Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Pytanie:

"W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez pełnomocników. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 1 roku. Udzielanie absolutorium oraz powoływanie nowego Zarządu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za każdy rok obrotowy Kto ustala formę i okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia? Kto jest uprawniony do podpisania umowy o pracę?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Kwestia ta zależy od unormowań znajdujących się w umowie spółki. Prezes Zarządu tak naprawdę pełni funkcję wyłącznie primus inter pares – jest pierwszym wśród równych. Jego pozycja jest analogiczna w stosunku do pozostałych zarządców, a szczególna kompetencja polega wyłącznie na kierowaniu pracami zarządu. Nie ma przeszkód, aby w umowie spółki zostały określone szczegółowe zasady kierowania zarządem, w tym przyznanie prezesowi dodatkowego głosu w razie równości głosów. Kwestia jego zatrudnienia i wynagrodzenia jest regulowana w ten sam sposób jak odnośnie pozostałych członków Zarządu. Ten sam organ, który decydował o wysokości pensji członka Zarządu będzie władny do zatrudnienia Prezesa. On sam może być “osobą z zewnątrz”, bądź też jego funkcję może pełnić któryś z członków Zarządu. Nie ma przeciwwskazań, by funkcja taka była sprawowana rotacyjnie przez wszystkich członków Zarządu. O samej procedurze wyboru Prezesa decydujące znaczenie mieć będzie umowa spółki. Ona też przyznaje taką kompetencję właściwemu organowi. Niemniej jednak w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Należy również zaznaczyć, iż stanowisko Prezesa nie jest konieczne do funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uprawnienia władcze posiada bowiem sam Zarząd.

O uprawnieniach i obowiązkach Zarządu przeczyta Pan w artykule:

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Innymi słowy jeżeli umowa spółki w sposób szczególny nie reguluje tej kwestii odmiennie, uprawnienie do zatrudnienia posiada Zarząd. O ile w stosunkach cywilnoprawnych osoba prawna działać może tylko przez swoje organy statutowe, o tyle w stosunkach pracy jako pracodawca może ona działać także poprzez inną wyznaczoną osobę.

Od tej zasady istnieją jednak pewne szczególne wyjątki. M.in. w umowie między spółką a członkiem zarządu (jak również w sporze z nim), spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika