Zaliczka na poczet dywidendy

Pytanie:

"Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe i zapasowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować. Czy taki zapis w umowie oznacza, że spółka może wypłacać udziałowcom zaliczki na poczet dywidendy za bieżący rok obrotowy, czy dopiero po zakończeniu roku, ale przed zatwierdzeniem bilansu (np. w chwili obecnej wypłaty na poczet zysku za 2006 rok?). Czy wypłata takich zaliczek będzie wymagała dodatkowej uchwały, jeżeli będzie taki zapis w umowie?"

Odpowiedź prawnika: Zaliczka na poczet dywidendy

Zasadą jest, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Regulacja powyższa przewiduje możliwość wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy. Jest to dopuszczalne, jeżeli umowa spółki zawiera postanowienie upoważniające zarząd do wypłaty takich zaliczek. Nie jest dopuszczalne postanowienie umowne przewidujące, iż o wypłacie decydować ma inny organ spółki (np. zgromadzenie wspólników). Stan przewidywania dywidendy jest stanem niepewnym i to z dwojakiego rodzaju powodów. Po pierwsze, spółka może nie osiągnąć zysku na koniec roku obrotowego, mimo że w chwili podejmowania decyzji o wypłacie zaliczki można było zasadnie prognozować osiągnięcie takiego zysku. Po drugie, nie jest pewne, czy zgromadzenie wspólników w ogóle przeznaczy zysk do podziału między wspólników, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Spółka zatem może wypłacać dywidendę na poczet 2006 r.

Przesłanką wypłaty zaliczek na przyszła dywidendę jest taki stan, w którym Spółka a konkretnie, jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Dodatkowa uchwała nie jest potrzebna.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika