Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Pytanie:

Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej płatności wynoszą ok. 2 PLN. Dostałem monit z Zakładu Energetycznego i zaraz zapłaciłem za rok z góry, aby nie mieć problemów z comiesięcznymi płatnościami. Po trzech dniach przyszli Panowie z Zakładu i wymontowali mi licznik! Najśmieszniejsze jest to, że dwa dni 3 dni wcześniej przelałem im pieniążki za rok z góry. Chciałbym zapytać czy są jakieś ustawy, które bronią konsumenta przed tak pochopnymi działaniami monopolisty? Proszę o odniesienie się również do prawa UE, do której wszak chyba należymy. Dodam, że wszystkie poprzednie lata nie zalegałem z płatnościami i wszystko raczej regulował z góry za cały rok, aby sobie nie robić problemów. To pewnie nie ma znaczenia ale przez ostatnie 3 tyg. byłem poza domem.

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Odbiorca energii elektrycznej obowiązany jest do terminowego regulowania należności za energię elektryczną.

Polskie prawo energetyczne zawiera regulacje chroniące konsumenta przed natychmiastowym wstrzymaniem dostaw energii stanowiąc, iż przed tą czynnością powinien zostać konsumentowi wyznaczony dodatkowy termin do zapłaty.

Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania. Regulacje zawarte w ustawie Prawo energetyczne implementują unijne dyrektywy.

Porady prawne

Umowa z zakładem energetycznym powinna określać odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, jak również postanowienia określające sposób postępowania w razie utraty przez odbiorcę możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną energię.

Jeżeli więc zapłacił Pan należności w terminie wyznaczonym w powiadomieniu (w przypadku zapłaty bezgotówkowej datą zapłaty będzie data wpływu środków pieniężnych na rachunek zakładu), zakład energetyczny nie miał prawa wstrzymywać dostarczania energii elektrycznej.

W przedstawionej sytuacji należy powiadomić zakład energetyczny o fakcie zapłaty oraz złożyć reklamację do zakładu energetycznego, w której zostanie opisana cała sprawa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Stan faktyczny  Problem dotyczy dostawy energii przez Wojskową Agencję Mieszkaniową do lokali mieszkalnych w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Właścicielem transformatora, z którego dostarczana jest energia elektryczna do lokali mieszkalnych jest WAM. Dostawcą średniego napięcia jest spółka X. Obecnie w toku jest przejmowanie stacji trafo przez (...)

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Rachunki nie ominą nikogo, bez względu na to, czy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, mieszkasz w mieszkaniu spółdzielczym, czy też posiadasz tzw. odrębną własność. Problem jednak w tym, iż z zasady jest tak, iż faktyczne zużycie „mediów” to tylko cześć – choć największa Twojego rachunku.   Co wchodzi w skład należności, na którą (...)

Sposób dochodzenia należności za nielegalnie pobraną energię

Sposób dochodzenia należności za nielegalnie pobraną energię

Jeśli odbiorca kwestionuje naliczone przez zakład opłaty za nielegalny pobór prądu, to spór ten powinien trafić do sądu. Przypomina o tym prezes Urzędu Regulacji Energetyki Leszek Juchniewicz. Chodzi o pobieranie gazu, ciepła lub prądu z pominięciem licznika lub fałszowanie jego wskazań (np. za pomocą magnesu). Zakład energetyczny ma wtedy dwa wyjścia: dochodzić odszkodowania przed (...)

Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce

Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce

Raport i założenia nowelizacji ustawy Energetyka wiatrowa na lądzie ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się odpowiedzią zarówno na kryzys klimatyczny, jak i gospodarczy – wynika z raportu przedstawionego 11 maja podczas webinarium w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, która przedstawiła założenia nowelizacji (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem działalności gospodarczej. To także obniżenie pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki w stosunku (...)

Aktualizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Aktualizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego pn. „Program polskiej energetyki jądrowej”, przedłożoną przez ministra klimatu. W tej chwili dokument oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. ##baner## Cel programu Celem „Programu polskiej energetyki jądrowej” jest budowa oraz oddanie do eksploatacji (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi (...)

Czy energetyka jądrowa nie osłabi naszej zależności od surowców z Rosji?

Czy energetyka jądrowa nie osłabi naszej zależności od surowców z Rosji?

W związku z wywiadem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, pt.: „Pawlak: Energetyka jądrowa nie osłabi naszej zależności od surowców z Rosji", autorstwa Błażeja Dowgielskiego (Dziennik, 20 sierpnia br.), Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia: Tytuł artykułu jest nadużyciem i nadinterpretacją dziennikarską. Sugeruje bowiem, że zdanie „(...) Energetyka (...)

Projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe

Projekt ustawy wspierającej morskie farmy wiatrowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Nowe regulacje znacząco ułatwią wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej. ##baner## Czemu mają służyć nowe regulacje? Dzięki rządowemu (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Klimatycznym (...)

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, w którym zawarto zalecenia dotyczące przyszłej polityki UE w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym. Przypominając o dążeniu do ograniczenia wzrostu temperatury poniżej 2°C, posłowie zalecają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 25% do 40% do roku 2020 i o co najmniej 80% do 2050. Parlament (...)

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Ministerstwo Gospodarki opracowuje nową Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Najważniejsze założenia projektu resort przesłał do konsultacji przedstawicielom sektora i administracji. Dokument będzie gotowy do końca 2008 r. Wobec gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach, rosnącego zapotrzebowania na paliwa, zanieczyszczenia środowiska oraz coraz częstszych awarii (...)

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleciła Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o krytycznym znaczeniu, takie jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, jak również (...)

Dzień spóźnienia w opłacie wyklucza podłączenie elektrowni do sieci

Dzień spóźnienia w opłacie wyklucza podłączenie elektrowni do sieci

Opóźnienie o jeden dzień zapłaty zaliczki na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej spowodowało, że jedna z mazurskich elektrowni wiatrowych przegrała w stołecznym sądzie apelacyjnym spór o zawarcie umowy przyłączenia do sieci PGE. Spółka Energetyka Wiatrowa Gołdap, prowadząca elektrownię wiatrową, zbudowała już większość koniecznych urządzeń i instalacji oraz dróg dojazdowych, (...)

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

Dodatkowe ułatwienia administracyjne dla przeprowadzania inwestycji związanych z budową terminala LNG w Świnoujściu i zwiększenie obowiązkowych zapasów ropy i gazy - to zagadnienia zawarte w projektach nowelizacji dwóch ustaw, którymi zajął się wczoraj Sejm. Pierwsza z nich zmienia ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (...)

Minister Trojanowska: energetyka jądrowa szansą na rozwój Polski

Minister Trojanowska: energetyka jądrowa szansą na rozwój Polski

- Energetyka jądrowa to szansa na rozwój przemysłu, nauki i regionów, w których będą realizowane związane z nią inwestycje. Wzmocni także dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach, uwzględniając wymogi ochrony środowiska - powiedziała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska podczas konferencji prasowej w MG. Spotkanie odbyło się 19 maja br. Konferencja prasowa odbyła (...)

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych

Przyjmując sprawozdanie Jerzego Buzka (EPP-ED, PL) Parlament Europejski wyraził poparcie dla europejskiego strategicznego planu (SET) w dziedzinie technologii energetycznych, w tym inicjatyw przemysłowych w zakresie energii odnawialnej, składowania CO2, sieci energetycznych i rozszczepiania jądrowego. Posłowie zwracają jednak uwagę, że finansowanie planu nie powinno odbywać się kosztem innych (...)

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Jaki jest cel proponowanych przepisów?  Sejm RP pracuje nad rządowym projektem ustawy o rynku mocy, przygotowanym przez Ministra Energii.  Głównym celem proponowanych przepisów jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych. Rynek mocy ma stworzyć efekt zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych (...)

Rusza transformacja sektora elektroenergetycznego

Rusza transformacja sektora elektroenergetycznego

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego. Tym samym rusza proces zmierzający do wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które należą do Skarbu Państwa. Umożliwi (...)

Polsko-koreańska współpraca gospodarcza

Polsko-koreańska współpraca gospodarcza

Współpraca w zakresie energetyki oraz przemysłu obronnego była głównym tematem rozmów wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana z wiceministrem obrony narodowej Republiki Korei Jongiem Cheon Kim'em. Spotkanie odbyło się 20 stycznia br. w MG.Wiceminister Bogdan podkreślił znaczenie inwestycji koreańskich w naszym kraju. Przypomniał, że swoje projekty zlokalizowały w Polsce firmy elektroniczne (...)

Premier na Bliskim Wschodzie

Premier na Bliskim Wschodzie

Premier zakończył wizytę na Bliskim Wschodzie Prezes Rady Ministrów Donald Tusk spotkał się 19.11.2008 r. w cztery oczy z emirem państwa Kataru szejkiem Hamedem Bin Khalifą Al-Thani. Głównymi tematami rozmowy były m.in. dostawy katarskiego gazu do Polski, wspólne inwestycje w sektorze energetycznym i chemicznym, jak również prywatyzacje polskich stoczni i (...)

