Wyliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego

Pytanie:

Czy zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i świadczenie rodzinne są liczone do obliczenia dodatku mieszkaniowego? Na jakiej zasadzie jest liczony dodatek mieszkaniowy? Jeżeli 3 dni przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy urodziło mi się dziecko czy zalicza się je do wniosku o dodatek mieszkaniowy? Czy mogę otrzymać odmowę przyznania dodatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego

Zagadnienia związane z dodatkami mieszkaniowymi regulowane są w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z tą regulacją dodatek mieszkaniowy przysługuje: 1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 2) członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 3) osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, 4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Należy jednak pamiętać, iż dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z powyższych tytułów. Aby dostać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie nie przekraczające pewnej wielkości i osiągać dochód nie większy niż pewna kwota. Odpowiadając na pytanie co uważa się za dochód, odpowiemy także na zadane przez Panią/Pana pytanie, czy wliczamy do niego wymienione w pytaniu świadczenia. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych stanowi, iż za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Ważnym pojęciem jest definicja gospodarstwa domowego - należy przez nie rozumieć lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 1) 35 m2 - dla 1 osoby, 2) 40 m2 - dla 2 osób, 3) 45 m2 - dla 3 osób, 4) 55 m2 - dla 4 osób, 5) 65 m2 - dla 5 osób, 6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Porady prawne
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Są nimi: 1) czynsz, 2) opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, 3) opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej, 4) zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną, 5) świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego, 6) inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nieuzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe. Podsumowując, z powyższego wynika, iż właściwy organ w/w nie ma dowolności w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego. Jeżeli Pani/Pan spełnia opisane tu warunki, to nie ma powodów do wydania decyzji negatywnej w Pani/Pana sprawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: