Stan prawny spółki z o.o.

Pytanie:

Od chwili założenia w 1989 jednoosobowej spółki z o.o. jestem jej jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Kapitał spółki wynosi obecnie 1000 zł. (w chwili zakładania było to 10 milionów ówczesnych złotych i było to 10 razy więcej niż wymagany wtedy minimalny kapitał spółki z o.o.), co stanowi obecnie, niestety, 1/50 część minimalnego kapitału spółki z o.o. Ja w spółce nie jestem zatrudniony i nie pobieram żadnego wynagrodzenia. Natomiast świadczę na rzecz spółki pracę. W spółce zatrudnione są dwie osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych. Spółka działa w branży informatycznej i automatyki przemysłowej. Osoby zatrudnione na stałe, np. na politechnice opracowują w oparciu o umowę o dzieło programy komputerowe oraz systemy automatyki przemysłowej. Część programów komputerowych opracowałem osobiście. Wdrożenia programów oraz systemów automatyki u naszych klientów są realizowane również w oparciu o umowy o dzieło. Od 1990 prowadzę również działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Przedmiotem tej działalności jest działalność edukacyjna z zakresu techniki komputerowej. Obecnie została poszerzona o szkolenia dla biznesu. Firma na stałe zatrudnia trzy osoby oraz współpracuje z grupą ok. 70 wykładowców i trenerów zatrudnianych w oparciu o umowy - zlecenia. Mając świadomość konieczności i oczywiście chęć doprowadzenia spółki z o.o. do stanu zgodnego z obecnie obowiązującym stanem prawnym, zamierzam podwyższyć kapitał spółki do 50 tys. zł. oraz przekształcić spółkę jednoosobową w spółkę wieloosobową przez objęcie po 5% udziałów w kapitale spółki przez dwóch wieloletnich pracowników zatrudnionych w firmie edukacyjnej, którą prowadzę jako osoba fizyczna. Pracownicy otrzymaliby odpowiednie premie, które wnieśliby jako udziały do spółki. Chcę też przenieść siedzibę spółki do, stanowiącego moją i mojej Żony własność na zasadzie wspólności majątkowej, niewielkiego budynku o bardzo dobrej lokalizacji, który przez ostatnie 6 lat wynajmowaliśmy innej firmie, a który obecnie od kilku miesięcy jest pusty. Czy jako kapitał spółki można wnieść prawa autorskie opracowanych przeze mnie programów komputerowych, prawa autorskie opracowanych przeze inne osoby, w oparciu o umowę o dzieło, programów komputerowych, mój dziesięcioletni samochód marki ESPERO, który posiadam i który nie stanowi majątku trwałego firmy prowadzonej przeze mnie jako osoba fizyczna? Samochodem tym w spółce jeździliby pracownicy. W firmie prowadzonej przeze mnie jako osoba fizyczna posiadam inny samochód będący jej środkiem trwałym. Czy nie będzie jakiś utrudnień podatkowych czy formalno-prawnych, wynikających z faktu, że współudziałowcami spółki będą podlegający mi pracownicy z tytułu umowy o pracę w firmie prowadzonej przeze minie jako osoba fizyczna? Czy istnieje możliwość wprowadzenia takiego regulaminu, że pracownik, który zerwałby całkowicie kontakt z firmą ma obowiązek zbycia swoich udziałów w spółce? Czy zamiast pracowników lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby udziałowcem była żona lub pełnoletnie dziecko będące studentem? Czy nie będzie jakiś utrudnień podatkowych czy formalno-prawnych, wynikających z faktu wynajmowania spółce lokalu, stanowiącego moją i mojej Żony własność na zasadzie wspólności majątkowej, na siedzibę spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stan prawny spółki z o.o.

Autorskie prawa majątkowe są prawami zbywalnymi i jako takie mogą być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Zgodnie z art. 14 kodeksu spółek handlowych przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia. Wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego. Przedmiotem wkładu do spółki mogą być prawa autorskie do programów komputerowych opracowanych zarówno przez Pana jaki i inne osoby. Jeśli osoby tworzące program na podstawie umowy o dzieło zawartej z Panem osobiście (nie w imieniu spółki) przeniosły na Pana autorskie prawa majątkowe, to może Pan wnieść to prawo jako aport. Na ogół zawierane są w takich wypadkach umowy o dzieło i przeniesienie praw autorski, przy czym ta ostatnia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z opisu sytuacji wynika jednak raczej, iż te umowy o dzieło były zawierane w imieniu spółki, a więc prawa autorskie są jej własności. W związku z czym nie można ich wnieść aportem do spółki. Jak najbardziej przedmiotem aportu może być również samochód, będący własnością Pana i małżonki. Należy przy tym pamiętać, iż udział objęty w zamian za wkład pochodzący z majątku wspólnego również wchodzi do tego majątku.  

Porady prawne

Możliwe jest, by udziałowcami spółki zostały osoby będące pracownikami jednego z udziałowców, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Warto jednak podkreślić, że wprowadzenie nowych wspólników do spółki nie jest jedynym sposobem na podwyższenie kapitału zakładowego. Można dokonać podwyższenia nie wprowadzając do spółki nowych udziałowców  - wkład w odpowiedniej wysokości może wnieść również Pan.  

Nowa siedziby spółki nie powinna stanowić żadnego problemu. Konieczne będzie dokonanie zgłoszenia zmian do KRS, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego – nawiasem mówiąc warto to zrobić łącznie z podwyższeniem wkładu w celu zminimalizowania formalności. Konieczne będzie podpisanie umowy najmu pomiędzy spółką a Panem i Pana żoną (zgoda żony jest konieczna). Jeśli umowa najmu będzie podpisywana, gdy Pan będzie jedynym udziałowcem (zakładamy, że jest Pan zarazem jedynym członkiem zarządu), umowa najmu wymaga formy aktu notarialnego, a notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Oczywiście będą Państwo musieli zapłacić podatek dochodowy od czynszu najmu. 

Pana pracownicy będąc udziałowcami spółki nie będą w żadnym razie obowiązani do wykonywania jakiejkolwiek pracy na rzecz spółki. Pan oczywiście taką pracę wykonuje, co jest związane ze specyfiką jednoosobowej spółki z o.o. oraz małych spółek z o.o., w których wspólnicy się znają, są członkami zarządu i w ten sposób prowadzą spółkę. Trudno więc stworzyć konstrukcję podobną do umowy lojalnościowej,  na podstawie której wspólnicy byliby zobowiązaniu do zbycia udziałów, jeśli nie prowadziliby spółki, gdyż nie mają takiego obowiązku. Może się okazać, że jedyna możliwością w takim wypadku będzie wykluczenie wspólnika ze spółki. Zgodnie z art. 266 ksh z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, o którym mowa w § 1, także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy. Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny   Osoba fizyczna jest jedynym właścicielem sp. z o.o. która nie posiada żadnego majątku. Od ponad 10 lat dzierżawi nieruchomość od gminy i poddzierżawia ją na podstawie umowy innemu podmiotowi. Jest to jedyny dochód spółki przeznaczany na opłaty dzierżawne. (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Ze względu na pilne potrzeby finansowe sp. z o.o. sprzedała samochód będący aportem. Samochód nie był jeszcze przerejestrowany na firmę, spółka nie posiadała jeszcze informacji o wpisie do KRS, zatem nie posiadała także numerów NIP i REGON. Z powodu braku możliwości wystawienia (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Stan faktyczny:Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty ponieść chcąc, w drodze wniesienia aportem, przekazać samochód z Francji spółce z o.o. działającej w Polsce?Opinia prawnaPodwyższenie kapitałuPodjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat w zakresie handlu tekturą litą. Wielość i tempo kontraktów powodują zacieśnianie się mojej współpracy z pewną Spółką z o.o. Moja współpraca z tą firmą polega na kupowaniu jej wyrobów w celu dalszej odsprzedaży. Obecnie (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? (...)

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Stan faktyczny Reprezentuje stowarzyszenie, które w ramach swojej działalności statutowej na rzecz swoich członków prowadzi również działalność gospodarcza w zakresie dostawy usługi internetu oraz telewizji kablowej. Zamierzamy zmienić formę naszego stowarzyszenia na inny podmiot działający (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -      Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Aby (...)

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Stan faktycznyW umowie spółki z o.o. istniał zapis: "Rozwiązanie i likwidację spółki powodują przyczyny określone w Kodeksie handlowym, a ponadto spółka ulega rozwiązaniu i likwidacji, jeżeli przez kolejne trzy lata gospodarcze zamknie swoją działalność stratą." (...)

Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem spółki z o.o., która od około 7 lat nie prowadzi żadnej działalności. Kapitał spółki wynosi 500 zł, ja jestem jej jedynym udziałowcem. Spółka ma nadany numer NIP i REGON, przed 6 laty spółka wykonała kilka transakcji zakupu i sprzedaży. W chwili (...)

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z treścią przepisu art. 624 § 4 ksh, w przypadku gdy spółka kapitałowa nie spełnia wymogu w zakresie minimalnej wysokości kapitału zakładowego, o której mowa w art. 624 § 1 ksh, wspólnicy takiej spółki nie mogą pobierać dywidendy, ani innych świadczeń od spółki (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem informatykiem. Nawiązałem kontakt z agentem z Wielkiej Brytanii, który chce podpisać ze mną kontrakt na wykonanie usługi informatycznej dla dużej firmy w Lionie. Nie mam z czymś takim żadnego doświadczenia. Jak do tego najlepiej podejść? Czy wykorzystać możliwości (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka z o.o. ma kapitał założycielski 50 000 zł. W umowie spółki nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu podejmowanych decyzji przez zarząd spółki, nie ma też regulaminu działania zarządu. Nie ma rady nadzorczej. Głównym majątkiem spółki jest specjalistyczne (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec 2006 r. spółka miała problemy z płynnością finansową i potrzebowała szybko zastrzyku gotówki. Zdecydowałem się na wniesienie pewnej kwoty do spółki w ramach umowy pożyczki, która miała (...)

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Stan faktyczny FIRMA X działająca jako spółka z o.o. (świadcząca usługi niematerialne) ma 6 wspólników, z których 5 jest członkami zarządu. Zatrudnia 25 osób na umowy o pracę, w których podstawa jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia plus premia uznaniowa. W latach 2003-2005 (...)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

Wynagrodzenie jedynego udziałowca spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku Vat z 1993 r.)

  Stan faktyczny   Jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu – w którym sprawuje funkcję prezesa. Oprócz prezesa w zarządzie zasiadają jeszcze dwie osoby. Jak najkorzystniej rozwiązać problem „wynagrodzeń” otrzymywanych (...)

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

  Jakie czynności konieczne są do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową? Do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobowa wymagane jest przeprowadzenie następujących czynności: sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami (...)

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Udziałowiec spółki z o.o. (100% udziałów) zamierza wnieść do spółki majątkowe prawa autorskie (program komputerowy). Spółka będzie udzielać licencji na korzystanie z oprogramowania osobom trzecim. Udziałowiec jest zainteresowany otrzymywaniem 30% z zysku pochodzącego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

Spółka z o.o. została założona w październiku 2004 roku. Pierwszy rok obrotowy wg umowy spółki kończył się w grudniu 2005 roku. Natomiast do tej pory (grudzień 2006) spółka nie wykonała żadnej transakcji przychodowej. W spółce są tylko koszty. Czy taki stan w jakikolwiek sposób zagraża (...)

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

W spółce z o.o. jest zapisane w statucie/umowie spółki, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zezwolenie na zbycie i zastawienie udziałów. Na Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę następującej treści: "Wyrażono zgodę na zbycie przez Wspólnika X wszystkich (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o.

Czy Prezes Zarządu spółki (Zarząd 3 osobowy a Prezes reprezentuje spółkę jednoosobowo lub 2 członków zarządu) może podpisywać przelewy bankowe przelewające pieniądze z konta spółki na swoje prywatne konto? Udzielając odpowiedzi na podstawie formalnych kryteriów potrzebnych do dokonania (...)

Dokumenty wymagane przy likwidacji sp. z o.o.

Dokumenty wymagane przy likwidacji sp. z o.o.

Chcielibyśmy złożyć w sądzie wniosek o likwidację sp. z o.o. której bilans jest zerowy (tzn. wszystkie salda zerowe ). Jaki trzeba złożyć dokumenty oraz jaka jest opłata? Regulacje dotyczące likwidacji spółki z o.o. znajdują się kodeksie spółek handlowych z dnia 15 września (...)

Jak odzyskać wynagrodzenie?

Jak odzyskać wynagrodzenie?

W roku 2008 zwolniłam się z pracy ze spółki z o.o. i nie otrzymałam wynagrodzenia jakie mi przysługiwało za okres wypowiedzenia i urlop. Oddałam sprawę do sądu pracy ale w trakcie sprawy wynikła taka sytuacja , że prezes tej spółki zmarł. On był jedyną osobą w zarządzie tej spółki. (...)

Upadłość a odpowiedzialność członka zarządu spółki

Upadłość a odpowiedzialność członka zarządu spółki

Spółka z o.o., w której pełniłem funkcję prezesa zarządu, ogłosiła upadłość. W czasie trwania postępowania upadłościowego urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe, sprawdzające stosowność zwrotu pod VAT za rok 2004. W czasie kontroli ujawniono, że podatek VAT za miesiąc X (...)

Charakter prawny art. 230 KSH

Charakter prawny art. 230 KSH

Zobowiązania spółki z o.o. wobec dostawców towarów i uslug przewyższają czterokrotnie kapitał zakładowy spółki. Czy w tym wypadku ma zastosowanie art. 230 KSH? Czy wg art. 230 KSH zobowiązania mogą być zaciągnięte tylko do wartości dwukrotności kapitalu zakladowego, a powyżej już (...)

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Przytaczam fragment artykułu, na który natknąłem przypadkiem: "Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (m. in. wyrok (...)

Spółka cywilna wspólnikiem spółki z o.o.

Spółka cywilna wspólnikiem spółki z o.o.

Spółka cywilna 4 wspólników wniosła 3 lata temu aportem do Spółki z o.o. przedsiębiorstwo spółki cywilnej i zaprzestała wtedy działalności i nie zarejestrowała się według nowego prawa spółek. Czy w dalszym ciągu wspólnikiem Sp. z o.o. jest spółka cywilna, która nie została rozwiązana (...)

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Mam problem z moim wspólnikiem. Chciałem wyjść ze spółki z z o.o., jednakże nie chce mi on odsprzedać udziałów. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t.) - dalej: k.s.h.; ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu sp. z o.o.

Zakładam spółkę z o.o. z dwoma wspólnikami i zostałem wytypowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Nie zamierzam pobierać wynagrodzenia (mam inne źródło utrzymania). Poniżej cytuję dwie Państwa wcześniejsze odpowiedzi w przedmiotowej sprawie - wydaje mi się, że są sprzeczne ze (...)

Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

Spółka z o.o. otrzymała wezwanie na rozprawę przed sądem cywilnym (jako pozwana). Czy Spółkę z o.o. może reprezentować każda osoba, która posiada pełnomocnictwo od Zarządu Spółki, czy tylko taka, która posiada odpowiednie uprawnienia adwokackie? Czy prawdą jest, że Spółkę może (...)

Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza

Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza

Obecnie powołani likwidatorzy spółki z o.o. zastali należności z lat 1999 i 2000. Na te należności zostały wydane w latach 1999 i 2000 wyroki z klauzulą wykonalności. Wyroki zostały wówczas skierowane do komorników. Komornicy niczego nie odzyskali. Jakie działania mogą podjąć likwidatorzy, (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz poprzez przyjęcie nowego wspólnika wpłacającego określoną sumę. Obecnie stan (ilość) udziałów (...)

Zmiana prezesa zarządu w spółce z o.o.

Zmiana prezesa zarządu w spółce z o.o.

Do tej pory w spółce z o.o. jedyny wspólnik był jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu. Teraz w spółce z o.o. zmieni się prezes zarządu, zarząd będzie nadal jednoosobowy. Jakie formalności trzeba wypełnić? Jakie konkretnie dokumenty należy złożyć do KRS? Kwestia powołania i (...)