Wicepremier Pawlak w Sejmie o cenach energii i inwestycjach w górnictwie

Wicepremier Pawlak w Sejmie o cenach energii i inwestycjach w górnictwie

- Będziemy się starać, aby wzrost cen energii na świecie był jak najmniej odczuwalny dla polskich konsumentów. Dlatego konieczne jest rozwijanie produkcji w oparciu o krajowe surowce i pozyskanie środków na inwestycje początkowe w górnictwie - mówił 18 września br. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak odpowiadając w Sejmie na pytania posłów.Ceny (...)

O polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie energetyki

O polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie energetyki

Perspektywy dwustronnej współpracy w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i naftowym były głównym tematem rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z Jurijem Prodanem, ministrem ds. paliw i energetyki Ukrainy. Spotkanie odbyło się 14 sierpnia br. w Ministerstwie Gospodarki. Zdaniem wicepremiera Pawlaka, Polska i Ukraina są krajami stojącymi przed podobnymi (...)

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

Platformy startowe w Polsce Wschodniej wybrane! Oczekiwana pełna edycja Platform startowych właśnie rusza – wiemy, które 6 partnerstw będzie wspierać innowacyjne start-upy w ich drodze na globalny rynek. Nabór pomysłów ruszy w styczniu przyszłego roku. Szansę na kompleksowe wsparcie zyska w najbliższych latach ponad tysiąc start-upów! Platformy startowe (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan dotyczące rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan dotyczące rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS)

Podobnie jak inne europejskie organizacje biznesowe, PKPP Lewiatan nie może się zgodzić na wdrażanie regulacji w formie proponowanej przez Komisję Europejską, gdyż niosą one realne zagrożenie dla konkurencyjności i stabilności europejskiego biznesu. Dlatego też, przedstawiamy stanowisko PKPP Lewiatan z rekomendacjami zmian do dyrektywy EU ETS, które umożliwią spełnienie ambitnych (...)

Spotkanie wicepremiera Pawlaka z komisarzem UE ds. środowiska

Spotkanie wicepremiera Pawlaka z komisarzem UE ds. środowiska

Handel uprawnieniami do emisji CO2, czyste technologie węglowe oraz konferencja COP-14 w Poznaniu były głównymi tematami rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ze Stavrosem Dimasem, komisarzem UE ds. środowiska. Spotkanie odbyło się 27 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki. Polska postuluje zmodyfikowanie koncepcji Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Dlaczego i jak jest chroniona konkurencja? Już art. 9 ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarcze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, a polega na wydawaniu aktów stosowania prawa z zachowaniem (...)

Polska strategia wodorowa

Polska strategia wodorowa

Rząd przyjął „Polską strategię wodorową” Rada Ministrów, 2 listopada 2021 r., podjęła uchwałę ws. przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej (...)

Wygrana przed Sądem europejskim

Wygrana przed Sądem europejskim

Wyrok Sądu europejskiego 6 października 2021 r., Sąd wydał wyrok w sprawie Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB przeciwko Komisji dot. anulowania decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej rynku mocy w Polsce. Sąd, utrzymał w mocy decyzję Komisji Europejskiej akceptującą polski rynek mocy.  Zarzuty Tempus Energy i T Sweden zostały odrzucone. W swym wyroku utrzymano w mocy (...)

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowe przepisy przedłużają m.in. obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem 31 grudnia 2021 r. Dzięki zmianom możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Ustawa wprowadza także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne (...)

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Sejm 29 października 2021 r., została 14 grudnia podpisana przez Prezydenta RP. Zakłada ona m.in. wprowadzenie od 1 kwietnia 2022 r. systemu wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta, tj. net-billing. Obecni prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci (...)

Nowelizacja ustawy o rynku mocy

Nowelizacja ustawy o rynku mocy

Projekt przyjęty przez Sejm 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią m.in. sprawne funkcjonowanie rynku mocy, spełnienie unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadzą - korzystne dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii - zmiany w naliczaniu opłaty (...)

Resort Pawlaka promuje alternatywne źródła energii

Resort Pawlaka promuje alternatywne źródła energii

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE). Dokument zostanie przekazany na Komitet do Spraw Europejskich. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do prac legislacyjnych w Parlamencie. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności (...)

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przygotowany przez ministra energii. Co przewiduje rządowy projekt? Projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii (...)

Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju jest zagrożone. Z raportu NIK-u na temat elektroenergetyki wynika, iż pogarsza się stan techniczny infrastruktury energetycznej a brak budowy nowych sieci oraz remontu istniejących może doprowadzić do zaburzenia ciągłości dostaw energii.Reforma spółek energetycznych dokonana w latach 2005 - 2008 została (...)

Dobre wiadomości dla sektora energetyki

Dobre wiadomości dla sektora energetyki

"Podmioty prywatne działające w sektorze energetyki na podstawie koncesji nie są zobowiązane do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do udzielania zamówień w celu wykonywania prowadzonej przez nich działalności sektorowej." odpowiedział na zapytanie Lewiatana Prezes Urzędu zamówień Publicznych. Taka interpretacja pozwoli na uproszczenie i obniżenie kosztów prowadzenia (...)

Biogazownie w Polsce - niedocenione źródło energii?

Biogazownie w Polsce - niedocenione źródło energii?

W Polsce - gdzie wysypiska śmieci i oczyszczalnie ścieków działają w większości gmin, a sektor rolno‑spożywczy jest jednym z filarów gospodarki - funkcjonuje niewiele ponad 150 biogazowni, w tym tylko jedna biogazownia rolnicza. Tymczasem np. w Niemczech działa ponad 3700 instalacji biogazowych o łącznej mocy 650 MW. Potrzeby ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego sprawiają, (...)

Będzie system inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym

Będzie system inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne Innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in elektroenergetyki, paliw ciekłych i gazu oraz zmiany w zakresie polityki energetycznej – to główne cele projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który został 24 listopada 2020 r. przyjęty przez (...)

Inwestycje w energetyce

Inwestycje w energetyce

- Podczas grudniowych negocjacji udało nam się uzyskać okres przejściowy dla polskich elektrowni na zakup uprawnień do emisji CO2. Teraz powinniśmy wybrać właściwą ścieżkę rozwoju tego sektora - powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec podczas debaty na temat perspektyw polskiej energetyki. Spotkanie odbyło się 29 stycznia br. w Centrum Prasowym PAP. Wiceminister Korelec przypomniał (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Na moim gruncie od 1977r znajduje się linia energetyczna posadowiona nielegalnie. Jej właściciel dostarcza za jej pośrednictwem prąd m.in. do moich zabudowań. Linia nie jest od lat konserwowa zdarzają (...)

Kontrola działania licznika energii elektrycznej

Kontrola działania licznika energii elektrycznej

Złożyłam reklamację rachunku za zużytą energię elektryczną, który uważam za zawyżony. W odpowiedzi elektrownia dokonała sprawdzenia poprawności działania licznika, która to kontrola wykazała, (...)

Kara za uszkodzenie licznika

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

Brak instrukcji obsługi licznika energii

Brak instrukcji obsługi licznika energii

Mam pytanie dotyczące licznika energii elektrycznej zamontowanego w moim mieszkaniu. Czy zakład energetyczny może mnie oskarżać o działanie polem magnetycznym na licznik, jeśli w trakcie montażu (...)

Nielegalny pobór energii

Nielegalny pobór energii

W dniu 12.02.2006 zgłosiłem do zakładu energetycznego reklamację na zawyżanie licznika. W dniu 14.02.2006 przyjechali panowie z kontroli i stwierdzili że liczniki zawyżają pobór energii, po czym (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 (...)

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Przedsiębiorstwo energetyczne postawiło słupy na mojej działce. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności zanim wystąpi się na drogę sądową proponujemy skierować do przedsiębiorstwa energetycznego (...)

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia (...)

Słup energetyczny na posesji

Słup energetyczny na posesji

Wykupiłem mieszkanie w zabudowie szeregowej wraz z przynależnym gruntem od WAM. Na mojej działce oraz na połowie chodnika (szerokość 1 m) stoją odnogi słupa energetycznego, które uniemożliwiają (...)

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Mam działkę rolniczą, na której stoi wielki, murowany transformator. Zakład Energetyczny nic ze mną nie ustalał, nie ma żadnej umowy, nic mi nie płaci. Czy mam prawo domagać się czegoś od Zakładu (...)

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas określony na dostawę ciepła (...)

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. Rozporządzenie Ministra (...)

Instalacje elektroenergetyczne a budowa

Instalacje elektroenergetyczne a budowa

Posiadam działkę niezabudowana, którą w najbliższym czasie będę przygotowywał do zabudowy tj. doprowadzal niezbędne media w postaci przyłączy. Przez te działkę przechodzą podziemne obce inistalacje (...)

