Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Pytanie:

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć pewność, że za jakiś czas kiedy będzie komplet dokumentów do sporządzenia umowy notarialnej, sprzedawca sprzeda działkę mnie a nie komuś innemu. W jaki sposób skutecznie, zgodnie z prawem zabezpieczyć sobie pierwszeństwo zakupu po uzgodnionej cenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż posiadanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Jednakże warto zapoznać się z tymi dokumentami i porównać je ze stanem faktycznym nieruchomości w celu upewnienia się, iż np. granice nabywanej nieruchomości są prawidłowo oznaczone w ewidencji. Tym nie mniej w umowie sprzedaży nieruchomości wystarczy oznaczenie księgi wieczystej i numeru działki ewidencyjnej.

W sytuacji gdy dwie strony umowy sprzedaży nieruchomości ustaliły warunki umowy, ale z jakiegoś powodu nie mogą zawrzeć umowy od razu (np. dom jest jeszcze w trakcie budowy, prowadzone jest postępowanie o dział spadku, brak kompletnej dokumentacji, itp.)  możliwe są dwa rozwiązania mające na celu zabezpieczenie zawarcie przyszłej umowy.

Umowa przedwstępna             

Pierwszym rozwiązaniem jest zawarcie przedwstępnej umowy przeniesienia własności nieruchomości. Umowa taka powinna określać co najmniej istotne postanowienia umowy przyrzeczonej – w tym przypadku umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna powinna zatem zawierać przynajmniej oznaczenie nieruchomości i ceny, a także zobowiązania stron do przeniesienia własności nieruchomości i zapłaty ceny. Potrzebne będzie również oznaczenie terminu, w którym umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta. W razie braku oznaczenia tego terminu zastosowanie znajdzie art. 389 § 2 k.c.

Aby mógł Pan w przyszłości żądać od sprzedającego zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, niezbędne jest zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (tzw. silniejszy skutek umowy przedwstępnej). Stanowi o tym art. 390 § 2 k.c. W przeciwnym razie, tzn. gdyby umowa przedwstępna została zawarta w innej formie, np. pisemnej, to mógłby Pan żądać od sprzedającego jedynie odszkodowania i to tylko w zakresie tzw. negatywnego interesu umownego (tzw. słabszy skutek umowy przedwstępnej).

Co do zakresu odszkodowania, to zamyka się ono w granicach tzw. negatywnego interesu umowy (tak też wyrok SN z 24 marca 1998 r., I CKN 562/97, LexPolonica nr 345519), scil. umowy przedwstępnej (obejmuje zatem również koszty zawarcia tej umowy - tak też M. Krajewski, Umowa przedwstępna..., s. 168). Wynika stąd wskazówka co do rozstrzygnięcia problemu pojawiającego się w praktyce, czy i w jakim zakresie poszkodowany może wliczyć wydatki poniesione w związku z przygotowaniem realizacji umowy przyrzeczonej (a zatem np. czy tylko koszt przyjazdu do notariusza celem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży działki, czy także koszty dokumentacji projektowej nabytej w celu budowy na tej działce). Generalnie przyjąć trzeba, że do należnego odszkodowania wliczyć można tylko wydatki i nakłady potrzebne do zawarcia umowy przyrzeczonej, a nie do jej realizacji (tak też P. Sadowski, Odszkodowanie z art. 390 § 1 k.c..., s. 18) (tak: Czesława Żuławska [w:] Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard; Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851).

W sytuacji, gdyby została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, a sprzedający (lub kupujący) uchylał się od jej zawarcia po upływie terminu to możliwe jest uzyskanie orzeczenia sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, a orzeczenie to będzie zastępowało to oświadczenie woli – art. 64 k.c. w zw. z art. 1047 k.p.c.

Zatem w  takiej sytuacji możliwe od sprzedającego przeniesienia prawa własności nieruchomości i wyegzekwowanie tego zobowiązania.

