Warunki zabudowy siedliskowej

Pytanie:

Posiadam działkę mającą w poprzednim planie zagospodarowania status gruntu rolnego. Powierzchnia działki jest dużo mniejsza od średniej wielkości gospodarstwa w tej gminie. Zgodnie z nową ustawą, aby uzyskać zgodę na tzw. zabudowę siedliskową ostatni warunek musi być spełniony. Czy ustawa mówi o gospodarstwie w jednym kawałku (scalonym), czy na tą powierzchnię może się składać kilka nie graniczących ze sobą działek. Czy trzeba być właścicielem wszystkich działek, czy wystarczy tytuł prawny, np. dzierżawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunki zabudowy siedliskowej

29.11.2004

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 4) [*teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne*] albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . o zagospodarowaniu przestrzennym; 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że przedmiotowa działka została w planie zagospodarowania przestrzennego zakwalifikowana jako grunt rolny. Zagospodarowanie gruntów rolnych na cele nierolnicze możliwe jest po uzyskaniu zgody właściwego organu , która dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z kolei zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych wymagają: 1) grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2) grunty rolny stanowiący użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha - wymagają uzyskania zgody wojewody, 4) grunty rolny stanowiący użytki rolne klas V i VI, wytworzony z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha - wymagają uzyskania zgody wojewody, Jeżeli z przedstawionego wynika, że Pana nieruchomość nie musi posiadać zgody na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze, wówczas wydaje się, że decyzja o warunkach zabudowy powinna zostać Panu wydana. Rozważyć należy również, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym Pan wspomina jest nadal obowiązujący. Wspomnieć należy, iż plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w dniu 11 lipca 2003 r.) uchwalone przed 1 stycznia 1995 utraciły moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2004 r.

Potrzebujesz porady prawnej?