy? Nowe przepisy stanowią kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Mają one przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta - zarówno na rynku kredytów konsumenckich, jak i kredytów związanych z nieruchomościami (...)

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Czego dotyczy nowa ustawa? 20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odsetek maksymalnych. Ponadto modyfikuje zasady udzielania kredytów konsumenckich. Nowe przepisy stosuje się tylko do czynności prawnych (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, w których sprawdza, czy prawidłowo rozliczają się (...)

Zmniejszą się koszty kredytów konsumencki – tzw. ustawa antylichwiarska

Zmniejszą się koszty kredytów konsumencki – tzw. ustawa antylichwiarska

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o nadzorze finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 poz. 1357) Powyższa ustawa nowelizuje m. in. ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym (tzw. ustawę antylichwiarską) oraz ustawę o kredycie konsumencki. Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami. Kredyt hipoteczny udzielany będzie tylko w walucie, w której konsument uzyskuje większość dochodów. To pierwsza ustawa, która kompleksowo reguluje reklamę, oferowanie, zawieranie i wykonywanie umów o kredyt hipoteczny. Czego dotyczy nowa ustawa o kredycie hipotecznym? 22 (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

Korzystałeś z chwilówki i spłaciłeś ją przed czasem? Zaciągnąłeś kredyt konsumencki na zakup sprzętu AGD i uregulowałeś go przed zakończeniem umowy? Zweryfikuj, czy otrzymałeś proporcjonalny liniowo zwrot pobranych opłat i prowizji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał uzupełniające stanowisko ws. wcześniejszej spłaty pożyczek i kredytu konsumenckiego do orzeczenia (...)

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Zapadł ważny wyrok dla posiadaczy kredytów konsumenckich. Gdy wcześniej spłacimy pożyczkę, bank musi nam oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z niedawnym wyrokiem kredytodawcy muszą rozliczyć się m.in. z: prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Prezes UOKiK wraz z Rzecznikiem Finansowym (...)

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Według stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r. w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłatykredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru (...)

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej, które mocno ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich. Teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe – policz koszty, zanim podpiszesz umowę. Uważaj również na opłaty pobierane przy odraczaniu spłaty pożyczki. ##baner## Koniec (...)

Dwa tygodnie na rezygnację z kredytu

Dwa tygodnie na rezygnację z kredytu

To o cztery dni więcej niż teraz. Za to zapłacimy odsetki za okres, w którym korzystaliśmy z pożyczki. Rząd szykuje zmiany w ustawie o kredytach konsumenckich udzielanych przez wszystkie instytucje finansowe, w tym m.in. SKOK-i, parabanki oraz osoby fizyczne, które w ramach swojej działalności pożyczają pieniądze. Nowela podniesie kwotę kredytu, która ma być objęta (...)

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Kiedy leasing został uregulowany w polskim prawie?  Umowę leasingu reguluje Tytuł XVII1 Kodeksu cywilnego. Tytuł ten został dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r., zmieniającej Kodeks cywilny z dniem 9 grudnia 2000 r. Od dnia 9 grudnia 2000 r. leasing funkcjonuje więc w polskim prawie cywilnym jako umowa nazwana. Do tego czasu był tzw. umową nienazwaną, a (...)

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Jeśli Twój kontrahent okazał się być nierzetelny możesz ustrzec innych na przyszłość – możesz skorzystać z usług biura informacji gospodarczej (dalej: biuro), zajmującego się udostępnianiem takich właśnie informacji. Udostępnianie informacji gospodarczej polega na przekazywaniu przez przedsiębiorcę informacji gospodarczych do biura oraz ujawnianie tych informacji przez (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych posiadacza rachunku. Na jakie cele można (...)

Kredyty konsumenckie będą

Kredyty konsumenckie będą "przejrzyste"

Reklamy nie zatają całkowitego kosztu kredytu, klienci przed podpisaniem umowy otrzymają pełną informację o pożyczce, czas na odstąpienie od umowy będzie dłuższy, a maksymalna kwota kredytu konsumenckiego zostanie znacznie podniesiona. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o kredycie konsumenckim - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dokument (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również w formie elektronicznej – m.in. przez bankowość elektroniczną. Pamiętaj, że wniosek (...)

Zmiany w kredytach, o których musisz wiedzieć

Zmiany w kredytach, o których musisz wiedzieć

Nowe prawo daje nam więcej czasu na rezygnację z pożyczki. W zamian zapłacimy odsetki za okres, w którym korzystaliśmy z pieniędzy. Od 18 grudnia obowiązuje nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim. – To każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. gotówkowy. Mamy z nim do czynienia również przy zakupach na raty (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Czego dotyczy ustawa o kredycie hipotecznym? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE (...)

Brak opłat za rezygnację z kredytu konsumenckiego

Brak opłat za rezygnację z kredytu konsumenckiego

Jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt konsumencki, to możemy z niego zrezygnować, nie narażając się na utrudnienia ani konsekwencje finansowe. Decydując się na kredyt konsumencki przy zakupie towarów lub usług na raty, zawieramy najczęściej dwie umowy. Jedną ze sprzedawcą, drugą z instytucją kredytującą nasz zakup. W ramach porozumienia o współpracy pieniądze są przekazywane bezpośrednio (...)

Bank musi oddać klientom prowizje

Bank musi oddać klientom prowizje

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Finansowego w sprawie rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytu.  Po kilkuletniej batalii sądowej, kredytobiorcy, którzy spłacili kredyt przed terminem, doczekają się zwrotu części prowizji naliczonej wcześniej przez Alior Bank. To efekt skargi nadzwyczajnej skierowanej przez Rzecznika Finansowego. Rozstrzygnięcie to (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku zasądzającego kwotę wynikającą ze zobowiązania wekslowego. Wyrok Sądu Okręgowego został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. ##baner## Czego dotyczy sprawa? Zaskarżonym wyrokiem (...)

Jakimi kosztami może być obciążony kredyt konsumencki?

Jakimi kosztami może być obciążony kredyt konsumencki?

Obowiązujący od 20 lutego tego roku art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim (dalej: ustawa) ogranicza koszty, jakimi można obciążać konsumentów w związku z zawarciem umowy o kredyt konsumencki (dalej: umowa) do 5 proc. wysokości udzielonego kredytu (patrz: ramka). Uregulowanie to wzbudza wątpliwości interpretacyjne.   (...)W konsekwencji należałoby skłaniać się do stwierdzenia, (...)

Internetowe pożyczki często

Internetowe pożyczki często "poza prawem"

Pożyczka przez telefon, sms czy internet jest szybka, wygodna i „bezproblemowa" - nie znaczy to, że zawsze zgodna z prawem i korzystna dla klienta. Sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wziął pod lupę 24 losowo wybrane serwisy internetowe, oferujące ekspresową gotówkę. Przedsiębiorców wybrano wpisując do wyszukiwarki popularne (...)

Zapłacisz odsetki za rezygnację z kredytu

Zapłacisz odsetki za rezygnację z kredytu

Klient odstępujący od umowy zapłaci odsetki za czas, w którym mógł korzystać z pożyczonych pieniędzy. Oznacza to, że jeśli korzystamy z kapitału np. przez siedem dni i po siedmiu dniach odstąpimy od umowy, to za ten okres zapłacimy odsetki – pisze Gazeta Prawna. Teraz przepisy są korzystniejsze dla konsumenta, ponieważ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (...)

Jak poradzić sobie z umową o kredyt konsumencki?

Jak poradzić sobie z umową o kredyt konsumencki?

Konsument ma nikłe szanse na ocenę realnych skutków umowy na podstawie przeregulowanej umowy o kredyt konsumencki   (...)Wspólnotowe unormowania mówią o prawie konsumenta do "otrzymywania stosownej informacji (adequate information) o warunkach i kosztach kredytu oraz o swoich zobowiązaniach". W mojej ocenie informacja jest wtedy stosowna i adekwatna, gdy pomaga coś zrozumieć. Ułatwia (...)

Wyroki SN w sprawach kredytów frankowych

Wyroki SN w sprawach kredytów frankowych

Niedawno Sąd Najwyższy rozpatrzył 3 sprawy dotyczące tzw. kredytów frankowych. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich wywiedzioną od nakazu zapłaty w sprawie dotyczącej tzw. kredytów frankowych Dnia 6 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, że nie możemy wykluczyć majątkowego charakteru praw korporacyjnych. Prawa i obowiązki związane (...)

Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

Projekty przyjęte przez Radę Ministrów Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty Polskiego Ładu, które zostały już przyjęte przez Radę Ministrów. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego oraz (...)

Ustawowe wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe

Poradnik UOKiK Konsumencie, masz kredyt i straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu? Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i konsumenckiego nawet na trzy miesiące. Jeśli spełniasz kryteria wskazane poniżej, złóż wniosek w swoim banku – koniecznie upewnij się, że zawieszenie (...)

Raport nt. parabanków. Tak reklamują się w Polsce

Raport nt. parabanków. Tak reklamują się w Polsce

Najtańsi na rynku. Bez zgody współmałżonka. Ekspresowa wypłata. Minimum formalności - takim hasłem jeden z parabanków zachęcał do pożyczania pieniędzy. Jak pokazuje analiza UOKiK, reklamy tych instytucji nie zawsze są wiarygodne. Urząd sprawdził 37 przedsiębiorców. Dwie trzecie skontrolowanych wzbudziło zastrzeżenia - informuje UOKiK w swoim raporcie. Od stycznia do kwietnia 2013 (...)

