Uproszczone łączenie spółek

Pytanie:

Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uproszczone łączenie spółek

Kodeks spółek handlowych wprowadza pewne uproszczenia, jeżeli wspólnikami łączących się spółek z o.o. są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej 10 osób we wszystkich łączących się spółkach. Wyłączony jest wówczas obowiązek zwracania się do sądu o wyznaczenie biegłego a zarządy spółek są zwolnione z obowiązku zawiadamiania wspólników o zamiarze połączenia. Natomiast konieczne jest sporządzenie planu połączenia. Kodeks nie przewiduje zwolnienia z tego obowiązku. Jednak jeżeli przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw w terminie miesiąca od zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego, wówczas zwolnienie od wyżej wymienionych obowiązków odpada i spółka jest zobowiązana do ich wykonania.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Łączenie się spółek kapitałowych

Łączenie się spółek kapitałowych

Opracowanie planu połączenia jest obowiązkową czynnością narzuconą przez Kodeks spółek handlowych. Chodzi tutaj o plan, który zostanie pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami. Pod rządami kodeksu handlowego wiele istotnych rozstrzygnięć, w tym właśnie łączenie się spółek (...)

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

Zamiast realizować zadania publiczne takie jak dystrybucja wody, odprowadzanie ścieków, gospodarka mieszkaniowa czy zapewnienie komunikacji miejskiej, powoływane przez gminy spółki komunalne zbyt mocno koncentrują się na działalności komercyjnej. Takie wnioski płyną z raportu Najwyższej (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego (...)

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych pozwala bez ograniczeń łączyć się spółkom kapitałowym. Stanowi bowiem, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednak ustawodawca uczynił zastrzeżenie, iż spółka osobowa nie może być (...)

Ochrona wierzycieli podczas łączenia spółek

Ochrona wierzycieli podczas łączenia spółek

Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące łączenie się spółek (bez względu na to w jakim trybie się ono odbywa, tj. przejęcia czy też zawiązania nowej spółki) zawierają regulacje, które mają służyć zabezpieczeniu interesów wierzycieli. Jest to o tyle istotne, (...)

Łączenie się spółek kapitałowych a podatek dochodowy od osób prawnych

Łączenie się spółek kapitałowych a podatek dochodowy od osób prawnych

  Na jakich zasadach spółki mogą się łączyć?   Zasady, na jakich odbywa łączenie się spółek zostały uregulowane w art. 491–527 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h., połączenie może być dokonane:   przez przeniesienie (...)

Transgraniczne połączenia spółek a wpis do rejestru handlowego

Transgraniczne połączenia spółek a wpis do rejestru handlowego

Umowa w sprawie połączenia zawarta przez SEVIC i Security Vision w 2002 r. przewidywała rozwiązanie Security Vision bez przeprowadzenia likwidacji oraz przeniesienie całego jej majątku na SEVIC, bez zmiany firmy SEVIC. Niemiecki sąd oddalił wniosek o dokonanie wpisu połączenia (...)

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, dla dokonania połączenia muszą w pierwszej kolejności – z woli ustawodawcy – pisemnie uzgodnić plan połączenia. Sporządzenie planu połączenia (...)

Liberalizacja przepisów dotyczących łączenia i podziału spółek

Liberalizacja przepisów dotyczących łączenia i podziału spółek

26 września 2011 roku została ogłoszona ustawa z dnia 19 sierpnia o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 201, poz. 1182). Celem jest realizacja postanowień dyrektywy UE (2009/109/WE) z 2009r. w sprawie wymogów sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (...)

Ułatwienie w łączeniu spółek

Ułatwienie w łączeniu spółek

Ułatwienia w łączeniu krajowych spółek kapitałowych z zagranicznymi spółkami kapitałowymi zakłada projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Jak wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Rędziniak, celem zmian jest (...)

Czy będzie możliwe połączenie polskiej spółki ze spółką z UE?

Czy będzie możliwe połączenie polskiej spółki ze spółką z UE?

