Urlop macierzyński i wychowawczy

Pytanie:

W czerwcu 2007 urodziłam dziecko. Od dnia urodzenia dziecka korzystałam z urlopu macierzyńskiego, a następnie wypoczynkowego do lutego 2008 r. Od lutego 2008 r. do 15 czerwca 2008 r. byłam na urlopie wychowawczym. Z powodu problemów zdrowotnych w dniu16 czerwca dostarczyłam do pracy zwolnienie lekarskie do połowy lipca 2008 r.. Obecnie jestem w drugim miesiącu zagrożonej ciąży (prawdopodobnie nie będę mogła chodzić do pracy - czyli całą ciążę będę na zwolnieniu lekarskim). U obecnego pracodawcy jestem zatrudniona od 9 lat - umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jakie świadczenia będą mi przysługiwały (i w jakiej wysokości) w okresie zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży? Czy będę miała prawo do urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka - i w jaki sposób będzie naliczane świadczenie? Czy urlop wychowawczy będzie mi przysługiwał na zasadach ogólnych? Czy pracodawca może mnie zwolnić? Słyszałam, że powinnam się pojawić w pracy po urlopie wychowawczym przynajmniej na 1 dzień? Jakie wynikają z tego dla mnie korzyści?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop macierzyński i wychowawczy

Za okres niezdolności do pracy w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy, który wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w związku z urodzeniem dziecka. Fakt przebywania pracownicy na zwolnieniu lekarskim w związku z niezdolnością do pracy nie pozbawia pracownicy prawa do urlopu macierzyńskiego. Ponieważ nie jest to Pani pierwsze dziecko, po jego urodzeniu będzie Pani przysługiwał urlop w wymiarze 20 tygodni.

Porady prawne

Po urodzeniu drugiego dziecka pracownicy przysługuje urlop wychowawczy na ogólnych zasadach. Urlop ten pracownica może wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się analogicznie jak przy zasiłku chorobowym.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem ani przez wypowiedzenie ani w drodze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie niezdolności do pracy, urlopu macierzyńskiego ani urlopu wychowawczego oraz w okresie od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy. Jedyna możliwość kiedy pracodawca może złożyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę to okres po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, a przed złożeniem przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Jednakże pracownica chcąca skorzystać z urlopu wychowawczego musi pamiętać, że wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego należy zgłosić na dwa tygodnie przed planowanym urlopem wychowawczym. W przypadku złożenia wniosku bez zachowania tego terminu pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia złożenia tego wniosku (jednakże w przypadku nie dochowania przez pracownicę terminu, pracodawca może zgodzić się na przyznanie urlopu wychowawczego w terminie wskazanym we wniosku). Jeśli więc pracownica zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, powinna złożyć wniosek jeszcze w czasie urlopu macierzyńskiego.

Pracownica nie ma obowiązku stawienia się do pracy po zakończonym urlopie wychowawczym, jeżeli jest niezdolna do pracy. W związku z niestawiennictwem w pracy z powodu niezdolności do pracy potwierdzonym orzeczeniem lekarskim nie grożą pracownicy żadne negatywne konsekwencję włącznie z możliwością rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Pracodawca nie będzie mógł skorzystać z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku nieobecnością pracownicy w pracy przez okres dłuższy niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdyż w okresie ciąży pracownicy obowiązuje bezwzględny zakaz rozwiązywania umów o pracę.

Urlop macierzyński i wychowawczy - zasady przyznawania

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

Stan faktycznyJestem zatrudniona na czas nieokreślony, obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Jak w tym wypadku wygląda sprawa ubezpieczenia społecznego - emerytalnego i rentowego? Co jest tytułem – stosunek pracy, (...)

Równe płace wśród kobiet i mężczyzn

Równe płace wśród kobiet i mężczyzn

  Kobiety zarabiają o 15% mniej niż mężczyźni, a w sektorze prywatnym nawet o 25%. Pomimo wzrostu liczby kobiet pracujących, proporcja ta utrzymuje się na tym samym poziomie od 30 lat, oscylując pomiędzy 4-25 % w zależności od kraju członkowskiego UE, bez tendencji spadkowej. Wprowadzenie (...)

O świadczenia dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży

O świadczenia dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży

17 marca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie do pana Bolesława Piechy, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP, w sprawie zmian w projekcie ustawy o świadczeniach zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży i karmienia, finansowanych ze środków (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych jest teraz w Sejmie. Przewiduje on zmiany w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

  Których prac nie może wykonywać żadna kobieta oraz kobieta w ciąży i w okresie karmienia? Przepisem stosowanym w odniesieniu do wszystkich kobiet jest zakaz zatrudniania ich przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia. Do najważniejszych prac wzbronionych (...)

Zasady przyznawania zasiłku wychowawczego - stan prawny na dzień 21 sierpnia 2002 r.

Zasady przyznawania zasiłku wychowawczego - stan prawny na dzień 21 sierpnia 2002 r.

  Co to jest zasiłek wychowawczy? Zasiłek wychowawczy przysługuje rodzicowi, który ze względu na osobistą opiekę nad dzieckiem korzysta z urlopu wychowawczego. Okres zasiłkowy przypada od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wypłacanie zasiłku wychowawczego uzależnione jest od (...)

Urlop macierzyński - ojciec może z niego korzystać

Urlop macierzyński - ojciec może z niego korzystać

Ojciec, na zmianę z matką, może wykorzystać podstawowy urlop macierzyński. Pierwsze 14 tygodnie zarezerwowane są wyłącznie dla matki, ale w z pozostałych 6 tygodni może skorzystać również mężczyzna. To nie jedyny urlop dostępny dla ojca. Innym jest urlop rodzicielski w wymiarze (...)

Jakie prawa ma ojciec?

Jakie prawa ma ojciec?

Prawa taty Ojcostwo wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale także z pewnymi przywilejami. Dowiedz się, jakie uprawnienia przysługują mężczyznom wychowującym dzieci. Do najważniejszych uprawnień przysługujących mężczyznom wychowującym dzieci należą m.in.: urlop ojcowski, zwolnienie (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

Dzień Ojca to okazja do podziękowania wszystkim ojcom za ich trud wychowawczy, a także do przypomnienia, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci. ##baner## Urlop ojcowski Mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie (...)

Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

Jakie są zasady przyznawania i korzystania z urlopu wychowawczego? Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik, którego okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się poprzednie (...)

Prawa ojca

Prawa ojca

Wczorajszy Dzień Ojca to dobra okazja, by lepiej przyjrzeć się prawom przysługującym mężczyznom wychowującym dzieci. Sprawdź przewodnik MPiPS po uprawnieniach ojców w Polsce. To doskonała okazja do podziękowania wszystkim ojcom za ich trud wychowawczy, a także do przypomnienia, (...)

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest bez wątpienia ważnym wsparciem materialnym dla kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim.  Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński Podstawowym warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka, jednak należy mieć na względzie również (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest (...)

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Ile trwa urlop macierzyński? Obecnie urlopy macierzyńskie przysługują pracownicy w poniższym wymiarze (art. 180 § 1 obecnego Kodeksu pracy): 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni (...)

Proponowane macierzyńskie przywileje w Kodeksie pracy

Proponowane macierzyńskie przywileje w Kodeksie pracy

Co przewiduje projekt? W Sejmie jest obecnie projekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Proponowana przez posłów ustawa miałaby wejść w życie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Projekt przewiduje przede wsystkim wydłużenie płatnych urlopów macierzyńskich, dzięki czemu ma nastąpić poprawa (...)

Uprawnienia pracownicze rodziców

Uprawnienia pracownicze rodziców

Ochrona kobiet w ciąży Stan ciąży pracownicy powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą (...)

Urlop rodzicielski. Od dziś wielkie zmiany

Urlop rodzicielski. Od dziś wielkie zmiany

Zgodnie z przepisami nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Urlop ojcowski - kiedy można wykorzystać i komu przysługuje

Urlop ojcowski - kiedy można wykorzystać i komu przysługuje

Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom, którzy pozostają w stosunku pracy, czyli są pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych. To 14 dni (liczone łącznie z sobotą i niedzielą), przysługujące każdemu ojcu-pracownikowi, a na podstawie innych ustaw niż Kodeks pracy także (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop macierzyński, wychowawczy a wypoczynkowy

Urlop macierzyński, wychowawczy a wypoczynkowy

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego zaszła w ciążę i urodziła dziecko dotyczy to roku 2005. Czy po urlopie macierzyńskim pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy jeśli tak to w jakim wymiarze. Nadmieniam, że pracownica po urlopie macierzyńskim wraca na urlop wychowawczy i nie przepracuje (...)

Likwidacja sklepu a urlop macierzyński pracownika

Likwidacja sklepu a urlop macierzyński pracownika

Pracodawca ma dwa sklepy i hurtownię, zatrudnia 10 osób. W dniu 19.04.2008 likwiduje jeden ze sklepów w którym są zatrudnione dwie pracownice przypisane umową o pracę do tego sklepu. Jedna z tych pracownic jest na urlopie macierzyńskim, a druga na wychowawczym obie są zatrudnione na podstawie (...)

Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza

Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza

Jestem na urlopie wychowawczym. Chcę założyć firmę. Czy mogę prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracownika lub osoby na umowę zlecenie? Czy pracownik może być zatrudniony np. na pół etatu? Zgodnie z art. 186[2] kodeksu pracy, w czasie urlopu wychowawczego (...)

Umowa z firmą zagraniczną

Umowa z firmą zagraniczną

Czy zawierając (jako osoba fizyczna, nie na działalność gospodarczą) umowę z firmą z USA nie mającą przedstawicielstwa w Polsce na pracę wykonywaną w Polsce są przepisy dotyczące sprawy wolnych dni (święta), urlopu (czy w ogóle się należy), długości okresu próbnego? Co w przypadku (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

Skoro w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników (którym objęta jest moja żona) nie przewidziano uprawnień związanych z urlopem lub zwolnieniem od pracy z tytułu urodzenia dziecka, to w jakim wymiarze i czy w ogóle mąż, będący funkcjonariuszem Straży Granicznej, może (...)

Zgoda na urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Zgoda na urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Zatrudniam pracownicę od 24.08.2005r.w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu. Pracownica urodziła dziecko 19.02.2007r. Urlop macierzyński udzieliłem na 126 dni . Urlop macierzyński zakończył się w dniu 24.06.2007r. Pracownica 22.06.2007r. wystapiła do pracodawcy o zaległy urlop wypoczynkowy za rok (...)

Urlop macierzyński nauczyciela

Urlop macierzyński nauczyciela

Nauczycielka zatrudniona w szkole na czas określony od dnia 01.09.2001 r. do dnia 31.08.2004 r. przebywała na urlopie macierzyńskim w okresie od 09.06.2003 r. do 28.09.2003 r. Po urlopie macierzyńskim przebywała na urlopie wypoczynkowym. Z dniem 10.11.2003 r. powróciła do pracy, korzystała z (...)

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim-przerwanie

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim-przerwanie

Do 9 lutego 2009 jestem na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim (odbieram urlop za rok 2007 i 2008). Po tym bezpośrednio zamierzam iść na urlop wychowawczy. Obecnie jestem chora i w związku z tym mam pytanie. Czy jeżeli w trakcie tego urlopu wypoczynkowego (po urlopie macierzyńskim) (...)

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Proszę o podanie sposobu obliczania urlopu wypoczynkowego po korzystaniu z urlopu macierzyńskiego i po urlopie wychowawczym. Zarówno urlop macierzyński jak i urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi z tytułu stanu ciąży (urlop macierzyński) lub urodzenia dziecka (urlop wychowawczy). (...)

Emerytura nauczycielska

Emerytura nauczycielska

Chcę otrzymać emeryturę nauczycielską. Nie mam jeszcze 55lat. Mogłabym więc skorzystać z emerytury nauczycielskiej \"bez względu na wiek\", Mam wymagany 30 letni staż pracy ogółem. Problem powstaje czy mam wystarczający staż pracy \" z kredą przy tablicy\" Do dnia dzisiejszego mój staż (...)

Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

Mam pracownika (główną księgową) zatrudnioną na czas nieokreślony, aktualnie przebywającą na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży. Tuż przed skorzystaniem przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego, odkryłam liczne nieprawidłowości w jej pracy, nie zdecydowałam się jednak (...)

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Pracownik od 17-06-2006 do 07-02-2007 przebywał na zwolnieniu lekarskim, od 08-02-2007 - do 28-06-2007 - na urlopie macierzyńskim. Wymiar urlopu wypoczynkowego - 26 dni. Obecnie wpłynęło podanie od pracownika o urlop wypoczynkowy za 2006 rok i 2007 rok, a po urlopie wypoczynkowym urlop wychowawczy (...)

Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy

Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy

Pracownica w 2006 roku zaszła w ciążę i przebywała na zwolnieniu lekarskim a od m. grudnia na urlopie macierzyńskim, w roku tym nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. pracownica po upływie urlopu macierzyńskiego postanowiła iść na urlop wychowawczy. Poleciłem pracodawcy (...)

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

Z ustawy o pomocy społecznej wynika, że pracownik socjalny, pracujący na tym stanowisku nieprzerwanie 5 lat ma prawo do 10-cio dniowego urlopu zdrowotnego i musi go wybrać w ustawowo wyznaczonym czasie. Pracownik socjalny po przepracowaniu ok. 3,5 roku udał się na urlop macierzyński. Zakład pracy (...)

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Przebywam obecnie na urlopie macierzynskim.Chciałabym jednak przedłużyć swój pobyt z dzieckiem i wziąć urlop wychowawczy, ale najpierw wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Wiem, że w przypadku brania urlopu wychowawczego pracodawca nie może się nie zgodzić. Czy pracodawca może się niezgodzić (...)