 

Umowa zobowiązująca

Drugą z możliwości jest zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia prawa własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Art. 155 § 1 k.c. ustanawia zasadę, iż umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości przenosi tę własność. Jest to umowa o tzw. podwójnym skutku: zobowiązująco-rozporządzającym. Jednakże strony, w ramach swobody umów, mogą w umowie zobowiązującej wyłączyć skutek rozporządzający. Taka umowa będzie rodziła zobowiązanie zbywcy do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę, ale aby skutek w postaci rozporządzenia (przejście prawa własności na nabywcę) nastąpił konieczne będzie zawarcie drugiej umowy – rozporządzającej.

Przyjęta w Kodeksie cywilnym konstrukcja umowy przeniesienia własności polega na wyposażeniu każdej umowy obligacyjnej: sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy w skutek rzeczowy przenoszący własność. Oznacza to, że każda tego rodzaju umowa nie tylko zobowiązuje do przeniesienia własności (skutek zobowiązujący), ale i własność tę od razu przenosi na nabywcę (skutek rzeczowy). Jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz oznaczona co do tożsamości, wówczas przejście własności następuje z chwilą zawarcia umowy. (…) Jednakże ustawa szczególna albo same strony mogą wyłączyć skutek rzeczowy, np. przez zastrzeżenie w umowie zobowiązującej warunku lub terminu albo prawa pierwokupu. Ustawa szczególna może też uzależnić nastąpienie skutku rzeczowego (przejścia własności) od dodatkowej przesłanki, np. od dokonania wpisu w księdze wieczystej. (tak: Stanisław Rudnicki w: Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 560).

Zatem drugim rozwiązaniem może być zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Warunkiem w tym przypadku może być przedstawienie Panu stosownych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków i stwierdzenie, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Spełnienie warunku może zostać również określone terminem.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości również powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego - art. 158 k.c.

Jeżeli warunek zostanie spełniony lub jeżeli upłynie oznaczony termin to dla uzyskania skutku rzeczowego -  w postaci przeniesienia prawa własności konieczne będzie zawarcie dodatkowej umowy bezwarunkowo przenoszącej własność zawartej także w formie aktu notarialnego – art. 157 § 2 w zw. z art. 158 k.c.

Gdyby sprzedający uchylał się od zawarcia umowy rozporządzającej (przenoszącej własność) to wykonania tego zobowiązania można dochodzić na drodze sądowej.

 

Umowa pierwokupu

Możliwe jest również zawarcie umowy pierwokupu pomiędzy Panem a sprzedającym. Art. 597 § 1 k.c. stanowi: Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.

Na mocy tej umowy, jeżeli sprzedający będzie chciał sprzedać nieruchomość innej osobie to będzie zobowiązany do jej zaproponowania najpierw Panu na tych samych warunkach. Prawo pierwokupu można ujawnić w KW. W razie niewykonania zobowiązania z umowy pierwokupu (tzn. dojdzie do sprzedaży bez umożliwienia Panu nabycia nieruchomości) będzie się Pan mógł domagać uznania umowy sprzedaży za bezskuteczną w stosunku do Pana.

W zakresie formy umowy pierwokupu w sotusnuku do nieruchomości zarysowała się rozbieżność w orzecznictwie. Ze względów bezpieczeństwa wskazany byłoby jednakże zachowanie formy aktu notarialnego. Problem formy ma praktyczne znaczenie w odniesieniu do prawa pierwokupu nieruchomości. W tym względzie odnotować trzeba zmianę stanowiska judykatury, zgodnie bowiem z poglądem wcześniejszym (uchwała SN z 29 marca 1952 r., C. 1521/51, LexPolonica nr 357962, OSNC 1953, nr I, poz. 5) ustanowienie umownego prawa pierwszeństwa kupna na nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego ad solemnitatem, ponieważ istotą tego prawa jest zobowiązanie do przeniesienia własności. Jednakże zgodnie z najnowszym orzecznictwem (orz. SN z 19 lutego 2002 r., IV CKN 784/2000, LexPolonica nr 357323, OSNC 2003, nr 1, poz. 14; w częściowo kryt. glosie do tego wyroku M. Warciński prezentuje rozbieżności poglądów w tej kwestii w piśmiennictwie - Rej. 2006, nr 3, s. 148; tak też J. Górecki, Prawo..., s. 58) zastrzeżenie prawa pierwokupu nieruchomości nie wymaga formy aktu notarialnego (tak: Czesława Żuławska [w:] Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1098).

Poniżej wskazujemy materiały zamieszczone na naszych stronach odnoszące się do poruszonej tematyki:

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Prawo pierwokupu

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Sposób przeniesienia własności w umowie sprzedaży


Potrzebujesz porady prawnej?

Czy najemca ma roszczenie do gminy o sprzedaż mieszkania? - opinia prawna

Czy najemca ma roszczenie do gminy o sprzedaż mieszkania? - opinia prawna

Stan faktyczny W 2002 r. otrzymałam ofertę sprzedaży mieszkania komunalnego, na którą odpowiedziałam pisemnie wyrażając gotowość wykupu w podanej cenie. Następnie wstrzymano sprzedaż i przez 2 lata na moje telefony odpowiadano, że powodem wstrzymania jest konieczność nowego przeliczenia udziałów w części wspólnej, po czym wkrótce nastąpi sprzedaż wg ustalonej wcześniej (...)

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny We wrześniu 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży nabyłem lokal mieszkalny od developera prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji.  W oparciu o tę umowę i wymaganych przez bank dokumentów (m.in. wypisu z KW), bank udzielił mi kredytu i dokonał przelewu na konto developera w listopadzie 2003 r.  Akt notarialny podpisałem w marcu br. (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

  Spieniężenie majątku dłużnika lub uzyskanie od niego odpowiedniej ilości środków pieniężnych nie jest końcowym etapem postępowania egzekucyjnego. Otóż kolejnym etapem jest właściwy podział tych środków, które zostały wyegzekwowane. Ustawodawca i w tym zakresie nie pozostaje bierny. Kodeks postępowania cywilnego określa bowiem jasno i precyzyjnie (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawowe dwa warunki, to zdolność do uczestniczenia w przetargu i uiszczenie kaucji (rękojmi). Uczestnikiem aukcji może (...)

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. Swoboda wyboru doznaje jednak w pewnych szczególnych sytuacjach ograniczeń. Przykładem może (...)

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

  Co to jest prawo pierwokupu? Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.Prawo pierwokupu stanowi więc zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa (...)

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem właścicielem 5-hektarowego gospodarstwa rolnego, które chcę sprzedać. Osoba zainteresowana zakupem nie jest rolnikiem, chce później przekwalifikować te działki na budowlane i je sprzedać. W gminie bowiem dopiero ma być sporządzany plan miejscowy. Niestety mam wątpliwości jak należy przeprowadzić całą transakcję. Notariusz, u którego (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, że sprzeda go w późniejszym czasie. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, jednocześnie moi znajomi jako członkowie spółdzielni dostali ofertę pierwokupu. Czy jest możliwe (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Dostałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców, które sprzedałam w listopadzie 2003 r., przed upływem 5 lat od momentu darowizny (2000 r.). Złożyłam stosowne oświadczenie w US, że w ciągu 6 miesięcy wykorzystam pieniądze ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe. W grudniu 2003 r. podpisałam umowę przedwstępną kupna mieszkania, wpłaciłam (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę notarialną. Słyszałem bowiem, że w październiku 2007 zmieniły się przepisy i obniżono o (...)

Co to jest umowa franchisingu?

Co to jest umowa franchisingu?

Jakie rodzaje franchisingu wyróżnia się? Umowa franczyzy należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, co oznacza że nie istnieją żadne przepisy prawa, które regulowałyby obowiązkową zawartość takiej umowy oraz wskazywały, które z jej postanowień mają charakter na tyle istotny, że nie mogą być dowolnie przez strony modyfikowane, a które mogą być przez (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Interpretacja ogólna MRiF 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał interpretację ogólną (nr PT3.8101.11.2017, Dz.Urz. MRiF z 2017 r., poz. 203) w sprawie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) czynności (usług) wykonywanych (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, bądź dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę (...)

Jak ubiegać się o uznanie za polskiego obywatela?

Jak ubiegać się o uznanie za polskiego obywatela?

Kto może zostać uznany za polskiego obywatela? Za polskiego obywatela może zostać uznany cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: ##baner## warunek 1: od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego (...)