Reklamy parabanków łamią prawo?

Reklamy parabanków łamią prawo?

Najtańsi na rynku. Bez zgody współmałżonka. Ekspresowa wypłata. Minimum formalności – takim hasłem jeden z parabanków zachęcał do pożyczania pieniędzy. Jak pokazuje analiza UOKiK, reklamy tych instytucji nie zawsze są wiarygodne. Urząd sprawdził 37 przedsiębiorców. Dwie trzecie skontrolowanych wzbudziło zastrzeżenia. Od stycznia do kwietnia 2013 roku Prezes (...)

Świąteczne pożyczki. UOKiK pisze, na co uważać

Świąteczne pożyczki. UOKiK pisze, na co uważać

W ramach bezpłatnej infolinii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - obsługującej kampanię społeczną Sprawdź, zanim podpiszesz - ok. 25 proc. z 3900 telefonów odebranych od początku listopada 2012 r. do połowy marca 2013 r. dotyczyło opłat pobieranych przed podpisaniem umowy pożyczkowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i UKNF przestrzegają, by szczególną uwagę zwracać na (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających; dopłaty z budżetu państwa (...)

Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

Przedawnienie roszczeń a wpis do BIG

Instytucja przedawnienia została uregulowana w art. 117 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca wprost wskazuje, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Instytucja ta ma na celu motywować uprawnionego do możliwie szybkiego dochodzenia swoich praw. Stan niepewności (...)

Najczęstsze problemy konsumentów

Najczęstsze problemy konsumentów

W 2013 roku rzecznicy konsumentów udzielili ponad 443 tysięcy porad. Przeszło 77 tysięcy dotyczyło zakupu odzieży i obuwia. Konsumenci mieli też sporo problemów z usługami telekomunikacyjnymi, finansowymi dostawą energii oraz zakupem sprzętu RTV i AGD. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W ramach sieci (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Przedsiębiorca pożyczkowy udziela darmowej pożyczki konsumentowi; konsument zobowiązany jest do spłaty takiej samej kwoty jaką pożyczył i nie ponosi jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych (...)

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Przedsiębiorca, prowadzi biuro pośrednictwa kredytowego. Ma podpisaną umowę z bankiem, że w zamian za sporządzenie umowy kredytowej bank płaci pośrednikowi określone wynagrodzenie. Jednak pośrednik, (...)

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie (...)

Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Art. 36. ust. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania (w czasie obowiązywania kredytu) będącej wynikiem (...)

Opłata za przechowanie w lombardzie

Opłata za przechowanie w lombardzie

Prowadzę działalność lombardową polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw. W wyniku wejścia ustawy antylichwiarskiej wiele lombardów stosuje teraz jako dodatkowe źródło przychodów opłatę (...)

Wymogi dla udzielania pożyczek w ramach firmy

Wymogi dla udzielania pożyczek w ramach firmy

Prowadzę działalność gospodarczą (ubezpieczeniową), posiadam pewną kwotę, chciałbym udzielać pożyczek gotówkowych, czy trzeba to gdzieś zgłosić, czy może to być prowadzone poza działalnością (...)

Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

W zeszłym roku wysłałem pocztą elektroniczną wniosek, w którym były zawarte wszystkie niezbędne dane, z rezygnacją na dalsze świadczenie usługi abonamentowej przez operatora sieci komórkowej (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Podział hipoteki

Podział hipoteki

Spółdzielnia mieszkaniowa jest mi winna zwrot wkładu mieszkaniowego. NIE jestem członkiem tej spółdzielni, ponieważ wraz z wypowiedzeniem umowy na budowę mieszkania przestałam być członkiem (...)

Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

Rodzice darują synowi mieszkanie o wartości 300 tys. zł. Następnie syn kupuje sobie nowe mieszkanie, zaciągając na ten cel kredyt w wysokości równoważnej wartości darowanego mieszkania, czyli (...)

Spłata kredytu przez spadkobierców

Spłata kredytu przez spadkobierców

Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Po roku od śmierci odbyło się postępowanie spadkowe, w wyniku którego razem z bratem nabyliśmy prawa do spadku po połowie. Miesiąc temu zgłosiła się do mnie (...)

Prośba o zmianę spłaty zadłużenia

Prośba o zmianę spłaty zadłużenia

Jestem zadłużona w banku rozpoczęło się postępowanie komornicze, zadłużenie polega na zadłużeniu konta debetowego, sprawa jest z 2009 r. chciałabym rozpocząć systematyczne spłacanie, nie (...)

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Witam, moja żona dostawa w spadku przed naszym ślubem mieszkanie. Razem wzięliśmy kredyt na remont mieszkania. Obecnie jesteśmy na etapie złożenia wniosku o rozwód. Ja w tym mieszkaniu, w ogóle (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych (...)

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Moim podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej, który faktycznie wykonuję, jest (...)

Kontrola UOKiK

Kontrola UOKiK

Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się (...)

Koszty publikacji w rejestrze UOKiK

Koszty publikacji w rejestrze UOKiK

Z tego co się orientuję przedsiębiorca przegrywający sprawę o uznanie wzorca umownego za niedozwolony zobowiązany jest do poniesienia m.in. kosztu publikacji klauzuli w rejestrze prowadzonym przez (...)

Skarga na Prezesa UOKiK

Skarga na Prezesa UOKiK

Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwej w sprawach ochrony (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów? Dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnieniabezpieczeństwa (...)

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa a czyn nieuczciwej konkurencji

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa a czyn nieuczciwej konkurencji

Czy czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnianie przez pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa, w którym był zatrudniony? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem (...)

Metki odzieżowe

Metki odzieżowe

Witam. Mam może trochę nietypowe pytanie ale myślę że znajdę odpowiedź. Mianowicie zastanawiam się jak od strony prawnej wygląda sytuacji gdy przeszyjemy/zamienimy metkę producenta ubrania na (...)

Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą przeznaczonych w miejscowym (...)

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest (...)

FORUM PRAWNE

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Kredyt konsumencki - czym to sie je?

Kredyt konsumencki - czym to sie je? Ustawa o kredycie konsumenckim podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego dnia 18 grudnia 2011 roku, wprowadziło nowe regulacje ułatwiające zaciągnięcie (...)

Zamkniecie konta bieżącego A kredyt gotowkowy

Zamkniecie konta bieżącego A kredyt gotowkowy Witam Mam konto bieżące w bzwbk oraz kredyt konsumencki. Najpierw było konto później kredyt. Konto jest w umowie kredytowej jako to na które będą (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta na czas określony, od daty do daty. Niestety nie zawiera zapisu o możliwości wypowiedzenia, czy i na (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Umowa przedwstępna-kto ma rację?

Umowa przedwstępna-kto ma rację? W październiku 2015 mama chciała kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny za pośrednictwem tego samego biura, z którym współpracowała przy sprzedaży naszego starego. (...)

Alimenty-ojciec pracuje na czarno!

Alimenty-ojciec pracuje na czarno! Witam Co mam zrobić, jestem w trakcie sprawy o alimenty na moje dziecko, mój były mąż pracuje na czarno i jak moge to udowodnić bo w sądzie wychodzi na to , że (...)

czy ktoś miał stycznosc z windykacja idea money

czy ktoś miał stycznosc z windykacja idea money Witam bardzo serdecznie chciała bym dowiedzieć się o procedurach idea money i dowiedzieć się czy maja jakieś prawa do bezpodstawnej rozmowy telefonicznej (...)

Rozwód a kredyt hipoteczny

Rozwód a kredyt hipoteczny Nie wiem jak sobie poradzic z zaistnialym problemem Jestem po rozwodzie ok 2 lat. Rozstalismy sie w 15 min bez orzeczeniu o winie. posiadamy mieszkanie obciazone kredytem hipotecznym. (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Jak odzyskac dług od osby prywatnej?

Jak odzyskac dług od osby prywatnej? Mam pytanie. 1,5 roku temy sprzedałem kiosk handlowy facetowi, który przepił go po 1/2 roku ale to jakby nie mój proble, chodzi o to ,że nie oddał mi wszystkich (...)

Rozwiązanie umowy o pracę i naruszenie prac pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę i naruszenie prac pracownika Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony (obowiązuje mnie 3 miesięczny okres wypowiedzenia). Znalazłam nową pracę i chciałam (...)

Prawo do mieszkania po podziale majątku i kredyt hipoteczny

Prawo do mieszkania po podziale majątku i kredyt hipoteczny Mam następujący problem. Podczas trwania małżeństwa kupiliśmy z moją byłą żoną mieszkanie spółdzielcze własnosciowe należące (...)

Zaciągnięty kredyt dla kogoś z rodziny.

Zaciągnięty kredyt dla kogoś z rodziny. Witam serdecznie. Postaram się opisać problem jak najjaśniej. Otóż mój tato podpisał kredyt dla mojego wujka. Wujek wmówił mu, że po kilku miesiącach (...)

problemy po spłacie zadłużenia

problemy po spłacie zadłużenia Witam serdecznie mam taki problem mianowicie w czerwcu 2013 roku zawałem umowę o kredyt z bankiem meritum i wszystko było dobrze aż do momentu kiedy w lutym 2014 roku (...)

Dłużnik Rzeczowy | Windykacja nieruchomości | Zbycie nieruchomości | Upadłość konsume

Dłużnik Rzeczowy | Windykacja nieruchomości | Zbycie nieruchomości | Upadłość konsume Witam serdecznie Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w dość skomplikowanym przypadku jakim jestem. Moi rodzice (...)

Porady prawne