Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Pytanie:

Podpisałam z moim aktualnym zakładem pracy umowę o zakazie konkurencji (obowiązuje 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy). Właśnie dowiedzieliśmy się, że część pracowników naszego zakładu zostanie przejęta (art. 23 [1] KP) przez nowego pracodawcę, więc nie będzie nowej umowy o pracę. Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia przez nowego pracodawcę, czy obowiązuje nadal i w przypadku rozwiązania umowy przez nowego pracodawcę można na jej podstawie domagać się odszkodowania? Czy też z nowym pracodawcą należy podpisać nową umowę o zakazie konkurencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Art. 231 kodeksu pracy mówi o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. §1 tego artykułu stanowi, że nowy pracodawca staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dzieje się to z mocy prawa. Od strony praktycznej wygląda to w ten sposób, że w chwili przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest Pani nadal stroną stosunku pracy i posiada Pani te same prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy co dotychczas. Zmienia się tylko druga strona stosunku prawnego – przestaje nią być dotychczasowy pracodawca, a staje się nią nowy – przejmujący zakład. Do przejścia praw i obowiązków nie jest konieczne podpisywanie przez pracownika jakichkolwiek umów czy dokonywanie jakichkolwiek czynności prawnych. W postawionym przez Panią pytaniu problemem jest czy zawarta w pewien sposób odrębnie umowa o zakazie konkurencji będzie nadal obowiązywała. Z dosłownego brzmienia art. 1011 §1 k.p. wynika, że skoro kwestię zakazu konkurencji reguluje osobna umowa, nie należy jej traktować jako części stosunku pracy. Inaczej jednak interpretuje ten przepis doktryna, traktując zakaz pracy jako jeden z obowiązków pracowniczych. W tym wypadku fakt, że zakaz konkurencji przewiduje osobna umowa nie ma żadnego znaczenia. Jest to tylko i wyłącznie kwestia techniczna i podobne postanowienia mogłyby znaleźć się bezpośrednio w umowie o pracę. Oznacza to, że umowa o zakazie konkurencji obowiązuje Panią nadal po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Podpisywanie nowej umowy nie jest konieczne, jednak jest dozwolone – można w ten sposób zmienić na przykład postanowienia poprzedniej umowy. W razie ustania stosunku pracy, czyli również w przypadku podanego przez Panią przykładu rozwiązania umowy przez nowego pracodawcę, pracodawca na podstawie art. 1012 k.p. jest zobowiązany do wypłacania Pani odszkodowania należnego z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji. Wysokość tego odszkodowania powinna być określona w umowie i nie może być niższa niż 25% otrzymywanego przez Panią do tej pory wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: