Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Pytanie:

Małżeństwo rolników chce wydzierżawić swoje gospodarstwo. W razie chęci sprzedaży w późniejszym terminie w/w gospodarstwa podobno prawo pierwokupu ma dzierżawca. Czy jeśli dzierżawca nie zechce zapłacić ceny żądanej przez właściciela, to czy w takim przypadku prawo zwalnia go z tego i czy może gospodartwo sprzedać innemu podmiotowi? Czy z umową dzierżawy gospodarstwa wiążą się inne zobowiązania? Jakie akty prawne to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Umowa dzierżawy jest ogólnie uregulowana w Kodeksie cywilnym. Natomiast odnośnie dzierżawy nieruchomości rolnej istotna jest jeszcze ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: - umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty oraz - nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej. O treści umowy sprzedaży takiej nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. Prawo pierwokupu polega na tym, dzierżawca może złożyć oświadczenie, że chce kupić sprzedawaną nieruchomość. Oświadczenie to powinno być dokonane w formie notarialnej, ponieważ umowa sprzedaży nieruchomości wymaga takiej formy. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu albo w przypadku, gdy uprawniony nie wykona tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa. Czynność prawna dokonana bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji (w przypadku gdy uprawniony dzierżawca nie wykona swego prawa) jest nieważna. Jeżeli dzierżawca uprawniony do pierwokupu, ani Agencja nie skorzysta ze swego prawa (to znaczy nie zapłaci ceny określonej w umowie sprzedaży), to można sprzedać nieruchomość rolną innemu podmiotowi. Należy jednak zaznaczyć, że przepisów o prawie pierwokupu nie stosuje się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest: - spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni lub - osoba bliska zbywcy (np. zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonek, który nie pozostaje we wspólności ustawowej ze sprzedającym nieruchomość). Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej. Co do innych regulacji dotyczących dzierżawy gruntu rolnego, to na przykład: - jeżeli nie umówiono się inaczej, to umowę dzierżawy gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, - jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, to wówczas może on żądać od wydzierżawiającego zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów tylko o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.?   Artykuł 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym poda ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dochody z wynajmu, powierzchnia (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.?   Artykuł 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym poda ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dochody z wynajmu, powierzchnia (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Od czego należy płacić podatek rolny? Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów za podatek rolny, stawki podatku, podatnik, (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Od czego należy płacić podatek rolny? Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów za podatek rolny, stawki podatku, podatnik, (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Chcę kupić działkę rolną, którą obecnie dzierżawi osoba fizyczna. Umowa dzierżawy została zawarta na 10 lat (będzie jeszcze trwała do 2013 roku). Nie ma w niej mowy o tym, że dzierżawcy będzie (...)

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu z najemcą na okres 6 lat. W umowie zawarte zostało prawo pierwokupu. Umowa zawarta została w formie pisemnej. Skoro SN w wyroku z dnia 19 lutego 2002 r., (...)

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się od osoby trzeciej, że mój sąsiad, z którym graniczy moja działka rolna, sprzedał swoją działkę osobie trzeciej. (...)

Umowa dzierżawy a umowa najmu

Umowa dzierżawy a umowa najmu

Jestem właścicielem nieruchomości przy ulicy W 4. Wydzierżawiłem grunt wchodzący w skład mojej działki o powierzchni 800m2, na okres 10 lat. W umowie dzierżawy wyraziłem zgodę na wybudowanie (...)

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

FORUM PRAWNE

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność?

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność? Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola (...)

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu Witam Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: Podpisana jest umowa dzierżawy ze spółką państwową na dzierżawę gruntu na której umiejscowiona (...)

dziedziczenie a umowa dzierżawy

dziedziczenie a umowa dzierżawy dziedziczenie a umowa dzierżawy Mam kilka pytań co do dzierżawy terenu po śmierci dzierżawcy. Umiera dzierżawca który dzierżawił od spółdzielni teren na którym (...)

umowa dzierżawy

umowa dzierżawy Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola sprzedał je komuś innemu (...)

wydzierżawienie współwłasności

wydzierżawienie współwłasności Witam Jestem współwłaścicielem nieruchomości rolnej. Jest 3 współwłaścicieli. Ja z siostrą posiadamy 5/6. Dziadek wydzierżawiał ziemie od 1996 r. bądź (...)

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność?

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność? Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola (...)

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu Witam Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: Podpisana jest umowa dzierżawy ze spółką państwową na dzierżawę gruntu na której umiejscowiona (...)

dziedziczenie a umowa dzierżawy

dziedziczenie a umowa dzierżawy dziedziczenie a umowa dzierżawy Mam kilka pytań co do dzierżawy terenu po śmierci dzierżawcy. Umiera dzierżawca który dzierżawił od spółdzielni teren na którym (...)

umowa dzierżawy

umowa dzierżawy Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola sprzedał je komuś innemu (...)

wydzierżawienie współwłasności

wydzierżawienie współwłasności Witam Jestem współwłaścicielem nieruchomości rolnej. Jest 3 współwłaścicieli. Ja z siostrą posiadamy 5/6. Dziadek wydzierżawiał ziemie od 1996 r. bądź (...)

Umowa dzierżawy gruntów

Umowa dzierżawy gruntów Witam, Rozważmy taki przypadek: Umowa dzierżawy gruntów zawarta 01.11.2015 na okres 2 lat. Ustawiony czynsz płatny do 30.06.2016 oraz kolejny 30.06.2017. czy jeżeli tak (...)

Porady prawne