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) obowiązek podatkowy, w zakresie omawianego podatku, powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. „Dokonania” nie należy jednak mylić z „wykonaniem” tejże czynności - jak podkreśla się bowiem w doktrynie, dokonanie czynności prawnej oznacza, w tym przypadku, złożenie oświadczeń (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, jest nią oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (...)

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie? ##baner## Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie? W tym celu możesz: zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989; skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień; zapisać się , wysyłając (...)

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Termin płatności faktury - Jakie obowiązują terminy zapłaty w transakcjach handlowych?

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje szczególne uprawnienia i obowiązki w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych. O jakie transakcje handlowe chodzi? Transakcja handlowa jest umową, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie (...)

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

W reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego prawodawca znowelizował kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzięki zmianom termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie liczony od daty, w której pełnoletnie dziecko dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu. Dotychczasowe przepisy ograniczały to prawo do trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Wypełnieniem orzeczenia (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to taki stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej osoby (dłużnika) (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Podział działki z hipoteką

Podział działki z hipoteką

Chciałbym nabyć nieruchomość (działkę rolną), której sytuacja jeżeli chodzi o prawa własności jest następująca: działka ta ma dwóch współwłaścicieli braci (w udziałach po 1/2). Na udziale (...)

Pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczenia

Pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczenia

Pożyczyłem znajomemu pieniądze, a wierzytelność zabezpieczyłem hipoteką. Jestem pierwszym wpisanym obecnie do hipoteki mojego dłużnika. Jednak wcześniej było ostrzeżenie w dziale III k.w. mojego (...)

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Wpis hipoteki na rzecz członka zarządu spółki

Podmiot - firma (mająca osobowość prawną) pożyczyła od osoby fizycznej pieniądze (od członka zarządu). Na tę okoliczność jest zawarta umowa. Ponieważ termin spłaty pożyczki minął, a dług (...)

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

W umowie dzierżawy lokalu użytkowego mamy zawarte prawo pierwokupu. Nie otrzymaliśmy od wynajmującego żadnej oficjalnej informacji o chęci zbycia przez niego lokalu. Nie była też wykonywana wycena (...)

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

Prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się od osoby trzeciej, że mój sąsiad, z którym graniczy moja działka rolna, sprzedał swoją działkę osobie trzeciej. (...)

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Chcę kupić nieruchomość, w której część lokali jest wynajmowana, jednak wynajmujący kwestionuje moją chęć zakupu nieruchomości twierdząc, że ma prawo pierwokupu. Umowa najmu jest bardzo (...)

Prawo pierwokupu przysługujące gminie

Prawo pierwokupu przysługujące gminie

Chcę kupić działkę budowlaną od osoby, która kiedyś nabyła ją na własność od Gminy. Czy Gmina ma prawo pierwokupu ? Czy w związku z tym konieczna jest notarialna umowa warunkowa?  Gospodarkę (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Czy zawarcie umowy przedwstępnej mającej doprowadzić do zawarcia umowy definitywnej w celu zakupu nieruchomości, musi zostać podpisane u notariusza? W zakresie skutków zawarcia umowy przedwstępnej (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia (...)

Treść umowy przedwstępnej

Treść umowy przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać, iż sprzedający zobowiązuje się do nie pobierania opłat za obciążenie jego sąsiedniej nieruchomości służebnościami, aby można taki (...)

Zbycie spadku

Zbycie spadku

W jaki sposób po śmierci spadkodawcy zbyć udział w spadku na korzyść innego spadkobiercy? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art.1051.Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć (...)

Sposób przeniesienia własności w umowie sprzedaży

Sposób przeniesienia własności w umowie sprzedaży

Czy umowa sprzedaży nieruchomości przenosi własność na nabywcę? W prawie cywilnym wyróżnia się czynności prawne rozporządzające, zobowiązujące oraz czynności o tzw. podwójnym skutku, czyli (...)

Brak formy aktu notarialnego w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości

Brak formy aktu notarialnego w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości

Jakie konsekwencje przewiduje Kodeks cywilny w przypadku, gdy umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, nie zostanie zawarta w formie aktu notarialnego? Zgodnie z art. 158 (...)

Umowa najmu

Umowa najmu

Zawarłem umowę najmu na czas określony. Jednym z punktów tej umowy jest sporządzenie protokołu przekazania lokalu mieszkalnego - w umowie znajduje się zapis, że bez tego protokołu umowa jest nieważna. (...)

Umowa notarialna przedwstępna

Umowa notarialna przedwstępna

Jesteśmy w trakcie rozwodu. Od dwóch lat mamy rozdzielność majątkową małżeńską. Żona zarządza całym naszym wspólnym majątkiem. Ponieważ to ja odszedłem od żony jej zależy na rozwodzie (...)

Warunek i umowa przedwstępna

Warunek i umowa przedwstępna

Proszę o opisanie specyfiki umowy warunkowej sprzedaży - w jakich okolicznościach jest stosowana - oraz umowy przedwstępnej wraz ze skutkami dla stron transakcji. Warunek w umowie cywilnoprawnej, może (...)

Cesja wierzytelności a warunek rozwiązujący

Cesja wierzytelności a warunek rozwiązujący

Dłużnik mojego dłużnika chce kupić ode mnie jego jego dług. W projekcie umowy zawarł zapis, w którym zobowiązał się do zapłaty ceny w terminie 7 dni zaś brak dokonania zapłaty skutkuje odstąpieniem (...)

Odstąpienie od przedwstępnej umowy notarialnej

Odstąpienie od przedwstępnej umowy notarialnej

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa ta zawiera warunek rozwiązujący, dający możliwości odstąpienia stronie sprzedającej od wykonania (...)

Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

Dostawca usług wystawił nam fakturę dnia 11 stycznia 2002 roku z dziesięciodniowym terminem płatności tj. do dnia 21 stycznia 2002 r. Czy bieg przedawnienia rozpoczyna się 21 stycznia 2002 roku, (...)

Spłata długu przez spadkobierców

Spłata długu przez spadkobierców

Mój tato zmarł w 1999 r. W 2006 r. zostało wszczęte postępowanie spadkowe, które łącznie z działem spadku zostało zakończone w 2009 r. Do dziedziczenia doszło 5 osób: ja, mama, mój brat i (...)

Przedłużenie terminu ustawowego

Przedłużenie terminu ustawowego

Pozwany otrzymał z sądu wezwanie z nakazem uzupełnienia braków formalnych w postaci własnoręcznego podpisania zażalenia wysłanego przez jego pełnomocnika. W tym czasie gdy nadeszło wezwanie pozwany (...)

Nieodebranie wezwania zapłaty zaległości a najem

Nieodebranie wezwania zapłaty zaległości a najem

Wynajmuję mieszkanie. Najemca, jeśli nie zapłaci w terminie do 5-go listopada, będzie zalegał z opłatami za 3 pełne okresy płatności, w związku z czym mam zamiar w dniu 6 listopada, w formie (...)

Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Znajomy dostał wyrok w sądzie grodzkim. Chce złożyć apelację. Czy w procedurze karnej obowiązują te same terminy co w procedurze cywilnej, jeśli chodzi o termin wystąpienia o uzasadnienie, ewentualnie (...)

FORUM PRAWNE

Wynajem auta i prawo pierwokupu - jaka umowa?

Wynajem auta i prawo pierwokupu - jaka umowa? Witam Wynająłem auto na rok. Najemca chce zrobić aneks do umowy, żeby miał prawo pierwokupu. Nie mam nic przeciwko temu, chętnie mu sprzedam. Chodzi (...)

prawo pierwokupu

prawo pierwokupu Witam, mam takie pytanie, przyjaciel, mieszkaniec miasta chciał kupic ziemię na działalność rolniczą. Jaki jest sposób na zakup takiej ziemi? Grunt rolny można nabyc od rolnika (...)

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR Witam, od blisko 10 lat dzierżawię część działki rolnej z Agencji Nieruchomości Rolnych. Całość działki to ok 8 ha z czego ja dzierżawię 3 ha, a resztę (...)

Prawo pierwokupu a zwrot pieniędzy kupującemu.

Prawo pierwokupu a zwrot pieniędzy kupującemu. Dzień dobry Mam następujący problem z racji ,że część działki , którą zamierzam kupić należy do miasta Torunia działka znajduje się winnym (...)

zakup ziemi

zakup ziemi witam chcielibyśmy kupić ziemie, mamy takową na oku ale jest jeden problem. żeby kupić grunt o takim areale (6 ha) musimy, wg noweej ustawy spełniać pewne warunki tzn 1 wykształcenie (...)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ?

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ? We wrześniu 2014r została sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży działki. Przedmiotem umowy była działka o powierzchni 1600m2, wydzielona (...)

zadatek - umowa przedstpna

zadatek - umowa przedstpna Witam serdecznie, Chciałbym prosić o radę. Zapłaciłem zadatek w wysokości 5tyś na kupno mieszkania. Umowa przedwstępna była sporządzana bez notariusza. Chciałbym teraz (...)

umowa przedwstępna w spadku?

umowa przedwstępna w spadku? Witam, mam takie pytanie co się dzieje z umową przedwstępną (kupna nieruchomości) kiedy jedna ze stron umiera? Czy taka umowa może przejść w spadku? Gdzie szukać (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży za życia darczyńcy

Umowa przedwstępna sprzedaży za życia darczyńcy Dzień dobry mam pytanie do takiej sprawy dostałam darowiznę od ojca udziały w nieruchomości przekazanie było aktem notarialnym k 12lat temu teraz (...)

umowa przedwstępna nieruchomości

umowa przedwstępna nieruchomości Witam Bardzo proszę o informację jak powinna wyglądać umowa przedwstępna nieruchomości?

POMOCY piszę test z prawa

POMOCY piszę test z prawa dzień dobry, jutro piszę test z prawa cywilnego, wykładowca kazał przygotować odpowiedzi do tych pytań, odpowiedzi mam niestety nie mogę ich tutaj jak "pogrubić" proszę (...)

Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomosci

Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomosci Witam. Jakiś czas temu byłem oglądać mieszkanie które jest sprzedawane przez pośrednika. Tam dostałem do podpisania w.w umowę. Do czego ta umowa mnie (...)

Wyłudzenie pieniędzy!!

Wyłudzenie pieniędzy!! Dzień dobry, Chciałam poradzić się w pewnej kwestii. Może pokrótce opiszę sytuację. Około rok temu chciałam zapisać się na kurs języka angielskiego w szkole Speak (...)

Warunek dotyczący podmiotu trzeciego

Warunek dotyczący podmiotu trzeciego Ogłaszając przetarg w sekcji III.4.1) formularza ogłoszenia w BZP nie zaznaczyłem punktu dotyczącego wykazania się przez wykonawcę opłaconą polisą w sytuacji (...)

umowa lojalnościowa warunek szefa

umowa lojalnościowa warunek szefa Witam pracuję w pewnej firmie od 6 lat umowa o pracę na czas nieokreślony od pewnego czasu wykonuję drobne zlecenia w czasie wolnym ale w tej samej branży co firma (...)

Opłata za warunek na uczelni

Opłata za warunek na uczelni Witam i przepraszam jeśli napisałem w nie odpowiednim dziale Otóż moja sprawa wygląda następująco Jestem studentem politechniki częstochowskiej, w tym roku powinienem (...)

jaki jest warunek zamiany dzialki zagrodowej na budowlana?

jaki jest warunek zamiany dzialki zagrodowej na budowlana? jaki jest warunek zamiany dzialki zagrodowej na budowlana?

Uwłaszczenia a umowa

Uwłaszczenia a umowa Witam, po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, ani na jego elementy. Sytuacja jest następująca Część rodziny uwłaszcza się na gruntach należących (...)

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!!

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!! KALENDARIUM SZKOLEŃ WOLTERS KLUWER POLSKA: 1. SĄDOWA KONTROLA ZATRZYMANIA I STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W PRAKTYCE SĄDOWEJ (...)

Apelacja w jakim terminie?

Apelacja w jakim terminie? Mam pytanie: w jakim terminie (dokłądnie ile dni) jest na złożenie apelacji od wyroku. Oraz czy w te dni wliczane są soboty, niedziele oraz święta? I co jueżeli np. termin (...)

Porady prawne