Od przyszłego roku ma być możliwe łączenie spółek polskich ze spółkami z Unii. To rewolucja w prawie handlowym, gdyż teraz jest to praktycznie nie do przeprowadzenia. (...)Jak powiedział "Rz" prof. Romanowski, była to jedna ze spornych kwestii, uznano jednak, że lepsza i klarowniejsza będzie (...)

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych z różnych państw członkowskich UE

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych z różnych państw członkowskich UE

Jakie zmiany przewidziano? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych dotyczy stworzenia instrumentów prawnych dla transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych pochodzących z różnych państw członkowskich UE.  Ta propozycja rządowa włącza (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują (...)

Przekształcanie i łączenie spółek zwolnione od podatku

Przekształcanie i łączenie spółek zwolnione od podatku

Łączenie i przekształcenie spółek kapitałowych zostanie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Firmy nadal mają jednak płacić daninę od pożyczek uzyskanych od udziałowców. Zakłada tak rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, (...)

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej

  Jakie zmiany przepisów dotyczą spółek handlowych?  20 czerwca 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. Czego dotyczy nowelizacja?  Dotyczy ona stworzenia instrumentów prawnych dla transgranicznego (...)

Fuzje pod kontrolą

Fuzje pod kontrolą

Zakaz przejęcia na rynku niebezpiecznych odpadów, warunkowa zgoda w branży spożywczej i wszczęcie postępowania przeciwko spółce Carrefour za zwłokę w wykonaniu decyzji - to ostatnie działania Prezes UOKiK w sprawie koncentracji przedsiębiorców. Aby chronić konkurencję przed negatywnymi (...)

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Rządowy projekt ustawy dot. prostej spółki akcyjnej już w Sejmie Wzmocnienie (...)

Komisja Europejska ocenia. Lepsze stanowienie prawa sukcesem Europy

Komisja Europejska ocenia. Lepsze stanowienie prawa sukcesem Europy

Ze strategicznego przeglądu procesu „better regulation" (lepszego stanowienia prawa) w Unii Europejskiej, który został przedstawiony 28 stycznia 2009 r. przez Komisję Europejską wynika, że lepsze uregulowania prawne stanowią główny element europejskiej odpowiedzi na kryzys finansowy (...)

Czy powstanie gigant motoryzacyjny?

Czy powstanie gigant motoryzacyjny?

Chociaż rada nadzorcza General Motors zgodziła się rozpocząć rozmowy z Renault i Nissanem w sprawie ewentualnego połączenia sił, perspektywę "mariażu we troje" przesłania coraz więcej znaków zapytania. Prezes General Motors Rock Wagoner będzie odpowiedzialny za ocenę korzyści wynikających (...)

Mniejszy wpływ partii politycznych na działalność skomercjalizowanych spółek

Mniejszy wpływ partii politycznych na działalność skomercjalizowanych spółek

Uchwalona ostatecznie 12 maja tego roku nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zakazuje delegowania przez skarb państwa lub inne państwowe osoby prawne niektórych osób do zarządów oraz rad nadzorczych spółek powstałych w drodze komercjalizacji. (...)Zgodnie bowiem z tym przepisem (...)

Projektowane zmiany prawa spółdzielczego - czyli co zmieni się w uregulowaniu poszczególnych typów spółdzielni?

Projektowane zmiany prawa spółdzielczego - czyli co zmieni się w uregulowaniu poszczególnych typów spółdzielni?

Obowiązująca obecnie ustawa – Prawo spółdzielcze była nowelizowana około 30 razy. Pomimo tego jest ona niedostosowana do obecnych warunków społeczno – gospodarczych. Jest też niespójna. W tej sytuacji nieodzowne wydaje się uchwalenie nowego aktu. Jakie są podstawowe założenia, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

W złożonym w sądzie planie połączenia spółek z o.o., z których spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, było podane, że połączenie będzie bez podwyższenia kapitału (...)

Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

Zgłoszenie do KRS połączenia spółek z o.o.

Dwie spółki z o.o. podjęły w tym samym dniu uchwały zgromadzenia wspólników o połączeniu spółek, przy czym jedna przejmuje drugą w całości. W jaki sposób dokonać zgłoszenia do KRS uchwały (...)

Obowiązywanie umów przejętej spółki

Obowiązywanie umów przejętej spółki

Moja firma współpracuje z kilkoma podmiotami X, Y, Z na podstawie zawartych umów. Jeden z tych współpracujących z moją firmą podmiotów Z przejmuje spółkę Y, czyli następuje połączenie firm (...)

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł (...)

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny w wysokości 100 tys. Posiada również 100% udziałów w spółce z o.o., o kapitale udziałowym 400 tys. Majątek spółek w/g wycen przekracza wymienione kapitały. (...)

Łączenie roszczeń w pozwie

Łączenie roszczeń w pozwie

Zamierzam skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. Dysponuję 17 fakturami, których dłużnik nie zapłacił, wszystkie z tytułu dostawy tego samego towaru. Faktury są podpisane przez dłużnika. (...)

Zdolność upadłościowa spółki cywilnej

Zdolność upadłościowa spółki cywilnej

Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy dochodząc swoich wierzytelności w sądzie dla spraw poniżej 5000 zł (postępowanie uproszczone) muszę wypełniać (...)

Połączenie spółki matki ze spółką córką

Połączenie spółki matki ze spółką córką

Czy jest możliwe połączenie spółki z o.o. "matki" ze spółką z o.o. "córką", w której ta pierwsza jest jedynym jej wspólnikiem posiadającym 100% udziałów  w kapitale zakładowym? Jeśli (...)

Która spółka może być spółką jednoosobową

Która spółka może być spółką jednoosobową

Pan X zamierza założyć spółkę jawną i być jej jedynym wspólnikiem. Czy w świetle obowiązującego prawa w spółce jawnej wspólnikiem może by jedna osoba? W naszym systemie prawym tworzenie, (...)

Członek Rady Nadzorczej prokurentem spółki

Członek Rady Nadzorczej prokurentem spółki

Czy członek Rady Nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać pełnomocnikiem tej spółki (pełne pełnomocnictwo)? Jeden przepis w k.s.h. stanowi, iż prokurent nie może (...)

Przejęcie spółki a długi

Przejęcie spółki a długi

Spółka A przejęła przedsiębiorstwo spółki B w zamian za wydane udziały (przejęła wraz z należnościami i zobowiązaniami). Wierzyciel firmy B otrzymał wyrok pozytywny w postępowaniu upominawczym (...)

Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

W księgach spółki z o.o. nie były umieszczane wszystkie przychody spółki. Z tak zaniżonymi przychodami zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, które zarząd podpisał. Jaka grozi za to odpowiedzialność (...)

Sprawozdanie spółki, gdy nie podjęła działalności

Sprawozdanie spółki, gdy nie podjęła działalności

Spółka z o.o. założona w grudniu 2006 r. (w umowie jest zapis, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2007 r.) nie podjęła działalności. Czy do KRS spółka musi złożyć bilans i sprawozdanie (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

Likwidacja sp. z o.o.

Likwidacja sp. z o.o.

Jaka jest procedura likwidacji spółki z o. o.? Otwarcie likwidacji spółki Z.o.o. następuje z dniem zaistnienia przyczyny rozwiązania spółki. Likwidacja ma charakter obligatoryjny. Likwidatorem (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

Likwidacja sp. z o.o.

Likwidacja sp. z o.o.

Jaka jest procedura likwidacji spółki z o. o.? Otwarcie likwidacji spółki Z.o.o. następuje z dniem zaistnienia przyczyny rozwiązania spółki. Likwidacja ma charakter obligatoryjny. Likwidatorem (...)

Przekształcenie spółki a klauzula wykonalności

Przekształcenie spółki a klauzula wykonalności

Spółka jawna została przekształcona w spółkę komandytową. Dotychczasowi wspólnicy stali się komandytariuszami, do spółki przystąpił też nowy wspólnik ( sp. z o.o.) jako komplementariusz. (...)

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Udział w spółce z o.o. a kapitał zakładowy

Jestem na etapie organizacji spółki z o.o. z obywatelem Ukrainy. Spólka ma być z moim większościowym udziałem np. 51% Polska i udziałem obywatela Ukrainy - 39% i jego żony - 10%. Ja prowadzę (...)

