Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Pytanie:

Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela musi być zgodny z Kartą Nauczyciela czy z Kodeksem pracy? Czy umowa o pracę z nauczycielem powinna być zawarta na rok szkolny z uwzględnieniem wakacji, czy może być zawarta np. od 01 września do 30 czerwca następnego roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Regulacje Karty Nauczyciela stanowią przepisy szczególne w stosunku do kodeksu pracy.

Karta nauczyciela ma zastosowanie wówczas, gdy pracodawcą nauczyciela jest:

  • publiczne przedszkole, szkoły i placówki oraz zakłady kształcenia i placówka doskonalenia nauczycieli
  • zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne

Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą:

1) Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:

  • urzędach organów administracji rządowej,
  • kuratoriach oświaty,
  • specjalistycznej jednostce nadzoru,
  • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
  • organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych;

2) Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Nauczyciele zatrudnieni w:

  • przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

4) Nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów o związkach zawodowych

5) Pracownicy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli;

6) Pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający odpowiednie kwalifikacje, wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy.

Jeżeli stowarzyszenie zalicza się do wymienionych wyżej kategorii, wówczas w stosunku do zatrudnianych przez nie nauczycieli będzie miała zastosowanie karta nauczyciela.

Więcej szczegółów na ten temat zawierają artykuły: Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz Czas pracy nauczyciela

Dodatkowo polecamy zapoznanie się z opinią prawną odnoszącą się praktycznie do identycznego stanu faktycznego: Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę nauczyciela?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne