Umowa przedwstępna z przyszłym spadkobiercą

Pytanie:

Chcę kupić mieszkanie własnościowe. Niestety właścicielka (jedyna) zmarła 2 tygodnie temu. Pozostawiła testament - osobą dziedziczącą jest jej wnuk. Pozostałe osoby z rodziny (które dziedziczyłyby gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe) nie będą podważały testamentu. Dokumenty zostały złożone do Sądu. Wiem, że będę musiała poczekać z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu, ale czy mogę teraz podpisać z wnukiem np. umowę przedwstępną? A może jakieś inne zobowiązanie? A zakładając \"czarny scenariusz\" jeżeli testament zostanie podważony i wnuk nie odziedziczy mieszkania lub będzie więcej spadkobierców czy będę mogła żądać zwrotu wpłaconego wnukowi zadatku? Czy taka umowa z wnukiem jest ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa przedwstępna z przyszłym spadkobiercą

 Z zadanego pytania wydaje się wynikać, iż wnuk jeszcze nie przyjął spadku, a więc jeszcze nie jest spadkobiercą.

Zamierza on jednak przyjąć spadek i chce się zobowiązać  do zbycia konkretnego przedmiotu należącego do spadku. Zobowiązanie takie podlega ogólnym regułom kodeksu cywilnego.

Przedwstępna umowa sprzedaży stanowi zobowiązanie do zawarcia określonej umowy w przyszłości. Umowa taka może wyrażać zobowiązanie jedno lub dwustronne. Zakładamy jednak, iż umowa ta będzie miała charakter dwustronny, a to oznacza, iż obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży nieruchomości (wnuk spadkodawcy zobowiązuje się sprzedać nieruchomość a Pani ją kupić). Umowa przedwstępna w omawianej sytuacji będzie jak najbardziej ważna.

Porady prawne

 Należy się jednak zastanowić, w jakiej formie zawrzeć umowę przedwstępną.

Umowa zawarta w formie pisemnej będzie miała to znaczenie, iż w momencie, gdy któraś ze stron nie będzie chciała zawrzeć umowy sprzedaży, druga ze stron będzie mogła żądać odszkodowania. W umowie takiej można zawrzeć postanowienia dotyczące zadatku. Należy pamiętać jednak, iż kodeksowe uregulowania dotyczące zadatku obowiązują jeżeli strony inaczej nie uzgodnią. Zgodnie z przepisami k.c., zadatek, w braku odmiennych postanowień umownych, będzie miał to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona będzie mogła bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, będzie mogła żądać sumy dwukrotnie wyższej. Oznacza to, że w braku odmiennych postanowień umownych, jeżeli któraś ze stron nie będzie chciała zawrzeć umowy, (np. wnuk spadkobiercy, który otrzymał od Pani zadatek), druga strona (czyli Pani) będzie mogła od umowy odstąpić i zażądać zwrotu podwójnej wysokości zadatku.

W razie nieodstąpienia od umowy nie będzie Pani mogła żądać zadatku, lecz naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

Umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego będzie miała ten skutek, iż każda ze stron będzie mogła w razie, gdy druga strona nie będzie chciała zawrzeć umowy, dochodzić jej zawarcia przed sądem (oczywiście, takie roszczenie będzie mogło być dochodzone, jeżeli wnuk będzie uprawniony do sprzedaży tej nieruchomości). Można również zawrzeć opisywane powyżej postanowienia dotyczące zadatku. W takiej sytuacji każda ze stron będzie mogła, gdy druga strona nie chce zawrzeć umowy sprzedaży, dokonać wyboru, czy dochodzić zawarcia umowy przed sądem, czy też od umowy odstąpić, zachowując zadatek (lub żądając jego zwrotu).

Aby uniknąć komplikacji związanych z niepewnością, czy w chwili zawierania umowy definitywnej (umowy sprzedaży) wnuk spadkobiercy będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy, można umieścić w umowie przedwstępnej warunek zawieszający, że strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie (....) pod warunkiem, iż w chwili zawierania umowy sprzedaży wnuk spadkodawcy jest jedynym spadkobiercą.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej (...)

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące dziedziczenia. Zawieranie jakichkolwiek umów zarówno przed, jak i po śmierci spadkodawcy (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   Kilka lat temu (około 4) rodzice podarowali córce dom jednorodzinny, który wyczerpywał cały ich majątek (sporządzono akt notarialny)). W akcie tym darczyńcy nie uwzględnili swojego syna (mojego jedynego brata). Zobowiązali mnie jednak (ustnie) do wypłacenia (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

 Z czym wiąże się zakup mieszkania? Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo czasu. Mnóstwo jest też osób „towarzyszących”, które oczekują na zyski przy tej okazji – tu gdzie (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Dostałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców, które sprzedałam w listopadzie 2003 r., przed upływem 5 lat od momentu darowizny (2000 r.). Złożyłam stosowne oświadczenie w US, że w ciągu 6 miesięcy wykorzystam pieniądze ze sprzedaży mieszkania na (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Stan faktyczny W 2001 r. zawarłem warunkową przedwstępną umowę kupna domu. Sprzedawca prowadził postępowanie spadkowe, którego efektem miało być nabycie spadku w postaci ww. domu. W przypadku gdyby postępowanie spadkowe nie zakończyło się do końca 2002 r. (i tak rzeczywiście (...)

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Pozwany zobowiązał się wobec powoda do do wybudowania i sprzedaży lokali mieszkalnych. Umowy" te zawarto w zwykłej formie pisemnej. Pozwany nie wykonał umowy w terminie, dlatego powód odstąpił od tych umów i wytoczył powództwo o naprawienie szkody (m.in. korzyści utracone (...)

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Stan faktycznyPrzewiduję zawarcie standardowej umowy spółki jawnej, w której będzie dwóch wspólników. Wiemy, że w przyszłości skład osobowy spółki może się powiększyć o trzecią lub nawet czwartą osobę. Jak przewidzieć to w umowie spółki? (...)

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości tylko u notariusza

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości tylko u notariusza

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego nie jest nieważna. Nie może być jednak podstawą do wymuszenia definitywnej umowy sprzedaży. Przekonali się o tym boleśnie małżonkowie K., którzy w pierwszej połowie lat 90. zawarli bez udziału notariusza (...)

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Strona, z której winy nie doszło do wykonania umowy przedwstępnej, nie ma prawa się domagać sądowego sfinalizowania kontraktu. Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. I ACa 1184/07). Zgodnie z art. 390 kodeksu cywilnego, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia (...)

Zastrzeżenie odstąpienia od umowy przedwstępnej

Zastrzeżenie odstąpienia od umowy przedwstępnej

W umowie przedwstępnej można zastrzec prawo odstąpienia od niej, np. ze względu na ryzyko niewypełnienia zobowiązań, które strony na siebie przyjęły W ocenie SN właściwa jest interpretacja celu i zamiaru stron wynikająca z umowy przedwstępnej (sygn. II CSK 251/08).(...)Umowa przedwstępna (...)

Zadbaj o standard swojego mieszkania

Zadbaj o standard swojego mieszkania

Kupujący ma prawo zażądać od dewelopera, by wykończył jego mieszkanie w standardzie, który obiecał w notarialnej umowie przedwstępnej (...)Kupujący czuli się też bezpiecznie, bo umowy przedwstępne zawarli w formie aktu notarialnego. Załączniki zaś do umów gwarantowały im określony (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Prawnicy przyznają — ponieważ ceny mieszkań, gruntów i budynków idą w górę z miesiąca na miesiąc, na atrakcyjności straciła przedwstępna umowa kupna nieruchomości. Powód jest prosty — sprzedającemu bardzo trudno się z takiej umowy wycofać. (...)— Sprawy o dochodzenie (...)

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Na czym polega konstrukcja "prawa do rzeczy"? Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam się doprowadza. Co jednak, gdy wierzycielowi chodzi (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Dostałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców, które sprzedałam w listopadzie 2003 r., przed upływem 5 lat od momentu darowizny (2000 r.). Złożyłam stosowne oświadczenie w US, że w ciągu 6 miesięcy wykorzystam pieniądze ze sprzedaży mieszkania na (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Stan faktyczny W 2001 r. zawarłem warunkową przedwstępną umowę kupna domu. Sprzedawca prowadził postępowanie spadkowe, którego efektem miało być nabycie spadku w postaci ww. domu. W przypadku gdyby postępowanie spadkowe nie zakończyło się do końca 2002 r. (i tak rzeczywiście (...)

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Pozwany zobowiązał się wobec powoda do do wybudowania i sprzedaży lokali mieszkalnych. Umowy" te zawarto w zwykłej formie pisemnej. Pozwany nie wykonał umowy w terminie, dlatego powód odstąpił od tych umów i wytoczył powództwo o naprawienie szkody (m.in. korzyści utracone (...)

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Stan faktycznyPrzewiduję zawarcie standardowej umowy spółki jawnej, w której będzie dwóch wspólników. Wiemy, że w przyszłości skład osobowy spółki może się powiększyć o trzecią lub nawet czwartą osobę. Jak przewidzieć to w umowie spółki? (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

 Z czym wiąże się zakup mieszkania? Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo czasu. Mnóstwo jest też osób „towarzyszących”, które oczekują na zyski przy tej okazji – tu gdzie (...)

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości tylko u notariusza

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości tylko u notariusza

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego nie jest nieważna. Nie może być jednak podstawą do wymuszenia definitywnej umowy sprzedaży. Przekonali się o tym boleśnie małżonkowie K., którzy w pierwszej połowie lat 90. zawarli bez udziału notariusza (...)

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Strona, z której winy nie doszło do wykonania umowy przedwstępnej, nie ma prawa się domagać sądowego sfinalizowania kontraktu. Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. I ACa 1184/07). Zgodnie z art. 390 kodeksu cywilnego, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia (...)

Zastrzeżenie odstąpienia od umowy przedwstępnej

Zastrzeżenie odstąpienia od umowy przedwstępnej

W umowie przedwstępnej można zastrzec prawo odstąpienia od niej, np. ze względu na ryzyko niewypełnienia zobowiązań, które strony na siebie przyjęły W ocenie SN właściwa jest interpretacja celu i zamiaru stron wynikająca z umowy przedwstępnej (sygn. II CSK 251/08).(...)Umowa przedwstępna (...)

Zadbaj o standard swojego mieszkania

Zadbaj o standard swojego mieszkania

Kupujący ma prawo zażądać od dewelopera, by wykończył jego mieszkanie w standardzie, który obiecał w notarialnej umowie przedwstępnej (...)Kupujący czuli się też bezpiecznie, bo umowy przedwstępne zawarli w formie aktu notarialnego. Załączniki zaś do umów gwarantowały im określony (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Prawnicy przyznają — ponieważ ceny mieszkań, gruntów i budynków idą w górę z miesiąca na miesiąc, na atrakcyjności straciła przedwstępna umowa kupna nieruchomości. Powód jest prosty — sprzedającemu bardzo trudno się z takiej umowy wycofać. (...)— Sprawy o dochodzenie (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę (...)

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Na czym polega konstrukcja "prawa do rzeczy"? Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam się doprowadza. Co jednak, gdy wierzycielowi chodzi (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

W jakiej formie należy zawierać umowy?

W jakiej formie należy zawierać umowy?

Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, które ujawnia wolę zawarcia umowy stron w sposób dostateczny.   W przypadku (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Instytucja zaliczki nie została zdefiniowana w prawie. Częste występowanie jej w ramach stosunków cywilnych wymaga jednak określenia funkcji zaliczki, a w szczególności wyraźnego odróżnienia jej od zadatku, szczegółowo określonego w Kodeksie cywilnym. Zadatek (...)

W którym momencie trzeba dać zadatek?

W którym momencie trzeba dać zadatek?

Strona powodowa zobowiązała się nabyć prawo użytkowania wieczystego od pozwanych pod warunkiem, że będą oni prawomocnie wpisani do ksiąg wieczystych jako użytkownicy wieczyści. Była to umowa przedwstępna, w której strony ustaliły, iż powodowa spółka (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Chcę kupić nieruchomość dom z działką. Nieruchomość ta była własnością np. Pana K. W lutym tego roku Pan K. przekazał w akcie darowizny nieruchomość swojej matce Annie K. Właścicielka (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Planuję małżeństwo z konkubentem (jesteśmy ze sobą ćwierć wieku). Mieszkamy i nadal będziemy mieszkali w moim mieszkaniu, będącym moim odrębnym majątkiem. Z poprzedniego małżeństwa posiadam (...)

Działki jednej osoby-ustanowienie służebności

Działki jednej osoby-ustanowienie służebności

Kupuję działkę z drogą przebiegającą przez działkę sąsiednią. Obie działki mają tego samego właściciela. Zgodził się on ustanowić służebność drogową i mediów na rzecz mojej działki. (...)

Zrzeczenie się prawa do spadku

Zrzeczenie się prawa do spadku

Kupiłam od rodziców nieruchomość (działka z domem). Rodzice nadal mieszkają w w/w nieruchomości - taką zawarłam z nimi umowę. Mam siostrę. Chcę zapłacić jej pewną kwotę z tytułu nieuczestniczenia (...)

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Zrzeczenie się spadku bez formy aktu notarialnego

Właścicielami nieruchomości we wschodniej Polsce (działki) było małżeństwo X i Y. Oboje nie żyją już od wielu lat (zmarli krótko po wojnie). Postępowania spadkowego nie przeprowadzono. Ich (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia a spadkobranie testamentowe

Zrzeczenie się dziedziczenia a spadkobranie testamentowe

Mój kuzyn, który jest synem zmarłej zrzekł się dziedziczenia jeszcze za życia swojej matki. Czy w związku z tym nie będzie on nic dziedziczył, mimo że został uwzględniony w testamencie? W (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Zrzeczenie się dziedziczenie

Zrzeczenie się dziedziczenie

Na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Zrzeczenie się dziedziczenia jest to umowa zawarta pomiędzy spadkobiercą z przyszłym spadkodawcą. Umowa ta  ma za przedmiot przyszły spadek, (...)

Pozbawienie uprawnionego zachowku

Pozbawienie uprawnionego zachowku

W jaki sposób można pozbawić kogoś zachowku? Kodeks cywilny ( dalej k.c. ) przewiduje możliwość pozbawienia uprawnionego prawa do zachowku, poprzez wydziedziczenie. Jak stanowi art. 1008 k.c., spadkodawca (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Czym jest zrzeczenie się dziedziczenia? Możliwością pozbawienia uprawnionego prawa do dochodzenia zachowku, jest skorzystanie z przepisów dotyczących zrzeczenie się dziedziczenia (art. (...)

Zrzeczenie sie dziedziczenia po zmarłym ojcu

Zrzeczenie sie dziedziczenia po zmarłym ojcu

Dzień dobry. Co stanie się z udziałem spadkowym mojego brata, jeśli ten zrzeknie się dziedziczenia po naszym ojcu? Zrzeczenie się dziedziczenia nie jest możliwe po śmierci spadkodawcy. Zgodnie (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Czy zawarcie umowy przedwstępnej mającej doprowadzić do zawarcia umowy definitywnej w celu zakupu nieruchomości, musi zostać podpisane u notariusza? W zakresie skutków zawarcia umowy przedwstępnej (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Czy zawarcie umowy przedwstępnej mającej doprowadzić do zawarcia umowy definitywnej w celu zakupu nieruchomości, musi zostać podpisane u notariusza? W zakresie skutków zawarcia umowy przedwstępnej (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia (...)

Treść umowy przedwstępnej

Treść umowy przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać, iż sprzedający zobowiązuje się do nie pobierania opłat za obciążenie jego sąsiedniej nieruchomości służebnościami, aby można taki (...)

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Jakie są skutki zawarcia umowy przedwstępnej w celu kupna nieruchomości w formie zwykłej pisemnej a jakie w formie aktu notarialnego? Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub (...)

Podział majątku przed rozwodem a hipoteka

Podział majątku przed rozwodem a hipoteka

Wraz z żoną ustaliliśmy, że to ona otrzyma dom, który razem kupiliśmy 5lat temu z kredytu bankowego pod hipotekę. Rozwód będzie za porozumieniem stron i chcemy się podzielić majątkiem wspólnym (...)

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Chcę kupić nieruchomość dom z działką. Nieruchomość ta była własnością np. Pana K. W lutym tego roku Pan K. przekazał w akcie darowizny nieruchomość swojej matce Annie K. Właścicielka (...)

Obowiązek zwrotu zadatku

Obowiązek zwrotu zadatku

Zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania bez formy aktu notarialnego. W umowie przedwstępnej znajduje się numer księgi wieczystej nieruchomości, w której ujawnieni są jako współwłaściciele (...)

Umowa przedwstępna a Kodeks cywilny

Umowa przedwstępna a Kodeks cywilny

Czym według Kodeksu cywilnego jest umowa przedwstępna? Regulacje dotyczące umowy przedwstępnej zostały zawarte w art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami umowa przedwstępna to (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Zamierzam kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Jest to mieszkanie tzw. spółdzielcze własnościowe (bez księgi wieczystej). W związku z tym, iż sprzedający chce je przekazać (sprzedać) dopiero (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Chcemy nabyć nieruchomość w postaci działki rolnej. Aby zabezpieczyć się przed rezygnacją drugiej strony, chcemy zawrzeć umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości. Umowa będzie obejmowała (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Umowa przedwstępna zniesienia współwłasności

Umowa przedwstępna zniesienia współwłasności

W wyniku spadkobrania własność nieruchomości została objęta przez trzech współwłaścicieli. Współwłaściciele kilka lat temu ustalili sposób podziału nieruchomości (postawili nawet ogrodzenia (...)

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

W chwili obecnej chcielibyśmy kupić mieszkanie, jednak ze względu na to, że nastąpiła migracja księgi wieczystej (jest wprowadzana w innym mieście do systemu komputerowego) nie możemy zawrzeć (...)

FORUM PRAWNE

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

umowa przedwstępna vs. spadkobiercy

umowa przedwstępna vs. spadkobiercy Szanowni Forumowicze – proszę o poradę. W 2005 roku podpisałem notarialnie umowę przedwstępną na kupno mieszkania. Ponieważ sprzedająca wykupiła (...)

wykup mieszkania - jak sie zabezpieczyć??

wykup mieszkania - jak sie zabezpieczyć?? chciała bym zasięgnąć kilku informacji na temat wykupu mieszkania komunalnego na własność. Jesteśmy już po ekspertyzach rzeczoznawcy, kominiarza itp. (...)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ?

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ? We wrześniu 2014r została sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży działki. Przedmiotem umowy była działka o powierzchni 1600m2, wydzielona (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna Witam, przymierzam się do zakupu domu. Podpisałem umowę przedwstępna i wpłaciłem zadatek lecz z warunkiem, że jeżeli nie otrzymam kredytu to zadatek zostanie zwrócony. I tu (...)

umowa przedwstępna

umowa przedwstępna witam Mam takie pytanie podpisałam umowę przedwstępną i wpłaciłam zaliczkę czy jeśli zdecyduję się na zerwanie takiej umowy to czy pieniądze zostana mi oddane czy raczej (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna Witam. Mam probelm. W kwietniu 2011r.podpsialiśmy z mężem umowę o kupno garażu-z moim ojcem. Zapłacona została połowa wartości, a pozostała część miała być zapłacona (...)

umowa przedwstępna

umowa przedwstępna Zawarłem umowę przedwstępną na sprzedaż domu, klient wpłacił zaliczkę i zmarł, co teraz powinienem zrobić? Czy rodzina zmarłego ma jakies prawo do sfinalizowania sprzedaży (...)

zadatek - umowa przedstpna

zadatek - umowa przedstpna Witam serdecznie, Chciałbym prosić o radę. Zapłaciłem zadatek w wysokości 5tyś na kupno mieszkania. Umowa przedwstępna była sporządzana bez notariusza. Chciałbym teraz (...)

umowa przedwstępna w spadku?

umowa przedwstępna w spadku? Witam, mam takie pytanie co się dzieje z umową przedwstępną (kupna nieruchomości) kiedy jedna ze stron umiera? Czy taka umowa może przejść w spadku? Gdzie szukać (...)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ?

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ? We wrześniu 2014r została sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży działki. Przedmiotem umowy była działka o powierzchni 1600m2, wydzielona (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna Witam, przymierzam się do zakupu domu. Podpisałem umowę przedwstępna i wpłaciłem zadatek lecz z warunkiem, że jeżeli nie otrzymam kredytu to zadatek zostanie zwrócony. I tu (...)

umowa przedwstępna

umowa przedwstępna witam Mam takie pytanie podpisałam umowę przedwstępną i wpłaciłam zaliczkę czy jeśli zdecyduję się na zerwanie takiej umowy to czy pieniądze zostana mi oddane czy raczej (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna Witam. Mam probelm. W kwietniu 2011r.podpsialiśmy z mężem umowę o kupno garażu-z moim ojcem. Zapłacona została połowa wartości, a pozostała część miała być zapłacona (...)

umowa przedwstępna

umowa przedwstępna Zawarłem umowę przedwstępną na sprzedaż domu, klient wpłacił zaliczkę i zmarł, co teraz powinienem zrobić? Czy rodzina zmarłego ma jakies prawo do sfinalizowania sprzedaży (...)

zadatek - umowa przedstpna

zadatek - umowa przedstpna Witam serdecznie, Chciałbym prosić o radę. Zapłaciłem zadatek w wysokości 5tyś na kupno mieszkania. Umowa przedwstępna była sporządzana bez notariusza. Chciałbym teraz (...)

umowa przedwstępna w spadku?

umowa przedwstępna w spadku? Witam, mam takie pytanie co się dzieje z umową przedwstępną (kupna nieruchomości) kiedy jedna ze stron umiera? Czy taka umowa może przejść w spadku? Gdzie szukać (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży za życia darczyńcy

Umowa przedwstępna sprzedaży za życia darczyńcy Dzień dobry mam pytanie do takiej sprawy dostałam darowiznę od ojca udziały w nieruchomości przekazanie było aktem notarialnym k 12lat temu teraz (...)

umowa przedwstępna nieruchomości

umowa przedwstępna nieruchomości Witam Bardzo proszę o informację jak powinna wyglądać umowa przedwstępna nieruchomości?

jak długo jest ważna umowa przedwstępna?

jak długo jest ważna umowa przedwstępna? jak długo jest ważna umowa przedwstępna?

Sprzedaż mieszkania a rachunki

Sprzedaż mieszkania a rachunki Kto powinien zapłacić czynsz za mieszkanie, które stoi puste, a umowa przedwstępna została podpisana na początku miesiąca? Kupujący starał się o kredyt, a gdyby (...)

Porady prawne