Egzekucja długów wspólnika od spółki z o.o.

Egzekucja długów wspólnika od spółki z o.o.

Sprawa wygląda następująco. Jest dłużnik będący wspólnikiem sp. z o.o., jego długi nie są związane z działalnością obecnej spółki, która została zawarta po wystąpieniu długów i orzeczeniu (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez (...)

Forma wniesienia wkładu do spółki

Forma wniesienia wkładu do spółki

Jakim działaniem może być wniesiony wkład niepieniężny w przypadku, gdy chodzi o nieruchomość? Czy musi być to forma aktu notarialnego, czyli normalne przeniesienie własności i co w przypadku, (...)

Podział zysków w spółce komandytowej

Podział zysków w spółce komandytowej

Jestem jedynym właścicielem dwóch sp. z o.o. i zastanawiam się nad utworzeniem sp. komandytowej, w której jako osoba fizyczna i jedna ze spółek z o.o. bylibyśmy komandytariuszami, a druga sp. z (...)

Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Jestem prezesem zarządu w jednoosobowej spólce z o.o. w której mam 100% udziałów, nie mam umowy o pracę ze spółką. Jestem cudzoziemcem i mam kartę czasowego pobytu w Polsce. Czy muszę mieć (...)

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Wraz z kolegą planujemy założyć sp. z o.o., w której będziemy jedynymi udziałowcami. Czy możemy zatrudnić się we własnej sp. z o.o. na kontraktach menedżerskich (każdy z nas prowadzi jeszcze (...)

Wycena aportu

Wycena aportu

Kto i jak dokonuje wyceny aportu? Jeżeli aportem jest np. samochód, to czy wycena musi byc dokonana przez rzeczoznawcę, czy wspólnik wnoszący aport może określić jego wysokość. Czy w związku (...)

Aport z majątku wspólnego a udział w spółce z o.o.

Aport z majątku wspólnego a udział w spółce z o.o.

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, pozostająca w związku małżeńskim, zamierza wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością samochód osobowy, będący częścią (...)

Zgłaszanie dopłat i pożyczek do urzędu skarbowego

Zgłaszanie dopłat i pożyczek do urzędu skarbowego

Czy dopłaty do majątku spółki (zarówno dobrowolne, jak i przewidziane w umowie) trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym? Czy udzieloną pożyczkę dla spółki z o.o. od jej wspólnika trzeba zgłosić (...)

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

Czy do spółki cywilnej mogą przystąpić dwie spółki z o.o. oraz czy spółka jawna może się składać wyłącznie z dwóch spółek z.o.o.? Jeden i drugi przypadek jest prawnie dopuszczalny. Spółka (...)

Określenie liczby członków zarządu spółki z o.o.

Określenie liczby członków zarządu spółki z o.o.

Spółka komunalna. Obecnie jednoosobowy zarząd spółki zoo. Umowa spółki przewiduje skład zarządu od 1 do 3 osób. Czy zgromadzenie wspólników nie powinno wcześniej (przed powołaniem) poprzez (...)

FORUM PRAWNE

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o. Witam Dziś dostałem od pewnej osoby z rodziny propozycje wejścia w s piłkę z.o.o. Ta osoba zaproponowała mi takie coś gdyż jak powiedziała w razie w zostanie (...)

czy spółka zoo może działać bez prezesa?

czy spółka zoo może działać bez prezesa? czy spółka zoo może działać bez prezesa?

Spółka z.o.o odpowiedzialność wspólnika?

Spółka z.o.o odpowiedzialność wspólnika? Od niedawna jestem jedynym 100% wspólnikiem w spółce z.o.o nie pełnie funkcji prezesa, będąc u prawnika przed założeniem spółki prawnik zapewnił (...)

spółka zoo likwidacja wierzytelność

spółka zoo likwidacja wierzytelność Sp z o o została poddana likwidacji, w terminie zostały zgłoszone wierzytelności, faktury sprzedazy uległy niestety przedawnieniu. czy są jakieś szanse odzyskania (...)

Prawo pracy - sprawa sądowa przeciwko pracodawcy

Prawo pracy - sprawa sądowa przeciwko pracodawcy Wygralem sprawe z bylym pracodawca, sad zasadzil wyrokiem prawomocnym pewna kwote odszkodowania. Co zrobic aby odzyskac pieniadze? Znajoma przekazala podobna (...)

Przesunięcie nieruchomości sp zoo na wspólników

Przesunięcie nieruchomości sp zoo na wspólników Witam Spółka zoo zakupiła nieruchomość. Czy jest możliwość przesunięcia na wspólników 50/50 małżeństwo tejże nieruchomości ? Co z (...)

spłata wierzyciela

spłata wierzyciela Spółka z o.o. w pewnym okresie utraciła płynność finansową . Zarząd nie złożył wniosku o upadłość . Wierzyciel z powodu umorzenia egzekucji komorniczej jako bezskuteczna (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Brak umowy i wynagrodzenia

Brak umowy i wynagrodzenia Dzień dobry, Chciałbym zgłosić szereg nieprawidłowości w firmie w której pracuje. W skrócie mówiąc na początku maja podjąłem się pracy w firmie (spółka zoo), (...)

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy Witam, Jak w temacie. Sprawa nie jest prosta ponieważ dotyczy błędu sprzed kilku lat. Opinia biegłych jest pokrętna. Aby (...)

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o. Witam Dziś dostałem od pewnej osoby z rodziny propozycje wejścia w s piłkę z.o.o. Ta osoba zaproponowała mi takie coś gdyż jak powiedziała w razie w zostanie (...)

czy spółka zoo może działać bez prezesa?

czy spółka zoo może działać bez prezesa? czy spółka zoo może działać bez prezesa?

Spółka z.o.o odpowiedzialność wspólnika?

Spółka z.o.o odpowiedzialność wspólnika? Od niedawna jestem jedynym 100% wspólnikiem w spółce z.o.o nie pełnie funkcji prezesa, będąc u prawnika przed założeniem spółki prawnik zapewnił (...)

spółka zoo likwidacja wierzytelność

spółka zoo likwidacja wierzytelność Sp z o o została poddana likwidacji, w terminie zostały zgłoszone wierzytelności, faktury sprzedazy uległy niestety przedawnieniu. czy są jakieś szanse odzyskania (...)

Prawo pracy - sprawa sądowa przeciwko pracodawcy

Prawo pracy - sprawa sądowa przeciwko pracodawcy Wygralem sprawe z bylym pracodawca, sad zasadzil wyrokiem prawomocnym pewna kwote odszkodowania. Co zrobic aby odzyskac pieniadze? Znajoma przekazala podobna (...)

Przesunięcie nieruchomości sp zoo na wspólników

Przesunięcie nieruchomości sp zoo na wspólników Witam Spółka zoo zakupiła nieruchomość. Czy jest możliwość przesunięcia na wspólników 50/50 małżeństwo tejże nieruchomości ? Co z (...)

spłata wierzyciela

spłata wierzyciela Spółka z o.o. w pewnym okresie utraciła płynność finansową . Zarząd nie złożył wniosku o upadłość . Wierzyciel z powodu umorzenia egzekucji komorniczej jako bezskuteczna (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Brak umowy i wynagrodzenia

Brak umowy i wynagrodzenia Dzień dobry, Chciałbym zgłosić szereg nieprawidłowości w firmie w której pracuje. W skrócie mówiąc na początku maja podjąłem się pracy w firmie (spółka zoo), (...)

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy Witam, Jak w temacie. Sprawa nie jest prosta ponieważ dotyczy błędu sprzed kilku lat. Opinia biegłych jest pokrętna. Aby (...)

Śmierć Pracodawcy

Śmierć Pracodawcy Witam Jest to mój pierwszy post na forum a problem bardzo dla mnie ważny więc jeśli popełniłem jakiś błąd proszę o poprawienie lub przeniesienie tematu. Tydzień temu dowiedziałem (...)

Porady prawne