Sprzedaż nieruchomości i pozwolenia na budowę

Pytanie:

"Podmiot gospodarczy (np. sp. z o.o.) uzyskał pozwolenie na budowę nowej hali np. remontowo-produkcyjnej. Czy istnieje możliwość sprzedaży tego prawa (koszty pozwoleń, uzgodnień, prac projektowych itd.) i "przepisania" owego pozwolenia na inny podmiot gospodarczy. Oczywiście prawo do dysponowania gruntem zostałoby również "przekazane / przepisane". Czy jest to związane z dodatkowymi opłatami?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż nieruchomości i pozwolenia na budowę

Istnieje możliwość przeniesienia ostatecznej decyzji pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 40 prawa budowlanego, organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę możliwe jest tylko wtedy, gdy osoba na którą ma być przeniesiona decyzja posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. w razie przeniesienia własności). Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokości 76 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika