Wstrzymanie robót budowlanych

Pytanie:

Skierowałem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o stwierdzenie niezgodności z przepisami wznoszenia obiektów budowlanych oraz o wstrzymanie robót do czasu zakończenia postępowań wyjaśniających. Na terenie inwestycji odbyła się kontrola. Po jej zakończeniu otrzymałem od inspektorki pismo, w którym inspektorka NB stwierdziła całkowitą nieprawdę w opisie sytuacji. (W tej sprawie złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko wiarygodności dokumentów, ale to inna kwestia). Pismo to nie było formalną decyzją ani protokołem - z punktu widzenia KPA był to prywatny list. Złożyłem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę na inspektorkę oraz wniosek o dokonanie ponownej kontroli przez niezależnych inspektorów. Skarga została przekazana do rozpatrzenia samej zainteresowanej inspektorce. Otrzymałem od niej pismo, które też było formalnie rzecz biorąc prywatnym listem, w którym inspektorka zawarła kolejne merytoryczne kłamstwa. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił wykonania ponownej kontroli inwestycji i wstrzymania robót twierdząc, że druga instancja nie ma prawa ingerować na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego i może badać poprawność rozstrzygnięć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jedynie w postępowaniu odwoławczym. Jednak w wyniku tego postępowania nie otrzymałem żadnej formalnej decyzji, a KPA mówi o tym, że odwoływać można się wyłącznie od decyzji. W jaki sposób można doprowadzić do weryfikacji wyników kontroli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeśli organ ten z uporem nie spełnia wymagań proceduralnych i uniemożliwia mi złożenie odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie robót budowlanych

Jeżeli do sądu administracyjnego została wniesiona skarga na decyzję o pozwoleniu na budowę, to wstrzymanie wykonania  tej decyzji może nastąpić na wniosek skarżącego i wtedy sąd może uzależnić to od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. To wstrzymanie  zależy od decyzji sądu.

Wstrzymanie robót budowlanych może nastąpić w dwóch innych wypadkach. Po pierwsze właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych, jeżeli brak wymaganego pozwolenia na budowę, ale budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem. Po drugie w odniesieniu do obiektów lub ich części, które nie są objęte przymusem rozbiórki właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych między innymi, jeżeli prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. Należy zwrócić uwagę, że wstrzymanie nie następuje w drodze decyzji, lecz w drodze postanowienia. Na postanowienie o wstrzymaniu służy zażalenie. Natomiast nie przysługuje zażalenie w przypadku braku takiego postanowienia. Postanowienie jest wydawane w toku postępowania administracyjnego. W tym wypadku chodzi o postępowanie, które zmierza do wydania decyzji o legalizacji samowoli budowlanej albo do decyzji o rozbiórce obiektu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

POSZUKUJĘ PRAWNIKA

18.4.2021 przez: 04031976

szukam prawnika

18.2.2020 przez: abc100

Kurnik sąsiada przy mojej działce

11.6.2019 przez: Piotr678