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Otrzymałam w darowiźnie dom od mojej mamy. Na działce stoi wielki betonowy słup energetyczny, linie wysokiego napięcia przechodzą metr od domu. Mam tej sytuacji dosyć i chce uregulować te sprawy. (...)

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

W 1998 roku nabyłem nieruchomość z linią energetyczną w granicy. W zeszłym roku postanowiłem wymierzyć działkę i okazało się, że linia stoi 2 metry w mojej posesji. Oprócz tego słupy betonowe (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Kable energetyczne - ustanowienie służebności

Kable energetyczne - ustanowienie służebności

Posiadam działkę niezabudowana w granicach której przebiegają sieci energetyczne w ziemi. Na innej działce przebiegają w ziemi rury sieci odprowadzającej ścieki o dużo większej średnicy niż (...)

Budowa przyłącza energetycznego

Budowa przyłącza energetycznego

Kto jest inwestorem przyłącza elektroenergetycznego w myśl przepisów, czy właściciel do którego jest prowadzone przyłącze, czy też zakład energetyczny - wykonawca przyłącza. Chcę wybudować (...)

Umieszczenie słupa przez zakład energetyczny

Umieszczenie słupa przez zakład energetyczny

W sadzie w gospodarstwie rolnym przejętym od rodziców znajduje się słup linii energetycznej do mojego gospodarstwa, a także do innych domów. Rodzice nie zawierali w przeszłości porozumień z zakładami (...)

Linia energetyczna do zakupionej działki

Linia energetyczna do zakupionej działki

Zakupiłam działkę budowlaną, która posiada dostęp do drogi publicznej na zasadzie służebności, w księdze wieczystej wpisane jest jedynie prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli (...)

Stacja trafo w pawilonie usługowym spółdzielni

Stacja trafo w pawilonie usługowym spółdzielni

Stacja trafo znajduje się w części pawilonu usługowego należącego do spółdzielni mieszkaniowej, w którym są inne lokale użytkowe. Czy spółdzielnia ma prawo pobierać opłatę za użytkowanie (...)

Odcięcie prądu

Odcięcie prądu

Jestem w trakcie bardzo brzydkiego rozwodu z moją żoną. Wyprowadziłem się jakiś czas temu z domu, który został zbudowany z moich środków przedmałżeńskich na działce, którą kupiłem przed (...)

Odcięcie prądu

Odcięcie prądu

Jeśli ktoś bezprawnie zajmuje lokal to czy można mu odciąć prąd i wodę? Nie można dokonac takiego odcięcia, gdyż zrobić to może tylko zakład energetyczny. Kable są bowiem własnością zakładu (...)

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Jakie są podstawy prawne roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie? Podstawą prawną do żądania odszkodowania (w zasadzie wynagrodzenia) za bezumowne korzystanie z gruntu jest art. 225 (...)

Strefy ochronne dla linii energetycznych

Strefy ochronne dla linii energetycznych

Na sąsiedniej działce, lecz blisko jej granicy i blisko mojego budynku mieszkalnego zakład energetyczny wybudował napowietrzną linię średniego napięcia. Nie pytano mnie o zgodę. Podejrzewam że (...)

Odszkodowanie za naruszenie prawa własności

Odszkodowanie za naruszenie prawa własności

Zakład Energetyczny prowadzi linię energetyczną na skos nad moją działką (nad domem i budynkiem gospodarczym). Działkę nabyłam wraz z linią , jednak dotarłam do dokumentów, że pozwolenie na (...)

Kara za nielegalny pobór energii

Kara za nielegalny pobór energii

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary? Kwestie ewentualnych kar (...)

Kolejność spłaty długów

Kolejność spłaty długów

Zakład Energetyczny wystawiał faktury za zużycie prądu, odbiorca zaś regulował należności z faktur przelewem na konto zakładu energetycznego zaznaczając, że opłaca fakturę nrX. Czy zakład (...)

Inwestor przyłącza energetycznego

Inwestor przyłącza energetycznego

W 2004 roku zostało wybudowane przyłącze przez ZEORK na podstawie umowy z nimi zawartej. Przyłącze energetyczne do istniejącego budynku mieszkalnego od istniejącej linii średniego napięcia, tereny (...)

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Nabyłem działkę, przez którą jest przeprowadzona napowietrzna linia energetyczna. Na terenie działki nieistniejąca już prywatna firma ustawiła słup i przeprowadziła przewody, bez zgody i wiedzy (...)

FORUM PRAWNE

Porady prawne